×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Isaia

Isaia

Capitolul 40

Capitolul 40

Proorocie despre Înainte-mergătorul.

1 «Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu», zice Dumnezeul vostru.

2 «Daţi curaj Ierusalimului şi strigaţi-i că munca de rob a luat sfârşit, fărădelegea sa a fost ispăşită şi că a luat pedeapsă îndoită din mâna Domnului pentru păcatele sale».

3 Un glas strigă: «În pustiu gătiţi calea Domnului, drepte faceţi în loc neumblat cărările Dumnezeului nostru.

4 Toată valea să se umple şi tot muntele şi dealul să se plece; şi să fie cele strâmbe, drepte şi cele colţuroase, căi netede.

5 Şi se va arăta slava Domnului şi tot trupul o va vedea căci gura Domnului a grăit».

6 Un glas zice: «Strigă!» Şi eu zic: «Ce să strig?» Tot trupul este ca iarba şi toată mărirea lui, ca floarea câmpului!

7 Se usucă iarba, floarea se veştejeşte, că Duhul Domnului a trecut pe deasupra. Poporul este ca iarba.

8 Iarba se usucă şi floarea se veştejeşte, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac!

9 Suie-te pe munte înalt, cel ce binevesteşti Ierusalimului, ridică glasul tău cu putere, cel ce binevesteşti Ierusalimului, înalţă glasul şi nu te teme, zi cetăţilor lui Iuda: «Iată Dumnezeul vostru!»

10 Că Domnul Dumnezeu vine cu putere şi braţul Lui supune tot. Iată că preţul biruinţei Lui este cu El şi rodul izbânzii merge înaintea Lui.

11 El va paşte turma Sa ca un Păstor şi cu braţul Său o va aduna. Pe miei îi va purta la sânul Său şi de cele ce alăptează va avea grijă.

12 Cine a măsurat apele cu pumnul şi cine a măsurat pământul cu cotul? Cine a pus pulberea pământului în baniţă şi cine a cântărit munţii şi văile cu cântarul?

13 Cine a căutat în adânc Duhul Domnului şi cine L-a sfătuit pe El?

14 De la cine a luat El sfat ca să judece bine şi să înveţe căile dreptăţii, să înveţe ştiinţa şi calea înţelepciunii să o cunoască?

15 Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă pe marginea unei găleţi, ca un fir de pulbere într-un cântar. Iată insulele care cântăresc cât un fir de praf.

16 Libanul nu ajunge pentru aprinderea focului şi dobitoacele pentru arderi de tot.

17 Toate popoarele sunt ca o nimica înaintea Lui; ele preţuiesc înaintea Lui cât o suflare.

18 Cu cine veţi asemăna voi pe Cel Preaputernic şi unde veţi găsi altul asemenea Lui?

19 Chipul cel turnat este turnat de un făurar, argintarul îl îmbracă cu aur şi-l înfrumuseţează cu lănţişoare.

20 Săracul, care nu poate oferi mult, alege un lemn care nu putrezeşte; îşi caută un meşter iscusit ca să facă un idol care să nu se clatine.

21 Nu ştiţi voi, oare, n-aţi auzit, nu vi s-a spus oare de la început, n-aţi înţeles voi ce vă învaţă întemeierea lumii?

22 El stă în scaun deasupra cercului pământului; pe locuitori îi vede ca pe lăcuste; El întinde cerul ca un văl uşor şi îl desface ca un cort de locuit.

23 El preface în nimic pe căpetenii; pe judecătorii pământului îi nimiceşte.

24 Abia sunt sădiţi, abia sunt semănaţi, abia a prins rădăcini tulpina lor în pământ; El suflă peste ele şi le usucă şi vijelia le spulberă ca pe pleavă.

25 Cu cine Mă asemănaţi voi ca să-i fiu asemenea?, zice Sfântul.

26 Ridicaţi ochii în sus şi priviţi: Cine le-a zidit pe toate acestea? – Cel ce scoate oştirea lor cu număr şi pe toate pe nume le cheamă! Celui Atotputernic şi cu mare vârtute nici una nu-I scapă!

27 Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce grăieşti, Israele: «Calea mea este ascunsă Domnului, dreptul meu este trecut cu vederea de Dumnezeul meu?»

28 Nu ştii tu, sau n-ai aflat tu că Domnul este Dumnezeu veşnic, Care a făcut marginile pământului, Care nu oboseşte şi nici nu Îşi sleieşte puterea? Că înţelepciunea Lui este nemărginit de adâncă?

29 El dă tărie celui obosit şi celui slab îi dă putere mare.

30 Cei tineri se obosesc, îşi risipesc puterile şi vitejii luptători vor putea să se clatine;

31 Dar cei ce nădăjduiesc întru Domnul vor înnoi puterea lor, le vor creşte aripi ca ale vulturului; vor alerga şi nu-şi vor slei puterea, vor merge şi nu se vor obosi.

Profeţie asupra Înaintemergătorului.

