×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola Sobornicească întâia a Sfântului Apostol Petru

Capitolul 1

Salutare. Nădejdea cea vie. Chemare la viaţă sfântă.

1 Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către cei aleşi, aflaţi în trecere prin Diasporaa – în Pont, în Galatia, în Capadocia, în Asia şi în Bitinia, 2 după preştiinţa lui Dumnezeu-Tatăl „aleşi” întru sfinţirea Duhului spre a I se supune lui Iisus Hristos şi a fi stropiţib cu sângele Său: Harul şi pacea să vi se’nmulţească!

3 Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce după marea Sa milă ne-a născut din nou prin învierea din morţi a lui Iisus Hristos, spre nădejde vie, 4 spre moştenire nestricăcioasă şi neîntinată şi neveştejită, păstrată în ceruri pentru voi, 5 cei ce cu puterea lui Dumnezeu sunteţi păziţi prin credinţă pentru o mântuire gata să se descopere în vremea de apoi.

6 Întru aceasta bucuraţi-vă, cu toate că acum pentru scurtă vreme ar trebui să fiţi întristaţi prin felurite încercări, 7 pentru ca încercarea credinţei voastre – mult mai scumpă decât aurul cel pieritor, dar lămurit prin foc – să se afle spre laudă, mărire şi cinste la arătarea lui Iisus Hristos 8 pe Care-L iubiţi fără să-L fi văzut; întru Carele crezând fără ca încă să-L vedeţi, bucuraţi-vă cu bucurie de negrăit şi preamărită, 9 dobândind sfârşitulc credinţei voastre: mântuirea sufletelor.

10 Mântuirea aceasta au căutat-o şi-au cercetat-o profeţii care au profeţit despre harul ce avea să fie al vostru, 11 cercetând ei timpul şi împrejurăriled pe care Duhul lui Hristos Care era’ntru ei le arăta atunci când mai dinainte mărturisea despre patimile lui Hristos şi despre măririle de după ele. 12 Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi slujeau ei aceste lucruri care vi s’au vestit vouă acum prin cei ce’ntru Duhul Sfânt trimis din cer v’au propovăduit Evanghelia – cele spre care şi îngerii doresc să privească.

13 De aceea, încingeţi-vă coapsele cugetuluie, fiţi treji, nădăjduiţi pe de-a’ntregul în harul pe care-l veţi primi la arătarea lui Iisus Hristos. 14 Ca fii ai ascultării, nu vă potriviţi poftelor de-odinioară, din vremea neştiinţei voastre; 15 ci aşa cum Cel ce v’a chemat pe voi e sfânt, fiţi şi voi sfinţi în întreaga voastră purtare. 16 Că scris este: Voi veţi fi sfinţi, pentru că Eu sunt sfânt.

17 Şi dacă-L chemaţi ca pe un Tată pe Cel ce cu nepărtinire judecă după lucrarea fiecăruia, trăiţi-vă întru frică zilele vremelniciei voastref, 18 ştiind voi că nu cu lucruri stricăcioase, cu argint sau cu aur aţi fost răscumpăraţi din deşarta voastră viaţă moştenită de la părinţi, 19 ci cu sângele cel scump – ca al unui miel nevinovat şi neprihănit – al lui Hristos, 20 Cel ce rânduit a fost mai’nainte de’ntemeierea lumii, dar Care’n anii cei mai de pe urmă S’a arătat de dragul vostru, 21 cei ce printr’Însul aţi crezut în Dumnezeu Care L-a înviat din morţi şi I-a dat slavă, în aşa fel încât credinţa şi nădejdea voastră să fie’n Dumnezeu.

22 Avându-vă voi sufletele curăţite prin aceea că vă supuneţi adevărului spre nefăţarnică iubire de fraţi, din toată inima cu ardoare iubiţi-vă unii pe alţii, 23 ca unii ce sunteţi născuţi din nou, nu din sămânţă stricăcioasă, ci nestricăcioasă, prin cuvântul cel viu al lui Dumnezeu şi care rămâne în veac. 24 Pentru că tot trupul este ca iarba, şi toată slava lui ca floarea ierbii; uscatu-s’a iarba şi floarea a căzut, 25 dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Iar cuvântul acèsta este, care vi s’a binevestit vouă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.