×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Isaia

Isaia

Capitolul 14

Capitolul 14

Proorocie împotriva Babilonului.

1 Dar Domnul Se va milostivi de Iacov şi va alege încă o dată pe Israel şi îl va statornici în pământul lui. Cei străini se vor alătura lor şi se vor uni cu casa lui Iacov.

2 Pe popoare le va lua şi le va duce la ei, iar casa lui Israel le va avea în pământul Domnului ca robi şi roabe. Ei vor duce în robie pe cei care i-au dus în robie şi vor stăpâni peste apăsătorii lor.

3 Iar în ziua în care Domnul te va odihni de osteneli, de chinuri şi de amarnica ta robie în care ai fost,

4 Tu vei cânta cântecul acesta de ocară împotriva împăratului Babilonului şi vei zice: «Cum s-a sfârşit cu asupritorul şi cum a încetat chinul nostru!

5 Domnul a zdrobit toiagul celor fără de lege, sceptrul răilor apăsători!

6 Iată pe cel care lovea popoarele fără încetare cu mânia lui şi care în întărâtarea lui punea neamurile sub stăpânirea lui, supunându-le fără cruţare!

7 Tot pământul este în pace şi se odihneşte; toţi izbucnesc în cântece de veselie.

8 Până şi chiparoşii împreună cu cedrii cei din Liban se bucură de căderea ta: «De când tu te-ai prăbuşit, nimeni nu se mai suie la noi ca să ne doboare!»

9 Şeolul (iadul) se mişcă în adâncurile sale, ca să iasă întru întâmpinarea ta. Pentru tine el deşteaptă umbrele, pe toţi stăpânitorii pământului; el ridică de pe jilţurile lor pe toţi împăraţii pământului.

10 Toţi iau cuvântul şi îţi zic: «Şi tu eşti slab ca noi şi te asemeni nouă».

11 În iad s-a pogorât mărirea ta în cântecul harfelor tale. Sub tine se vor aşterne viermii şi viermii vor fi acoperământul tău.

12 Cum ai căzut tu din ceruri, stea strălucitoare, fecior al dimineţii! Cum ai fost aruncat la pământ, tu, biruitor de neamuri!

13 Tu care ziceai în cugetul tău: «Ridica-mă-voi în ceruri şi mai presus de stelele Dumnezeului celui puternic voi aşeza jilţul meu! În muntele cel sfânt voi pune sălaşul meu, în fundurile laturei celei de miazănoapte.

14 Sui-mă-voi deasupra norilor şi asemenea cu Cel Preaînalt voi fi».

15 Şi acum, tu te pogori în iad, în cele mai de jos ale adâncului!

16 Cei ce te văd îşi întorc privirea în spre tine şi se uită cu luare aminte zicând: «Oare acesta este omul de care tremura pământul şi împărăţiile se cutremurau?»

17 Oare acesta este cel ce prefăcea lumea în pustiu şi cetăţile le dobora şi nu da drumul robilor săi?»

18 Toţi împăraţii popoarelor se odihnesc cu cinste, fiecare în locaşul său.

19 Şi numai tu eşti azvârlit departe de mormântul tău, ca o ramură fără de preţ, ca rămăşiţele celor care au fost ucişi cu lovituri de sabie, zvârliţi pe pietre de mormânt, ca un hoit călcat în picioare.

20 Tu nu te vei pogorî în mormânt, căci tu ai pustiit pământul tău şi pe poporul tău l-ai ucis! Niciodată nu se va mai vorbi despre neamul celor răi!

21 Pregătiţi măcelul feciorilor, din pricina fărădelegilor părinţilor lor, ca nu cumva să se ridice şi să cucerească pământul şi să umple de ruine faţa a tot pământul.

22 «Eu Mă voi scula împotriva lor, zice Domnul Savaot, şi voi nimici numele Babilonului şi pe cei care au mai rămas: şi mugurii şi mlădiţele, zice Domnul.

23 Acolo va stăpâni ariciul şi va fi mlaştină şi îl voi mătura cu mătura nimicirii», zice Domnul Savaot.

24 Juratu-S-a Domnul Savaot şi a zis: «Cum am hotărât, aşa va fi, precum M-am sfătuit, aşa se va întâmpla!

25 Sfărâma-voi Asiria în pământul Meu şi o voi călca în picioare pe munţii Mei. Şi robii vor fi liberaţi de jugul lor şi umerii de povara lor».

26 Iată hotărârea pentru tot pământul, iată mâna întinsă peste toate neamurile!

27 Dacă Domnul Savaot a hotărât, cine îl va putea împiedica? Şi dacă mâna Lui stă întinsă, cine o va întoarce la loc?

28 În anul morţii lui Ahaz, fost-a această proorocie:

29 «Nu te veseli, toată ţara Filistenilor, fiindcă a fost zdrobit toiagul care te lovea. Căci din rădăcina şarpelui va ieşi o viperă şi din urmaşii lui un şarpe zburător.

30 Cei sărmani vor paşte pe păşunile Mele, iar cei săraci vor fi fără de grijă. Voi face să moară de foame neamul tău, iar pe cei ce vor rămâne din tine îi voi ucide.

31 Tu, poartă, urlă! Şi tu, cetate, ţipă! Cutremură-te tu, ţară a Filistenilor, toată! Că din partea de miazănoapte vine un fum şi şirurile vrăjmaşilor sunt strânse».

32 Şi ce se va răspunde în ziua aceea celor trimişi dintre popoare? Că «Domnul a întemeiat Sionul, limanul celor îndureraţi din poporul Lui».

Întoarcerea din robie. Regele Babilonului se duce în iad. Despre Babilon, Asiria şi Filisteni.

