×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Apocalipsa Sfântului Ioan

Capitolul 1

Introducere. Salutare către cele şapte Biserici. Vedenie pregătitoare.

1 Descoperireaa lui Iisus Hristos, pe care Dumnezeu I-a dat-o pentru ca să le arate robilor Săi cele ce trebuie să se petreacă’n curând; şi El, prin trimiterea îngerului Săub, i-a destăinuit-o robului Său Ioan, 2 care a mărturisit cuvântul lui Dumnezeu şi mărturia lui Iisus Hristos, pe toate câte le-a văzut. 3 Fericit este cel care citeşte şi cei ce ascultă cuvântul acestei profeţii şi păstrează cele scrise într’însa!; pentru că vremea e aproape.

4 Ioan, celor şapte Biserici care sunt în Asiac: Har vouă şi pace de la Cel-ce-Este şi Cel-ce-Era şi Cel-ce-Vined şi de la cele şapte duhuri care sunt înaintea tronului Său, 5 şi de la Iisus Hristos, Martorul cel credincios, Cel Întâi-Născut din morţie şi Domnul împăraţilor pământului. Celui ce ne iubeşte şi prin sângele Său ne-a dezlegat din păcatele noastre 6 şi ne-a făcut pe noi împărăţie, preoţi Dumnezeului şi Tatălui Său, Lui fie-I slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.

7 Iată, El vine cu norii, şi fiece ochi Îl va vedea, şi cei ce L-au împuns; şi din pricina Lui se vor tângui toate seminţiile pământului. Da! Amin!

8 Eu sunt Alfa şi Omegaf, zice Domnul Dumnezeu, Cel-ce-Este, Cel-ce-Era şi Cel-ce-Vine, Atotţiitorul.

9 Eu, Ioan, fratele vostru şi împreună cu voi părtaş la necazul şi la împărăţia şi la răbdarea întru Iisus, fost-am în insula ce se cheamă Patmosg, pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturisirea lui Iisus. 10 În duh am fosth în zi de Duminicăi, şi’n urma mea am auzit un glas mare ca de trâmbiţă, 11 care zicea: „Ceea ce vezi scrie într’o carte şi trimete-o celor şapte Biserici: la Efes şi la Smirna şi la Pergam şi la Tiatira şi la Sardes şi la Filadelfia şi la Laodiceea”

12 Şi m’am întors să văd glasul care vorbea cu mine. Şi’ntorcându-mă, am văzut şapte sfeşnice de aur; 13 şi’n mijlocul sfeşnicelor, pe Cineva asemenea cu Fiul Omului, îmbrăcat în veşmânt lung până’n pământ şi încins pe sub sân cu cingătoare de aur. 14 Capul Său şi părul Său erau albe ca lâna albă, ca zăpada; şi ochii Săi, ca para focului; 15 şi picioarele Lui erau asemenea bronzului lămurit în cuptorj; şi glasul Său era ca vuietul apelor multe; 16 în mâna Lui cea dreaptă avea şapte stele; şi din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, cu două tăişuri; iar faţa Sa era ca soarele când străluceşte’n puterea lui.

17 Şi când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. Şi El Şi-a pus peste mine mâna dreaptă, zicând: „Nu te teme; Eu sunt Cel-dintâi şi Cel-de-pe-urmă 18 şi Cel-Viu. Mort am fost, şi iată, sunt viu în vecii vecilor, şi am cheile morţii şi pe ale iaduluik. 19 Scrie deci cele ce-ai văzut şi cele ce sunt şi cele ce-au să fie după acestea. 20 Taina celor şapte stele pe care le-ai văzut în dreapta Mea şi a celor şapte sfeşnice de aur: cele şapte stele sunt îngerii celor şapte Biserici, iar sfeşnicele cele şapte sunt şapte Biserici.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.