×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Întâia epistolă către corinteni a sfântului apostol Pavel

Epistola întâi către Corinteni

Capitolul 14

Capitolul 14

Darul limbilor şi darul profeţiei. Cum să fie întrebuinţat darul limbilor. Femeia trebuie să tacă în biserică.

1 Căutaţi dragostea. Râvniţi însă cele duhovniceşti, dar mai ales ca să proorociţi.

2 Pentru că cel ce vorbeşte într-o limbă străină nu vorbeşte oamenilor, ci lui Dumnezeu; şi nimeni nu-l înţelege, fiindcă el, în duh, grăieşte taine.

3 Cel ce prooroceşte vorbeşte oamenilor, spre zidire, îndemn şi mângâiere.

4 Cel ce grăieşte într-o limbă străină pe sine singur se zideşte, iar cel ce prooroceşte zideşte Biserica.

5 Voiesc ca voi toţi să grăiţi în limbi; dar mai cu seamă să proorociţi. Cel ce prooroceşte e mai mare decât cel ce grăieşte în limbi, afară numai dacă tălmăceşte, ca Biserica să ia întărire.

6 Iar acum, fraţilor, dacă aş veni la voi, grăind în limbi, de ce folos v-aş fi, dacă nu v-aş vorbi – sau în descoperire, sau în cunoştinţă, sau în proorocie, sau în învăţătură?

7 Că precum cele neînsufleţite, care dau sunet, fie fluier, fie chitară, de nu vor da sunete deosebite, cum se va cunoaşte ce este din fluier, sau ce este din chitară?

8 Şi dacă trâmbiţa va da sunet nelămurit, cine se va pregăti de război?

9 Aşa şi voi: Dacă prin limbă nu veţi da cuvânt lesne de înţeles, cum se va cunoaşte ce aţi grăit? Veţi fi nişte oameni care vorbesc în vânt.

10 Sunt aşa de multe feluri de limbi în lume, dar nici una din ele nu este fără înţelesul ei.

11 Deci dacă nu voi şti înţelesul cuvintelor, voi fi barbar pentru cel care vorbeşte, şi cel care vorbeşte barbar pentru mine.

12 Aşa şi voi, de vreme ce sunteţi râvnitori după cele duhovniceşti, căutaţi să prisosiţi în ele, spre zidirea Bisericii.

13 De aceea, cel ce grăieşte într-o limbă străină să se roage ca să şi tălmăcească.

14 Căci, dacă mă rog într-o limbă străină, duhul meu se roagă, dar mintea mea este neroditoare.

15 Atunci ce voi face? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea; voi cânta cu duhul, dar voi cânta şi cu mintea.

16 Fiindcă dacă vei binecuvânta cu duhul, cum va răspunde omul simplu «Amin» la mulţumirea ta, de vreme ce el nu ştie ce zici?

17 Căci tu, într-adevăr, mulţumeşti bine, dar celălalt nu se zideşte.

18 Mulţumesc Dumnezeului meu, că vorbesc în limbi mai mult decât voi toţi;

19 Dar în Biserică vreau să grăiesc cinci cuvinte cu mintea mea, ca să învăţ şi pe alţii, decât zeci de mii de cuvinte într-o limbă străină.

20 Fraţilor, nu fiţi copii la minte. Fiţi copii când e vorba de răutate. La minte însă, fiţi desăvârşiţi.

21 În Lege este scris: «Voi grăi acestui popor în alte limbi şi prin buzele altora, şi nici aşa nu vor asculta de Mine, zice Domnul».

22 Aşa că vorbirea în limbi este semn nu pentru cei credincioşi ci pentru cei necredincioşi; iar proorocia nu pentru cei necredincioşi, ci pentru cei ce cred.

23 Deci, dacă s-ar aduna Biserica toată laolaltă şi toţi ar vorbi în limbi şi ar intra neştiutori sau necredincioşi, nu vor zice, oare, că sunteţi nebuni?

