×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea a treia a lui Ezdra

Capitolul 9

Alte porunci. Ezdra citeşte legea Domnului în faţa poporului.

1 Apoi Ezdra. ridicându-se din curtea templului Domnului, s’a dus în odaia lui lohanan. fiul lui Eliaşib. 2 şi a rămas acolo fără să guste pâine şi fără să bea apă. ci plângând pentru marile fărădelegi ale mulţimii. 3 Şi s’a făcut strigare în toată Iudeea şi în Ierusalim către toată robimea să se adune în Ierusalim. 4 Iar cei ce nu se vor înfăţişa în două sau trei zile. după judecata bătrânilor întâistătători acelora li se vor ucide animalele, iar ei înşişi vor fi îndepărtaţi din obştea celor ce au fost în robie. 5 Şi în trei zile, anume în douăzeci ale lunii a noua. toţi cei din tribul lui Iuda şi al lui Veniamin s’au adunat în Ierusalim. 6 Si toată mulţimea s’a aşezat laolaltă în curtea templului Domnului, tremurând, că era iarnă. 7 Atunci Ezdra s’a ridicat şi le-a zis: „Voi aţi călcat legea prin aceea că v’aţi căsătorit cu femei de alt neam, ca să sporiţi păcatele lui Israel. 8 Acum însă mărturisiţi-vă şi daţi-I slavă Domnului. Dumnezeului părinţilor noştri. 9 şi faceţi voia Lui şi despărţiţi-vă de păgânii ţării şi de femeile străine!” 10 Si’ntregul popor a strigat si a zis cu glas mare: „Aşa vom face!” 11 Dar mulţimea e mare şi-i vreme de iarnă şi nu putem sta sub cerul liber, iar treaba aceasta nu-i de o zi sau două, căci mult ne este păcatul în această privinţă; 12 aşadar, să stea fruntaşii mulţimii, iar toţi cei din locuinţele noastre câţi au femei de alt neam să vină la vremea hotărâtă 13 împreună cu bătrânii şi cu judecătorii din fiecare loc, până ce vom îndepărta de la noi mânia Domnului pornită asupră-ne din această pricină”. 14 Atunci Ionatan, fiul lui Azael, şi Iahzeia, fiul lui Ticva, au luat această treabă asupra lor; iar Meşulam şi Levi si Şabetai îi ajutau; 15 astfel au împlinit porunca cei ce fuseseră în robie. 16 Iar preotul Ezdra şi-a ales capi de familie, fiecare pe nume; şi în prima zi a lunii a zecea au şezut împreună să cerceteze lucrarea. 17 Şi până în prima zi a lunii întâi au dus la bun sfârşit cercetarea privitoare la bărbaţii care îşi luaseră femei din alt neam. 18 Dintre preoţii care se adunaseră s’au găsit unii care aveau femei din alt neam: 19 Din fiii lui Iosua. fiul lui Ioţadac şi din fraţii lui: Maaseia. Eliezer. larib şi Ghedalia: 20 aceştia au dat încredinţare că-şi vor izgoni femeile, iar pentru vina lor vor jertfi berbeci spre curăţire. 21 Din fiii lui Imer: Hanani şi Zebadia; din ai lui Harim: Maaseia, Ilie. Şemaia. Iehiel şi Azaria; 22 din ai lui Paşhur: Elioenai. Maaseia. Ismael, Natanael, Ochidilos şi Saltas. 23 Dintre leviţi: Iozabad, Şimei, Chelaia – zis Chelita –, Petahia, Iuda şi Ionas. 24 Dintre sfinţiţii cântăreţi: Eliaşib şi Zacur. 