×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Plângerile lui Ieremia

Plângerile lui Ieremia

Capitolul 4

Capitolul 4

Ultimele nenorociri ale cetăţii.

1 O, cum s-a întunecat aurul, şi cel mai curat aur şi-a schimbat faţa; pietrele nestemate vărsate au fost la colţul tuturor uliţelor!

2 Feciorii Sionului, cei mai de seamă altădată, cântăriţi cu aur, cum au ajuns să fie socotiţi ca vasele de lut, lucru de mână de olar!

3 Chiar şi şacalii îşi dau sânul, ca puii lor să sugă, dar fiica poporului meu ajuns-a crudă, ca struţii în pustiu.

4 Din pricina setei lipitu-s-a limba sugaciului de cerul gurii lui; copiii cer pâine, dar nimeni nu le-o întinde.

5 Cei care mâncau odinioară mâncăruri alese cad de foame pe uliţe; cei care au fost crescuţi în purpură stau trântiţi în gunoi.

6 Vina fiicei poporului meu a fost mai mare decât a Sodomei, prăbuşită într-o clipă, nu de mână omenească.

7 Căpeteniile ei erau mai strălucitoare decât zăpada, mai albe decât laptele; trupul lor era mai roşu decât mărgeanul, ca safirul era înfăţişarea lor.

8 Chipul lor a ajuns mai negru decât funinginea, pe uliţe nu-i poţi cunoaşte; pielea lor s-a zbârcit pe oase, s-a uscat ca o aşchie de lemn.

9 Mai fericiţi au fost cei care au căzut de sabie, decât cei morţi de foame, care se prăpădesc încet, doborâţi de lipsa roadelor de pe câmp.

10 Femeile, deşi miloase, au fiert cu mâinile lor copiii şi i-au mâncat în vremea căderii fiicei poporului meu.

11 Sfârşit-a Domnul mânia, vărsat-a pe deplin urgia aprinderii Lui; şi în Sion a aprins un fac care l-a mistuit.

12 Nici n-ar fi putut să creadă regii pământului şi toţi locuitorii lumii că vrăjmaşul şi apăsătorul ar putea să intre pe porţile Ierusalimului!

13 Dar s-a întâmplat, din pricina păcatelor profeţilor (mincinoşi) şi a fărădelegilor preoţilor, care au vărsat în mijlocul lui sângele celor drepţi.

14 Pe uliţe rătăceau pătaţi de sânge, şi nimeni nu se atingea de hainele lor.

15 «Păziţi-vă! Un necurat!» Striga lumea după ei. «Fugiţi, la o parte, nu-i atingeţi!» Şi dacă mai voiesc să rătăcească undeva – se zicea printre neamuri – n-ar trebui să rămână aici!

16 Faţa plină de mânie a Domnului i-a risipit pe ei. Pe preoţi nimeni nu-i mai lua în seamă, de bătrâni nu se îndura.

17 Şi ochii noştri se sting de supărare, aşteptând zadarnic un ajutor! Din turnul nostru ne-am uitat departe spre un popor al cărui ajutor nu vine.

18 Şi pândeau paşii noştri ca să nu umblăm prin pieţele noastre. Sfârşitul nostru se apropia, sosise!

19 Prigonitorii noştri erau mai iuţi decât vulturii de pe cer; umblau după noi prin munţi, ne pândeau în pustiu.

20 Suflarea vieţii noastre, unsul Domnului, a fost prins în groapa lor – acela despre care noi ziceam: «La umbra lui vom vieţui printre popoare».

21 Bucură-te şi te veseleşte, fiica Edomului, tu care locuieşti în pământul Uţ; şi la tine va veni cupa; vei bea şi te vei lăsa goală.

22 Fărădelegea ta, o, fiică a Sionului, s-a sfârşit; la fel robia. Dar ţie îţi cercetează păcatele, o, fiică a Edomului, şi dă pe faţă fărădelegile tale!

Plângerea a patra.

1 Cum oare fi-va aurul coclit
şi cum se va schimba argintul fin?
O, sfintele nepreţuite pietre:
vărsate sunt pe uliţele toate!a

2 Nepreţuiţii fii de pe Sion,
al căror preţ se cântărea cu aur,
cum de-s acum ca vasele de lut
ieşite dintr’o mână de olar?