24 Iar dacă toţi ar prooroci şi ar intra vreun necredincios sau vreun neştiutor, el este dovedit de toţi, el este judecat de toţi;

25 Cele ascunse ale inimii lui se învederează, şi astfel, căzând cu faţa la pământ, se va închina lui Dumnezeu, mărturisind că Dumnezeu este într-adevăr printre voi.

26 Ce este deci, fraţilor? Când vă adunaţi împreună, fiecare din voi are psalm, are învăţătură, are descoperire, are limbă, are tălmăcire: toate spre zidire să se facă.

27 Dacă grăieşte cineva într-o limbă străină, să fie câte doi, sau cel mult trei şi pe rând să grăiască şi unul să tălmăcească.

28 Iar dacă nu e tălmăcitor, să tacă în biserică şi să-şi grăiască numai lui şi lui Dumnezeu.

29 Iar proorocii să vorbească doi sau trei, iar ceilalţi să judece.

30 Iar dacă se va descoperi ceva altuia care şade, să tacă cei dintâi.

31 Căci puteţi să proorociţi toţi câte unul, ca toţi să înveţe şi toţi să se mângâie.

32 Şi duhurile proorocilor se supun proorocilor.

33 Pentru că Dumnezeu nu este al neorânduielii, ci al păcii.

34 Ca în toate Bisericile sfinţilor, femeile voastre să tacă în biserică, căci lor nu le este îngăduit să vorbească, ci să se supună, precum zice şi Legea.

35 Iar dacă voiesc să înveţe ceva, să întrebe acasă pe bărbaţii lor, căci este ruşinos ca femeile să vorbească în biserică.

36 Oare de la voi a ieşit cuvântul lui Dumnezeu sau a ajuns numai la voi?

37 Dacă i se pare cuiva că este prooroc sau om duhovnicesc, să cunoască că cele ce vă scriu sunt porunci ale Domnului.

38 Iar dacă cineva nu vrea să ştie, să nu ştie.

39 Aşa că, fraţii mei, râvniţi a prooroci şi nu opriţi să se grăiască în limbi.

40 Dar toate să se facă cu cuviinţă şi după rânduială.

Limbile şi profeţia. Toate, făcute cu rânduială.

1 Urmăriţi iubireaa şi râvniţi la darurile duhovniceşti, dar mai ales la acela de a profetizab. 2 Pentru că cel ce vorbeşte într’o limbăc nu oamenilor le vorbeşte, ci lui Dumnezeu; căci nimeni nu-l înţelege, dar el în duh grăieşte taine. 3 Dimpotrivă, cel ce profetizează le vorbeşte oamenilor: spre zidire, îndemn şi mângâiere. 4 Cel ce grăieşte într’o limbă, pe sine însuşi se zideşte; dar cel ce profetizează, zideşte Biserica. 5 Eu pe toţi vă vreau să grăiţi în limbi, dar cu mult mai mult să profetizaţi. Cel ce profetizează e mai mare
decât cel ce grăieşte’n limbi, în afară numai dacă acesta şi tălmăceşte, pentru ca Biserica să primească zidire.

6 Iar acum, fraţilor, dac’aş veni la voi grăind în limbi, de ce folos v’aş fi dacă nu vă vorbesc: fie’ntru descoperire, fie’ntru cunoştinţă, fie’ntru profeţie, fie’ntru învăţătură? 7 Căci aşa cum instrumentele muzicaled – fie flaut, fie ţiteră: de nu vor scoate sunete deosebite, cum se va cunoaşte care este din flaut sau care este din ţiteră?; 8 şi dacă trâmbiţa va scoate un sunet fără semne, cine se va pregăti de război?, 9 aşa şi voi: Dacă prin limba voastră nu veţi scoate cuvânt lesne de’nţeles, cum se va cunoaşte ce-aţi grăit? Veţi vorbi în vânt. 10 În lume sunt nu ştiu câte feluri de limbi, dar nici una din ele nu-i fără semnf. 11 Deci, dacă nu voi şti înţelesul semnului, eu voi fi barbarg pentru cel ce vorbeşte, iar cel ce vorbeşte va fi barbar pentru mine. 12 Aşa şi voi, de vreme ce râvniţi la daruri duhovniceşti, căutaţi să le aveţi cu prisosinţă spre zidirea Bisericii.

