×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Apocalipsa Sfântului Ioan

Capitolul 2

Trimiteri către Bisericile din Efes, Smirna, Pergam şi Tiatira.

1 Îngeruluia Bisericii din Efes scrie-i: Aşa grăieşteb Cel ce ţine’n dreapta Sa cele şapte stele, Cel ce umblă’n mijlocul celor şapte sfeşnice de aur: 2 Îţi ştiu faptele şi osteneala şi răbdarea şi că nu-i poţi suferi pe cei răi şi că i-ai pus la’ncercare pe cei ce-şi spun apostoli şi nu sunt, şi că i-ai aflat mincinoşi, 3 şi că ai răbdare şi c’ai îndurat de dragul numelui Meu şi că n’ai obosit. 4 Dar am împotriva ta că ţi-ai părăsit iubirea dintâi. 5 Adu-ţi aminte deci de unde ai căzut şi pocăieşte-te şi fă-ţi faptele cele dintâi; dar dacă nu, Eu vin la tine şi voi muta sfeşnicul tău din locul lui…, dacă nu te vei pocăi. 6 Dar o ai pe aceasta: că urăşti faptele nicolaiţilorc, pe care şi Eu le urăsc.

7 Cel ce are urechi, să audă ceea ce Duhul le zice Bisericilor: Biruitoruluid, lui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este’n raiul lui Dumnezeue.

8 Iar îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: Aşa grăieşte Cel-dintâi şi Cel-de-pe-urmă, Cel ce a murit şi a revenit la viaţă: 9 Îţi ştiu necazul şi sărăcia (tu însă eşti bogatf) şi defăimarea din partea celor ce-şi spun iudei şi nu suntg, ci sinagogă a Satanei. 10 Nu te teme de cele ce ai să pătimeşti. Iată, pe unii dintre voi va să-i arunce diavolul în temniţă, ca să fiţi puşi la’ncercare, şi veţi avea zece zileh de necaz. Fii credinciosi pân’la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii. 11 Cel ce are urechi, să audă ceea ce Duhul le zice Bisericilor: Biruitorul nu va fi vătămatj de moartea cea de-a douak.

12 Iar îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: Aşa grăieşte Cel ce are sabia ascuţită’n două tăişuri: 13 Ştiu unde locuieşti: acolo unde-i scaunul Sataneil. Şi te ţii de numele Meu, şi credinţa nu Mi-ai tăgăduit-o nici chiar în zilele lui Antipam, martorul Meu, credinciosul Meu, care-a fost ucis la voi, acolo unde locuieşte Satana. 14 Dar împotriva ta am câteva lucruri: Ai acolo pe unii care se ţin de învăţătura lui Balaamn, cel care-l învăţa pe Balac să pună piatră de poticnire înaintea fiilor lui Israel, ca să mănânce carne jertfită idolilor şi să se desfrâneze. 15 Aşa şi tu, îi ai pe unii care se ţin de învăţătura nicolaiţilor. 16 Aşadar, pocăieşte-te; dar dacă nu, Eu vin la tine curând şi Mă voi război împotrivă-le cu sabia gurii Mele. 17 Cel ce are urechi, să audă ceea ce Duhul le zice Bisericilor: Biruitorului îi voi da din mana cea ascunsăo şi-i voi da o pietricică albăp şi pe pietricică scris un nume nou, pe care nimeni nu-l ştie decât cel care-l primeşteq.

18 Iar îngerului Bisericii din Tiatira scrie-i: Aşa grăieşte Fiul lui Dumnezeu, Cel căruia Îi sunt ochii ca para focului şi picioarele asemenea bronzului: 19 Îţi ştiu faptele şi iubirea şi credinţa şi slujirea şi răbdarea şi că faptele tale cele de pe urmă sunt mai multe decât cele dintâi. 20 Dar am împotriva ta că o’ngădui pe femeia Izabelar, care-şi spune proorociţă şi-i învaţă şi-i amăgeşte pe robii Mei să se desfrâneze şi să mănânce cărnuri jertfite idolilor. 21 Şi i-am dat timp să se pocăiască şi nu vrea să se pocăiască de desfrânarea ei. 22 Iată, pe ea o arunc bolnavă’n pat; şi pe cei ce se desfrânează cu ea, în mare necaz, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. 23 Şi pe fiii eis cu moarte-i voi ucide, şi toate Bisericile vor cunoaşte că Eu sunt Cel care cercetez rărunchii şi inimile şi vă voi da vouă, fiecăruia, după faptele voastre.

24 Dar v’o spun Eu vouă, celorlalţi din Tiatira câţi nu au învăţătura aceasta, celor ce n’au cunoscut, aşa cum spun ei, adâncurile Sataneit: nu pun peste voi o altă greutate, 25 dar ceea ce aveţi, ţineţi cu tărie până ce voi veni. 26 Iar biruitorului şi celui ce păzeşte pân’la capăt faptele Mele îi voi da stăpânire peste neamuriu 27 şi cu toiag de fier le va păstori şi ca pe vasele de lut le va sfărâma, aşa cum şi Eu am primit putere de la Tatăl Meu; 28 şi-i voi da Steaua cea de Dimineaţăv. 29 Cel ce are urechi, să audă ceea ce Duhul le zice Bisericilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.