×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Apocalipsa Sfântului Ioan

Capitolul 7

Cei 144.000 de pecetluiţi ai lui Israel.

1 După aceasta am văzuta patru îngeri stând la cele patru colţuri ale pământului şi ţinând în frâu cele patru vânturi ale lui, pentru ca vânt să nu sufle pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. 2 Şi-am văzut un alt înger, care se ridica de la Soare-Răsare şi avea peceteab Viului Dumnezeu; el a strigat cu glas puternic către cei patru îngeri cărora li s’a dat să vatăme pământul şi marea, 3 zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până ce nu-i vom pecetlui pe robii Dumnezeului nostru pe frunţile lor”.

4 Şi-am auzit numărul celor pecetluiţi: o sută patruzeci şi patru de miic de pecetluiţi, din toate seminţiile fiilor lui Israeld:

5 Din seminţia lui Iuda, douăsprezece mii de pecetluiţi; din seminţia lui Ruben, douăsprezece mii; din seminţia lui Gad, douăsprezece mii; 6 din seminţia lui Aşer, douăsprezece mii; din seminţia lui Neftali, douăsprezece mii; din seminţia lui Manase, douăsprezece mii; 7 din seminţia lui Simeon, douăsprezece mii; din seminţia lui Levi, douăsprezece mii; din seminţia lui Isahar, douăsprezece mii; 8 din seminţia lui Zabulon, douăsprezece mii; din seminţia lui Iosif, douăsprezece mii; din seminţia lui Veniamin, douăsprezece mii de pecetluiţi.

9 După acestea, m’am uitat: şi iată, mulţime multă pe care nimeni nu putea s’o numere, din tot neamul şi „din toate” seminţiile şi popoarele şi limbile, stând înaintea tronului şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în veşminte albe şi cu ramuri de finic în mâinile lor 10 şi strigau cu glas mare, zicând: „Mântuirea Îi estee Dumnezeului nostru Celui ce şade pe tron şi Mielului!” 11 Şi toţi îngerii stăteau împrejurul tronului şi al Bătrânilor şi al celor patru Fiinţe, şi au căzut pe feţele lor înaintea tronului şi I s’au închinat lui Dumnezeu, 12 zicând:
„Amin! Binecuvântarea şi slava şi înţelepciunea şi mulţumirea şi cinstea şi puterea şi tăria fie-I Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Amin!”

13 Iar unul dintre Bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în veşminte albe, cine sunt ei şi de unde-au venit?” 14 Şi eu i-am spus: „Domnul meu, tu o ştii”. Şi el mi-a spus: „Aceştia sunt cei ce vin din necazul cel mare; veşmintele şi le-au spălat şi le-au înălbit în sângele Mieluluif. 15 Iată de ce sunt ei înaintea tronului lui Dumnezeu, şi’n templul Său Îi slujesc ziua şi noaptea; şi Cel ce şade pe tron îi va sălăşlui în cortul Său: 16 nu vor mai flămânzi, nici nu vor mai înseta, nici soarele nu se va mai prăvăli peste ei, şi nici o arşiţă. 17 Fiindcă Mielul Care stă’n mijlocul tronului îi va paşte pe eig şi-i va duce la izvoarele apelor vieţii; şi Dumnezeu va şterge toată lacrima de pe ochii lor”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.