13 De aceea, cel ce grăieşte într’o limbă să se roage ca să şi poată tălmăci. 14 Că dacă mă rog într’o limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea e neroditoareh. 15 Atunci, ce-am să fac?: Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea; voi cânta cu duhul, dar voi cânta şi cu mintea. 16 Altfel, dacă tu vei binecuvântai cu duhul, cum va zice Amin după mulţumirea ta cel ce stă’n locul omului de rândj, de vreme ce el nu ştie ce zici? 17 Căci tu, într’adevăr, tu mulţumeşti bine, dar celălalt nu se zideşte. 18 Mulţumesc Dumnezeului meu că vorbesc în limbi mai mult decât voi toţi; 19 dar în Biserică vreau să grăiesc cinci cuvinte cu mintea mea, ca să-i învăţ şi pe alţii, decât zece mii de cuvinte într’o limbă oarecare.

20 Fraţilor, nu fiţi copii în gândire; în răutate, da, fiţi prunci, dar în gândire fiţi desăvârşiţi. 21 În lege este scris: Grăi-voi acestui popor în alte limbi şi prin buzele altora, şi nici aşa nu Mă vor asculta, zice Domnul. 22 Aşa că limbile sunt semn nu pentru cei credincioşi, ci pentru cei necredincioşi; dar profeţia, nu pentru cei necredincioşi, ci pentru cei credincioşi. 23 Deci, dacă Biserica toată s’ar aduna laolaltă şi toţi ar vorbi în limbi şi ar intra neştiutori sau necredincioşi, oare nu vor zice că sunteţi nebuni? 24 Dar dacă toţi ar profetiza şi ar intra un necredincios sau un neştiutork, el este dovedit de toţi, judecat de toţi, 25 cele ascunse ale inimii lui se dau pe faţă şi astfel, căzând el cu faţa la pământ, I se va închina lui Dumnezeu mărturisind că Dumnezeu este într’adevăr întru voi.

26 Aşadar, fraţilor, ce trebuie făcut?: Când vă adunaţi împreună, fiecare din voi are o cântare, are o învăţătură, are o descoperire, are o limbă, are o tălmăcire: toate spre zidire să se facă. 27 Dacă se grăieşte într’o limbă, să fie câte doi sau cel mult trei şi să grăiască pe rând, iar unul să tălmăcească; 28 iar dacă nu se află tălmăcitor, atunci să tacă’n Biserică şi să-şi grăiască numai lui şi lui Dumnezeu. 29 Profeţii să vorbească doi sau trei, iar ceilalţi să judecel.

30 Iar dacă altuia care şade i se va descoperi ceva, cel dintâi să tacă. 31 Fiindcă toţi puteţi profetiza, unul câte unul, aşa ca toţi să înveţe şi toţi să se mângâie. 32 Şi duhurile profeţilor li se supun profeţilor, 33 pentru că Dumnezeu nu este al neorânduielii, ci al păcii. Ca în toate Bisericile sfinţilorm, 34 femeile voastre să tacă’n adunările bisericeşti; fiindcă lor nu le este îngăduit să vorbească, ci să se supună, aşa cum spune şi legea. 35 Iar dacă vor să înveţe ceva, să-i întrebe pe bărbaţii lor acasă, căci este ruşinos ca femeile să vorbească’n Biserică. 36 Oare de la voi a ieşit cuvântul lui Dumnezeu?, sau numai până la voi a ajuns? 37 Dacă i se pare cuiva că este profet sau om duhovnicesc, să recunoască faptul că ceea ce vă scriu eu e o poruncă a Domnului. 38 Dar dacă cineva nu vrea să ştie, să nu ştie!…

39 Prin urmare, fraţii mei, râvniţi a profetiza şi nu opriţi să se grăiască’n limbi; 40 dar toate să se facă’n cuviinţă şi după rânduială.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.