×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola Sobornicească întâia a Sfântului Apostol Ioan

Capitolul 2

Hristos, Mijlocitorul nostru. Porunca cea nouă. Antihrist. Copii ai lui Dumnezeu.

1 Copilaşii mei, pe acestea vi le scriu ca să nu păcătuiţi. Şi dacă a păcătuit cineva, noi avem Mijlocitora către Tatăl, pe Iisus Hristos, Cel-Drept.

2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru ale lumii întregi.

3 Şi întru aceasta ştim că L-am cunoscut: dacă-I păzim poruncile. 4 Cel ce zice: L-am cunoscut!, dar nu-I păzeşte poruncile, mincinos este şi adevărul nu este’ntru el. 5 Dar cel ce-I păzeşte cuvântul, întru acela iubirea lui Dumnezeu este într’adevăr desăvârşită. După aceasta cunoaştem că suntem întru El. 6 Cel ce zice că rămâne întru El, dator este ca şi el să umbleb aşa cum Acela a umblat.

7 Iubiţilor, nu vă scriu poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care-o aveaţi de la’nceput; porunca cea veche este cuvântul pe care l-aţi auzit. 8 Şi totuşi, poruncă nouă vă scriu – ceea ce este adevărat în El şi’n voi –, pentru că întunericul se duce, iar lumina cea adevărată începe să răsară. 9 Cel ce zice că este în lumină şi-l urăşte pe fratele său, acela este în întuneric până acum. 10 Cel ce-l iubeşte pe fratele său rămâne în lumină, şi piatră de poticnire nu-i în el. 11 Dar cel ce-şi urăşte fratele este în întuneric şi umblă în întuneric şi nu ştie încotro se duce, pentru că întunericul i-a orbit ochii.

12 Vă scriu vouă, copiilor, pentru că de dragul numelui Său v’au fost iertate păcatele. 13 Vă scriu vouă, părinţilor, pentru că L-aţi cunoscut pe Cel ce este de la’nceput. Vă scriu vouă, tinerilor, pentru că l-aţi biruit pe Cel-Rău. V’am scris vouă, copiilor, pentru că L-aţi cunoscut pe Tatăl. 14 V’am scris vouă, părinţilor, pentru că L-aţi cunoscut pe Cel ce este de la’nceput. V’am scris vouă, tinerilor, pentru că sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne’ntru voi şi pe Cel-Rău l-aţi biruit.

15 Nu iubiţi lumea, nici pe cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubeşte lumea, iubirea Tatălui nu este’n el; 16 pentru că tot ceea ce este în lume – pofta trupului şi pofta ochilor şi trufia vieţii – nu sunt de la Tatăl, ci din lume sunt. 17 Şi lumea trece, şi pofta ei; dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.

18 Copiii mei, este ceasul de pe urmă; şi precum aţi auzit că vine Antihrist, aşa şi acum mulţi antihrişti s’au arătat: de aici cunoaştem noi că-i ceasul de pe urmă. 19 Dintre noi au ieşit, dar nu erau dintre noi; că de-ar fi fost dintre noi, ar fi rămas cu noi. Dar aceasta, pentru ca să se arate că nu toţi sunt dintre noi. 20 Iar voi, ungere aveţi de la Cel-Sfânt şi pe toate le ştiţi. 21 V’am scris nu pentru că nu ştiţi adevărul, ci pentru că-l ştiţi; şi ştiţi că din adevăr nu vine nici o minciună. 22 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Iisus este Hristos? Acela este antihrist, cel ce tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. 23 Oricine-L tăgăduieşte pe Fiul, nu-L are nici pe Tatăl; cine-L mărturiseşte pe Fiul, Îl are şi pe Tatăl.

24 Aşadar, ceea ce-aţi auzit de la’nceput, în voi să rămână; de va rămâne’n voi ceea ce aţi auzit de la’nceput, veţi rămâne şi voi în Fiul şi în Tatăl. 25 Şi aceasta este făgăduinţa pe care El ne-a făgăduit-o: Viaţa veşnică.

26 Pe acestea vi le-am scris cu privire la cei ce vă amăgesc. 27 Cât despre voi, ungerea pe care-aţi primit-o de la El rămâne’ntru voi şi n’aveţi nevoie să vă înveţe cineva; dar de vreme ce ungerea Lui vă învaţă despre toate, şi învăţătura aceasta este adevărată şi nu e minciună, aşa cum ea v’a învăţat, rămâneţi întru El.

28 Şi acum, copilaşi, rămâneţi întru El, pentru ca atunci când El Se va arăta să avem îndrăznirec şi la venirea Lui să nu stăm ruşinaţi înainte-Id. 29 Dacă ştiţi că El este drept, cunoaşteţi că tot cel ce face dreptate este născut din El.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.