×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea a doua a Macabeilor

Capitolul 11

Înfrângerea lui Lisias. Înţelegere de pace. Patru scrisori: a lui Lisias către Iudei, a lui Antioh Eupator către Lisias, a lui Antioh Epifan către Iudei, a Romanilor către Iudei.

1 La foarte puţin timp după aceea, Lisias, tutorelea şi ruda regelui, care era în fruntea trebilor, îndurând greu ceea ce se petrecuse, 2 a adunat ca la optzeci de mii de oameni şi toată călărimea şi s’a pornit la drum împotriva Iudeilor, cu gândul de a face din Cetate locuinţă pentru Greci, 3 să supună templul unei dări asemănătoare cu ale altor temple ale neamurilor şi să vândă pe bani, în fiecare an, dregătoria de mare preot; 4 el nu lua în seamă câtuşi de puţin puternicia lui Dumnezeu, ameţit cum era de zecile de mii de pedestraşi, de miile de călăreţi şi de cei optzeci de elefanţi care erau cu el. 5 Odată pătruns în Iudeea, s’a apropiat de Betţur, cetate puternică, dar foarte departe de Ierusalim – ca la cinci stadii – şi a împresurat-o strâns. 6 Când Macabeul şi oamenii săi au aflat că acela ţinea cetatea sub împresurare, cu suspine şi lacrimi – şi împreună cu poporul – L-au rugat pe Domnul să trimită un înger bun care să-l scape pe Israel. 7 Macabeul, cel dintâi, punându-şi armele, i-a îndemnat pe ceilalţi să se arunce odată cu el în faţa primejdiei spre a veni în ajutorul fraţilor lor; şi toţi, ca unul, s’au avântat cu înflăcărare. 8 Erau încă aproape de Ierusalim când s’a ivit, mergând în fruntea lor, un călăreţ îmbrăcat în alb, zăngănindu-şi armura de aur. 9 Toţi la un loc L-au binecuvântat pe milostivul Dumnezeu şi s’au simţit cu inimile învigorate, gata să spintece nu numai oameni, dar şi fiarele cele mai crude, şi chiar şi ziduri de fier. 10 Aşa înaintau, în linie de bătaie, laolaltă cu aliatul care le venise din cer, Domnul avându-i în mila Sa. 11 Şi, aruncându-se ca nişte lei asupra duşmanilor, au doborât unsprezece mii de pedestraşi, precum şi o mie şase sute de călăreţi, iar pe ceilalţi i-au pus pe fugă. 12 Cea mai mare parte a acestora au scăpat, răniţi şi fără arme; însuşi Lisias şi-a scăpat viaţa printr’o fugă ruşinoasă. 13 Cum însă acesta nu era lipsit de minte, gândindu-se la înfrângerea pe care de abia o suferise şi înţelegând că Evreii erau de neînvins – de vreme ce Puternicul Dumnezeu Se lupta împreună cu ei –, 14 le-a trimis o solie de împăcare, făgăduind că va primi ceea e e drept în cererile acestora şi că, mai mult, îl va sili pe rege să le devină prietenb. 15 Macabeul s’a învoit asupra a tot ceea ce dorea Lisias – grija lui nefiind alta decât binele obştesc –, astfel încât tot ceea ce Macabeul i-a scris lui Lisias în privinţa Iudeilor, regele a îngăduit. 16 Scrisoarea trimisă Iudeilor de către Lisias avea cuprinsul următor: „Lisias către obştea Iudeilor, salutare! 17 Ioan şi Abesalom, trimişii voştri, după ce mi-au înmânat înscrisul de mai jos, au cerut un răspuns la ceea ce cuprinde el mai de seamă. 18 Tot ceea ce trebuia adus înaintea regelui am înfăţişat şi ceea ce era vrednic de încuviinţare am încuviinţat. 19 Aşadar, dacă voi vă păstraţi bunele voastre simţăminte faţă de stăpânire, eu mă voi strădui şi de acum înainte să mă pun în slujba binelui vostru. 20 Cât despre lucrurile de amănunt, le-am poruncit trimişilor voştri şi alor mei să stea de vorbă cu voi. 21 Fiţi sănătoşi! Anul o sută patruzeci şi opt, în douăzeci şi patru ale lunii Dioscorc”. 22 Scrisoarea regelui suna astfel: „Regele Antioh către fratele său Lisias, salutare! 23 Fiind părintele nostru plecat să stea laolaltă cu zeii,d iar noi înşine vrând ca toţi cei din regatul nostru să-şi poată vedea de trebile lor fără să fie tulburaţi, 24 aflând că Iudeii nu se învoiesc – aşa cum o voia părintele nostru – să treacă la obiceiurile greceşti, ci mai degrabă voiesc să-şi păstreze felul de viaţă care le este propriu, fapt pentru care au cerut să fie lăsaţi în datinile lor, 25 dorind noi, aşadar, ca nici neamul acesta să nu cunoască nici un fel de tulburare, hotărâm ca templul lor să le fie dat înapoi şi ca ei să trăiască potrivit cu obiceiurile părinţilor lor. 26 Aşadar, fă bine şi trimite pe cineva acolo şi să le dea mâna dreaptăe, pentru ca, ştiind ei astfel ce avem în gând, să-şi recapete curajul şi cu voioşie să-şi vadă de treburile lor. 27 Scrisoarea regelui către neamul Iudeilor suna astfel: „Antioh către Sfatul bătrânilor Iudeilor, salutare! 28 Dacă voi o duceţi bine, aceasta-i şi după inima noastră. Noi înşine ne bucurăm de o sănătate bună. 29 Menelau ne-a adus la cunoştinţă dorinţa voastră de a vă întoarce acasă şi de a vă vedea de treburile voastre. 30 Aşadar, acelora care vor porni la drum înainte de treizeci ale lunii Xanticf li se întinde mâna dreaptă, să călătorească fără nici o grijă. 31 Iudeii să se bucure de bucatele lor şi de legile lor ca şi mai înainte, şi nimeni dintre ei să nu fie neliniştit în vreun fel de greşalele făcute din neştiinţă. 32 De altfel, l-am trimis pe Menelau să vă liniştească. 33 Fiţi sănătoşi! Anul o sută patruzeci şi opt, în cincisprezece ale lui Xantic”. 34 Romanii au trimis şi ei o scrisoare întocmită astfel: „Quintus Memmius, Titus Maniusg, împuterniciţii Romanilor, către poporul Iudeu, salutare! 35 Cele ce v’au fost îngăduite de Lisias, ruda regelui, vi le îngăduim şi noi. 36 Cât despre cele hotărâte de el, să-i fie spuse regelui, trimiteţi-ne neîntârziat pe cineva, după ce le veţi fi cercetat, pentru ca noi să i le înfăţişăm regelui aşa cum credeţi voi că e bine; căci noi mergem acum la Antiohia. 37 Grăbiţi-vă dar să ne trimiteţi oameni, ca să ştim şi noi ce doriţi. 38 Fiţi sănătoşi! Anul o sută patruzeci şi opt, în cincisprezece ale lunii Xantic.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.