×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Apocalipsa Sfântului Ioan

Capitolul 4

Tronul lui Dumnezeu şi corul ceresc.

1 După aceasta m’am uitat: şi iată, o uşă era deschisă’n cer; şi glasul cel dintâi – cel pe care-l auzisem vorbind cu mine ca o trâmbiţă – mi-a zis: „Suie-te aici şi-ţi voi arăta ce trebuie să fie după acestea!”

2 Îndată am fost în duha; şi iată, un tron era în cer; şi pe tron şedea Cineva. 3 Şi Cel care şedea semăna la vedere cu piatra de iaspb şi de sardiuc, iar de jur-împrejurul tronului era un curcubeud cu înfăţişarea smaralduluie. 4 Şi’mprejurul tronului, douăzeci şi patru de tronuri; şi pe tronuri, şezând, douăzeci şi patru de Bătrânif îmbrăcaţi în veşminte albe; şi pe capetele lor, cununi de aur. 5 Şi din tron ieşeau fulgere şi glasuri şi tunete; şi’n faţa tronului ardeau şapte făclii de foc, care sunt cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu. 6 Şi’n faţa tronului, ca o mare de sticlă asemenea cristalului. Şi’n mijlocul tronului şi’mprejurul tronului, patru Fiinţe pline de ochi dinainte şi dinapoi. 7 Şi Fiinţa cea dintâi, asemenea leului; a doua Fiinţă, asemenea juncului; a treia Fiinţă are faţa ca a unui om; iar a patra Fiinţă, asemenea vulturului care zboarăg. 8 Şi cele patru Fiinţe au fiecare din ele câte şase aripi; de jur-împrejur şi pe dinlăuntru sunt pline de ochi; şi odihnă nu au ziua şi noaptea, zicând:
„Sfânt, Sfânt, Sfânt,
Domnul Dumnezeu, Atotţiitorul,
Cel-ce-Era şi Cel-ce-Este şi Cel-ce-Vine”.

9 Şi de câte ori acele Fiinţe Îi vor da slavă, cinste şi mulţumită Celui ce şade pe tron, Celui ce este viu în vecii vecilor, 10 cei douăzeci şi patru de Bătrâni vor cădea înaintea Celui ce şade pe tron şi I se vor închina Celui ce este viu în vecii vecilor şi-şi vor aşterne cununile înaintea tronului, zicând:

11 „Vrednic eşti Tu, Domnul şi Dumnezeul nostru,
să primeşti slava şi cinstea şi puterea,
fiindcă Tu ai zidith toate lucrurile,
şi prin voia Ta au fosti şi s’au ziditj”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.