1 Şi Dumnezeu va avea milă de Iacob şi iarăşi îl va alege pe Israel şi ei se vor odihni în ţara lor; şi străinula se va lipi de ei, de casa lui Iacob se va lipi. 2 Şi neamurile îi vor lua şi-i vor duce în locul lorb; şi le vor moşteni şi se vor înmulţi pe pământul lui Dumnezeu cu slugi şi slujnice; şi cei ce i-au robit le vor fi robi şi pe cei ce i-au stăpânit îi vor stăpâni.

3 Şi’n ziua aceea va fi că Dumnezeu te va odihni din mâhnirea şi din mânia ta şi din greaua robie în care le-ai robit. 4 Iar plângerea aceasta o vei lua împotriva regelui Babilonului şi vei zice în ziua aceea:
– Cum s’a isprăvit cu hrăpăreţul
şi cum s’a isprăvit cu cel ce îmboldea!

5 Domnul a sfărâmat jugul păcătoşilor,
jugul principilor.

6 Lovind un neam întru mânie,
cu rană de nevindecat,
lovind un neam cu plagă plină de mânie,
care nu i-a cruţat,
el s’a odihnit în linişte.

7 Tot pământul strigă cu veselie;

8 până şi arborii Libanului s’au bucurat de tine,
cedrii Libanului, zicând:
– De când tu te-ai aşternut la odihnă,
nimeni nu s’a ridicat să ne taie!c

9 Iadul cel de jos s’a amărât întâmpinându-te;
laolaltă cu tine s’au sculat toţi uriaşii
care au stăpânit pământul,
cei ce i-au scos din scaunele lor
pe toţi regii neamurilor.

10 Toţi vor răspunde şi-ţi vor zice:
– Şi tu, ca şi noi, ai fost luat în robie,
şi tu te-ai numărat printre noi;

11 slava ta s’a pogorât la iad,
în iad ţi s’a pogorât veselia cea multă;
sub tine putrejune vor aşterne,
viermii ca o cergă te vor acoperi.

12 Cum a căzut din cer Luceafărul
cel ce răsărea dimineaţa!d
Cel ce tuturor neamurilor le trimitea porunci,
acum e zdrobit la pământ.

13 Dar tu ai zis în cugetul tău:
– În cer mă voi sui,
deasupra stelelor cerului îmi voi aşeza tronul,
pe muntele cel înalt voi şedea,
deasupra munţilor înalţi cei dinspre
miazănoapte;

14 deasupra norilor mă voi ridica,
fi-voi asemenea Celui-Preaînalt…

15 Dar acum tu în iad te vei pogorî,
în chiar temeliile pământului.

16 Cei ce te vor vedea se vor mira de tine
şi vor zice:
– Oare acesta e omul care zguduia pământul
şi făcea regatele să tremure?

17 El e cel ce a pustiit o lume’ntreagă
şi i-a surpat cetăţile,
iar pe cei ce erau în robie nu i-a eliberat.

18 Toţi regii neamurilor au adormit în cinste,
fiece om la casa lui;

19 dar tu lepădat vei fi în munţi,
precum un stârv dezgustător,
la grămadă cu o droaie de morţi care au fost
trecuţi prin sabie
în prăbuşirea lor spre iad.

20 Aşa cum haina mânjită cu sânge nu e curată,
tot astfel nici tu nu eşti curat,
fiindcă tu Mi-ai nimicit ţara şi Mi-ai
măcelărit poporul;
tu nu vei dura în vreme veşnică,
tu, sămânţă rea.

21 Pregăteşte-ţi copiii să fie ucişi
pentru păcatele tatălui lor,
pentru ca ei să nu se ridice şi să moştenească
pământul
şi să umple pământul de războaie.

22 Şi Mă voi ridica împotriva lor – zice Domnul Atotţiitorul – şi numele lor îl voi nimici, şi rămăşiţa şi sămânţa; acestea zice Domnul. 23 Şi voi pustii ţinutul Babilonului, aşa încât aricii să locuiască acolo, şi de nimic se va face, şi-l voi face groapă de nămol spre nimicire.

24 Acestea zice Domnul Atotţiitorul:
– Aşa cum am zis, întocmai va fi;
şi cum am plănuit, aşa va rămâne:

25 Să-i nimicesc pe Asirieni din pământul Meu
şi din munţii Mei;
şi fi-vor ei să fie călcaţi în picioare
şi jugul le va fi luat
şi luată va fi slava de pe umerii lor.

26 Acesta-i planul pe care Domnul l-a plănuit
asupra lumii în întregul ei;
şi aceasta este mâna cea ridicată
asupra tuturor neamurilor lumii.

27 Fiindcă cine oare va strica ceea ce
Dumnezeu cel sfânt a plănuit?
iar mâna Lui cea înaltă, cine o va întoarce?

28 În anul în care regele Ahaz a murit, cuvântul acesta s’a făcut:

29 Nu vă veseliţi, voi, cei de alt neam,
pentru aceea că jugul celui ce vă lovea
s’a sfărâmat;
că din sămânţa şarpelui vor ieşi pui de aspidă,
iar din puii acestora vor ieşi şerpi zburători.

30 Şi cei săraci vor fi hrăniţi prin el
şi sărmanii se vor odihni în pace;
dar el cu foame îţi va omorî sămânţa,
iar rămăşiţa ta o va nimici.

31 Urlaţi, voi, porţi ale cetăţilor!;
să se tulbure cetăţile şi să strige,
şi chiar cei de alt neam, toţi;
că fum vine de la miazănoapte
şi nu-i nici o putinţă de scăpare.

32 Şi ce vor răspunde regii neamurilor?
Că Domnul a întemeiat Sionul,
şi prin El se vor mântui umiliţii poporului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.