25 Dintre portari: Salum. Telem şi Urie. 26 Dintre Israeliţi, din fiii lui Fares: Ramia, Izia, Malchia. Miiamin. Eleazar. Miheia şi Benaia: 27 din fiii lui Elam: Matania, Zaharia. Iehiel. Abdi. Ieremot şi Elias; 28 din fiii lui Zatu: Elioenai. Eliaşib, Matania, Ieremot. Zabad şi Aziza; 29 din fiii lui Bebai: Iohanan. Anania. Zabai şi Atlai; 30 din fiii lui Bani: Meşulam. Maluc, Adaia, Iaşub, Asael şi Ieremot; 31 din fiii lui Pahat-Moab: Adna, Chelal. Benaia. Maaseia. Matania, Beţaleel. Binui şi Manase; 32 din fiii lui Harim: Eliezer, Işia, Malchia, Semaia, Simeon. Maluc şi Şemmaria; 33 din fiii lui Haşum: Matenai, Matata. Zabad. Elifelet, Ieremai, Mânase şi Simei: 34 din fiii lui Bani: Ieremia. Maadai, Amram. loil, Benaia. Bedia, Chelaia, Vania. Meremot, Eliaşib, Matania, Matenai. Iaasai, Binui. Simei, Selemia. Natan şi Adaia; 35 din fiii lui Zacai: Şaşai, Sarai, Azareel, Selemia, Amaria şi Iosif; 36 din fiii lui Nebo: leiel. Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioil, Benaia, Zavadeia, Ides. loil şi Vaneas. Toţi aceştia îşi luaseră femei de alt neam; şi le-au izgonit împreună cu copiii lor. 37 Preoţii şi leviţii şi cei ce erau din Israel au locuit în Ierusalim şi la ţară. Iar în prima zi a lunii a şaptea, când fiii lui Israel erau aşezaţi în locuinţele lor, 38 întreaga mulţime s’a adunat ca un singur om pe locul dinspre poarta de răsărit a templului 39 şi i-au cerut lui Ezdra, preotul şi cititorul, să aducă legea lui Moise, cea care fusese dată de către Domnul. Dumnezeul lui Israel. 40 Aşa că arhiereul Ezdra a adus legea la toată mulţimea, de la bărbat până la femeie, precum şi la toţi preoţii, ca să audă legea în prima zi a lunii a şaptea. 41 Si acolo, în curtea cea largă de dinaintea sfântului pridvor, a citit din zori pân’la amiază în faţa bărbaţilor şi a femeilor; şi toată mulţimea asculta legea cu luare-aminte. 42 Ezdra, preotul şi cititorul legii, a stat pe amvonul de lemn făcut anume pentru aceasta. 43 Iar lângă el, de-a dreapta, au stat Matatia, Sema, Anania, Azaria. Urie, Iezechia şi Baalsam, 44 iar de-a stânga, Pedaia, Misael, Malchia, Haşum, Haşbadana şi Zaharia, 45 Atunci Ezdra a luat cartea în faţa mulţimii, de vreme ce el şedea pe locul întâi, cu mare cinstire, înaintea tuturor. 46 Si când a deschis legea, toţi au stat în picioare; iar Ezdra L-a binecuvântat pe Domnul, Dumnezeul Cel-Preaînalt, pe Dumnezeul Sabaot, Atoţtiitorul, 47 iar mulţimea a răspuns: „Amin!” Şi, ridicându-şi mâinile, au căzut cu faţa la pământ şi I s’au închinat Domnului. 48 De asemenea, Iosua, Bani, Şerebia. Iamin, Acub, Şabetai, Hodia, Maaseia. Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan şi Pelaia, precum şi leviţii, învăţau legea Domnului, tâlcuind citirea. 49 Apoi Ataratis a zis către Ezdra, arhiereul şi cititorul, şi către leviţii care învăţau mulţimea: 50 „Sfântă îi este Domnului ziua aceasta (căci toţi plângeau ascultând legea); 51 aşadar, mergeţi, mâncaţi bucate grase şi beţi băuturi dulci şi trimiteţi daruri la cei lipsiţi, 52 că sfântă îi este Domnului ziua aceasta; şi nu vă întristaţi, căci Domnul vă va aduce mărire”. 53 Iar leviţii aduceau toate acestea la cunoştinţa poporului, zicând: „Sfântă îi este Domnului ziua aceasta; nu vă întristaţi!” 54 Si s’au dus cu toţii să mănânce şi să bea şi să se veselească şi să dea daruri celor lipsiţi, 55 căci pricepuseră cuvintele în care fuseseră învăţaţi şi pentru care se adunaseră.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.