3 Până şi şerpii-şi dezveliră sânii
să-şi alăpteze puii!…;b
a neamului meu fiică este crudă
ca struţul în pustie!c

4 Sugarului, de sete
i se lipeşte limba’n cerul gurii;
cerut-au pruncii pâine,
nu-i nimeni să le-o frângă.d

5 Cei ce mâncau bucate pe alese
se sting acum pe străzi;
cei ce’n porfiră se hrăneau
s’au îmbrăcat în zoaie.

6 A neamului meu fiicăe a’ntrecut
cu fapta ei păcatele Sodomei
(cetatea ce’ntr’o clipă s’a surpat
şi mâini într’asta nu s’au ostenit).

7 Erau într’însa nazireiif mai curaţi
decât zăpada, şi mai albi ca laptele;
curaţi erau ca petrecuţi prin focg
şi mai lucioşi ca piatra de safir.

8 Acum li-i chipul mai cernit ca fumul,
că nimeni de pe străzi nu-i recunoaşte;
pe trupuri pielea s’a lipit de oase:
s’a scorojit de parc’ar fi de lemn.

9 Mai buni erau răniţii de sub spadă
decât acei ce sunt răniţi de foame,
cei ce s’au scurs, prin carne străvezie,
de dorul unor fruncte de pe câmp.

10 Femei cu inimi calde şi duioase
cu propriile mâini şi-au fiert copiii;
din ei mâncare şi-au făcut, când foamea
o răpunea pe-a neamului meu fiică.

11 Domnul acum Şi-a’ndestulat mânia,
iuţimea furiei Sale Şi-a vărsat-o
şi foc aprinse în Sion
şi-i mistui cu totul temeliile.

12 Nu, n’au crezut vreodată împăraţii
pământului, şi toţi cei vii ai lumiih,
că va intra tiranul şi duşmanul
pe porţile Ierusalimului!

13 Păcatele profeţilor din eli
şi nedreptatea fiecărui preot
sunt pricina, precum şi cei ce’ntr’însul
vărsat-au, chiar în mijloc, sânge dreptj.

14 Pândarii luik se clătinau pe străzi,
toţi pângăriţi de sânge;
cuprinşi de slăbiciune,
îşi atingeau vestmintele cu el.

15 „Feriţi-vă de cei ce nu-s curaţi!
Chemaţi-i! Staţi pe-alături! Nu-i atingeţi!
Se-aprind, se-aţâţă… Ziceţi întru neamuri:
Locuri pe-acolo nu-s şi pentru ei!”

16 Ca parte, Faţa Domnului aveau,
dar El nu le-a mai dat nici o privire;
de feţe preoţeşti nu le-a păsat,
şi nici că le-a fost milă de profeţi.

17 Încă trăiam când ochii ni s’au stins,
când în deşert priveam spre ajutor;
noi ne uitam cu ochii spre un neam
în care nu-i scăpare.l

18 Pe cei mai mici ai noştri i-am vânat,
pe uliţele noastre să nu umble;
ni-i vremea pe sfârşite, ni-s zilele plinite,
sfârşitul ne-a sosit.

19 Gonacii noştri s’au făcut mai sprinteni
decât vultùrii cerului;
în munţi s’au avântat,
din latura pustiei ne pândesc.

20 „Suflarea nării noastre”, al nostru „uns
al Domnului”m
luat a fost în groasele lor laţuri,
el, despre care-am zis: „În umbra lui
vom vieţui de-acuma printre neamuri!”

21 Te bucură, tresaltă, tu fiică-a Idumeii,
ce locuieşti pe-aproapen;
dar vezi că şi la tine va trece cupa Domnului:
ai să te’mbeţi şi vei vărsa pe tine.

22 Păcatul tău e gata, o, fiică a Sionului!;
de-acum El în robie nicicum te va mai duce!
Ţi-a cercetat păcatul, o, fiică a Edomului!”;o
nelegiuirea toată ţi-a dat-o la iveală.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.