×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Pildele lui Solomon

Proverbele lui Solomon

Capitolul 25

Capitolul 25

Cuviinţa în adunări. Măsura în vorbă şi cumpătarea la mâncare.

1 Şi acestea sunt pildele lui Solomon, pe care le-au adunat oamenii lui Iezechia, regele lui Iuda.

2 Slava lui Dumnezeu este să ascundă lucrurile, iar mărirea regilor e să le cerceteze cu de-amănuntul.

3 Precum înălţimea cerului şi adâncul pământului sunt lucruri nepătrunse, tot aşa şi inima regilor.

4 Curăţă argintul de zgură şi turnătorul va face din el un vas ales.

5 Dă la o parte pe cel fără de lege din faţa mai-marelui şi tronul lui se va întări prin dreptate.

6 Nu te făli înaintea cârmuitorului şi nu sta în locul hotărât pentru cei mari,

7 Căci mai degrabă să ţi se zică: «Suie aici!» decât să te umilească în faţa stăpânului. Ceea ce au văzut ochii tăi,

8 Nu aduce grabnic spre dispută, căci ce ai să faci după aceea când aproapele tău te va da de ruşine?

9 Ceartă-te cu aproapele tău, dar taina altuia să nu o dai pe faţă,

10 Ca nu cumva cel ce o aude să nu te defaime şi să nu dărâme (pentru totdeauna) faima ta.

11 Ca merele de aur pe poliţi de argint, aşa este cuvântul spus la locul lui.

12 Inel de aur şi podoabe de aur de mult preţ este povăţuitorul înţelept la urechea ascultătoare.

13 Precum este răcoarea zăpezii în vremea secerişului, aşa este solul credincios pentru cei ce-l trimit; el bucură sufletul stăpânului său.

14 Precum sunt norii şi vântul fără ploaie, aşa este omul care se laudă cu darul pe care niciodată nu-l dă.

15 Prin răbdare se poate îndupleca un om mânios şi o limbă dulce înmoaie oase.

16 Dacă ai găsit miere, mănâncă atât cât îţi trebuie, ca nu cumva să te saturi şi s-o verşi.

17 Pune rar piciorul în casa prietenului tău, ca nu cumva să se sature de tine şi să te urască.

18 Un ciocan, o sabie şi o săgeată ascuţită este omul care dă mărturie mincinoasă împotriva aproapelui său.

19 Dinte rău şi picior şovăitor este cel fără credinţă în vreme de nevoie.

20 Ca atunci când dezbraci haina pe vreme friguroasă, sau torni oţet pe silitră, aşa este cântarea pentru o inimă întristată.

21 De flămânzeşte vrăjmaşul tău, dă-i să mănânce pâine şi dacă însetează, adapă-l cu apă,

22 Că numai aşa îi îngrămădeşti cărbuni aprinşi pe capul lui şi Domnul îţi va răsplăti ţie.

23 Vântul de la miazănoapte aduce ploaie şi limba clevetitoare aduce o faţă mâhnită.

24 Mai bine să sălăşluieşti într-un colţ de acoperiş, decât să trăieşti cu o femeie certăreaţă într-o casă mare.

25 Precum e apa rece pentru un suflet însetat, aşa e vestea bună dintr-o ţară depărtată.

26 Ca un izvor tulbure şi stricat, aşa este dreptul care şovăie în faţa celui nelegiuit.

27 Precum celui care mănâncă multă miere nu-i merge bine, tot aşa şi celui care se lasă copleşit de cuvinte de laudă.

28 Asemenea unei cetăţi cu o spărtură şi fără zid, aşa este omul căruia îi lipseşte stăpânirea de sine.

Cuviinţă în adevăr, măsură în vorbă şi la mâncare.

1 Acestea sunt proverbele lui Solomon
pe care le-au transcris prietenii lui Iezechia, regele lui Iuda.

2 Slava lui Dumnezeu ascunde înţelesurile,
slava regelui le cinsteşte lucrarea.

3 Înalt e cerul şi adânc e pământul,
dar inima regelui e de nepătruns.

4 Bate argintul cu zgură în el
şi se va face pe de-a’ntregul curat.

5 Ucide-i pe cei necredincioşi de dinaintea regelui
şi tronul său va propăşi întru dreptate.

6 Nu te făli în faţa regelui
şi nici nu sta în locurile celor puternici;

7 că mai bine e să ţi se zică: – Urcă-te lângă mine!,
decât să fii umilit în faţa celor puternici.Pe cele ce ochii tăi le-au văzut, spune-le!

8 Nu te repezi la sfadă,
ca să nu-ţi pară rău la urmă.

9 De câte ori te înfruntă prietenul
trage-te înapoi, nu-i spune vorbe rele,

10 ca nu cumva prietenul să te ocărască
şi cearta şi vrajba să rămână aproape;a
ci să-ţi fie ţie ca o moarte.Bunăvoinţa şi prietenia te fac liber;b
ţine-le pentru tine,
ca să nu te faci de ocară,
ci’n pace şi prietenie să-ţi păzeşti căile.

11 Ca un măr de aur într’o salbă de sardiu
aşa e cuvântul rostit [cu înţelepciune].

12 O piatră de sardiu într’un cercel,
aşa e cuvântul înţelept la urechea atentă.

13 Aşa cum la seceriş o ninsoare ar potoli arşiţa,
întocmai e solul credincios pentru cei ce l-au trimis:
ajută sufletele alor săi.

14 Precum vânturile şi norii şi ploile sunt foarte arătoase,
aşa e cel ce se laudă cu darul fals.

15 Îndelungă-răbdarea e propăşirea regelui,
dar limba moale zdrobeşte oasele.

16 Dacă găseşti miere, mănâncă cu măsură,
ca nu cumva, îmbuibându-te, să o verşi.c

17 La prietenul tău să te duci rar,
ca nu cumva, săturându-se de tine, să te urască.d

18 Măciucă şi sabie şi săgeată ascuţită,
aşa e omul care aduce mărturie mincinoasă împotriva prietenului său.

19 Calea omului rău şi piciorul nelegiuitului
vor pieri în ziua cea rea.

20 Aşa cum oţetul nu foloseşte la rană, şi nici fumul la ochi,
tot astfel boala, căzând în trup, mâhneşte inima.Cum e molia în haină şi cum sunt carii în lemn,
aşa e tristeţea omului: strică inima.

21 Dacă duşmanul tău e flămând, dă-i să mănânce;
dacă-i e sete, dă-i să bea;

22 că făcând aceasta, cărbuni de foc îi grămădeşti pe cap,
iar Domnul te va răsplăti cu bunătăţi.

23 Vântul de la miazănoapte ridică nori;
tot astfel, faţa neruşinată întărâtă limba.

24 Mai bine să locuieşti într’un ungher din pod
decât în casă de obşte cu o femeie arţăgoasă.

25 Aşa cum apa rece îi este dulce sufletului însetat,
tot astfel o veste bună dintr’o ţară de departe.

26 Când un om drept cade în faţa necredinciosului
e ca atunci când cineva astupă izvorul şi zăpăceşte curgerea apei,

27 Nu e bine să mănânci miere multă,
dar e drept să cinsteşti cuvintele care înalţă.

28 Ca o cetate cu zidurile căzute şi care nu-i întărită,
aşa e omul care face ceva fără să’ntrebe.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.