1 Alinaţi-vă, alinaţi-vă, poporul Meu!
zice Domnul.a

2 Voi, preoţi, grăiţi către inima Ierusalimului;
alinaţi-l, că umilinţa lui s’a’mplinit,
păcatele i s’au dezlegat,
că din mâna Domnului a primit
de două ori mai mult decât preţul păcatelor lui.b

3 Glasul celui ce strigă în pustie:
Gătiţi calea Domnului,
drepte faceţi cărările Dumnezeului nostru!c

4 Fiece vale se va umple
şi fiece munte şi deal se va micşora;
cele strâmbe se vor face drepte
şi căile colţuroase vor fi netede.d

5 Şi slava Domnului se va arăta
şi orice trup va vedea mântuirea lui Dumnezeu,
căci Domnul a spus-o.

6 Glasul Celui ce zice: „Strigăe!”,
iar eu am zis: „Ce voi striga?”.
„Tot ce e trup e iarbă
şi toată slava omului e ca floarea ierbii;

7 iarba s’a uscat,
floarea s’a scuturat,

8 dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne
în veac”.

9 Tu, cel ce-i binevesteşti Sionului,f
suie-te pe muntele înalt;
glasul ţi-l înalţă cu tărie,
tu cel ce-i binevesteşti Ierusalimului!;

10 înălţaţi-vă! nu vă temeţi,
spuneţi cetăţilor lui Iuda:
„Iată-L pe Dumnezeul vostru!”
Iată-L pe Domnul!
Domnul vine cu tărie,
braţul Său e plin de putere;
iată, răsplata Lui şi-o are cu El
şi lucrul Său îi stă înainte.

11 Ca un păstor îşi va paşte turma
şi cu braţul Său îşi va aduna mieii,
iar pe cele îngreunate le va linişti.

12 Cine a măsurat apele cu mânag
şi cerul cu palma
şi’ntreg pământul cu pumnul?
Cine a cântărit munţii pe cântare
şi pădurile într’o cumpănă?

13 Cine a cunoscut gândul Domnului?
şi cine I-a fost sfetnicul
care să-L înveţe?

14 sau cu cine S’a sfătuit şi L-a învăţat?
sau cine L-a învăţat pe El judecata,
sau cine I-a arătat calea înţelegerii?
sau cine I-a dat lui primul
ca să poată fi plătit în schimbh?,

15 de vreme ce neamurile toate
atârnă cât o picătură dintr’o găleată
şi cât o’nclinare de cumpănă
şi doar cât un scuipat vor atârna?

16 Libanul, el, nu e de-ajuns spre ardere,
nici vitele, cu toatele, spre ardere-de-tot;

17 şi neamurile toate ca o nimica sunt,
ca un nimic atârnă.

18 Cu cine L-aţi asemuit voi pe Domnul?i
şi cu ce asemănare L-aţi asemuit?

19 Tâmplarul oare n’a făcut un chip?
sau argintarul, după ce-a topit aurul,
nu l-a poleit şi l-a făcut asemănare?

20 Căci tâmplarul alege lemn care nu putrezeşte
şi cu înţelepciune va chibzui cum îşi va
alcătui chipul
astfel ca el să nu se zdruncine.

21 Oare nu veţi cunoaşte?j
oare nu veţi auzi?
oare nu v’a spus de la’nceput?
N’aţi cunoscut voi temeliile pământului?

22 El este Cel ce-i ţine pământului rotundul;
acei ce-l locuiesc sunt ca nişte lăcuste;
El este Cel care a alcătuit cerul ca pe o cămară
şi ca pe un cort l-a’ntins să fie locuinţă;

23 Cel ce a pus principi să fie domni peste nimic
şi ca pe o nimica a făcut pământul.

24 Căci ei nu vor sădi
şi nici vor semăna
şi nici că rădăcina lor se va prinde în pământ;
El a suflat asupră-le, iar ei s’au veştejit
şi viforul îi va duce ca pe nişte uscături.

25 Acum, dar, cu cine M’aţi asemănat
pentru ca Eu să fiu înălţat? a zis Cel-Sfânt.

26 Cătaţi în sus cu ochii voştri şi vedeţi:
Cine-a făcut ca toate acestea să se vadă?:
El, Cel ce e cauza propriei Sale frumuseţi;
El pe toate le cheamă pe nume
prin slava Sa cea mare
şi prin tăria puterii Sale:
Ţie nimic nu ţi-a rămas ascuns.

27 Oare vei zice tu, Iacobe,
ceea ce ai spus tu, Israele:
„Ascunsă mi-i calea de Dumnezeu;
Dumnezeu mi-a luat dreptatea
şi S’a îndepărtat!”?

28 Şi acum, oare n’ai cunoscut?
oare n’ai auzit?!
Dumnezeu Cel-Veşnic,
Dumnezeu, Cel ce a rânduit marginile
pământului,
El nu va flămânzi şi nici va osteni
şi nimeni niciodată nu-I izvodeştek gândul.

29 El dă întărire celor flămânzi
şi întristare celor ce nu sufăr.

30 Căci pruncii vor flămânzi
şi tinerii vor osteni
şi cei aleşi vor fi lipsiţi de vlagă;

31 dar cei ce-L aşteaptă pe Dumnezeu îşi vor
împrospăta puterea;
ca vulturii se vor întraripa,
vor alerga şi nu vor osteni,
vor merge şi nu vor flămânzi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.