×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Iosua Navi

Capitolul 19

Moştenirea seminţiilor lui Simeon, Zabulon, Isahar, Aşer, Neftali şi Dan. Partea lui Iosua.

1 Al doilea sorţ a căzut pentru fiii lui Simeon; partea lor de moştenire a fost între hotarele părţii fiilor lui Iudaa. 2 Moştenirea lor era: Beer-Şeba, Şeba şi Molada; 3 Haţar-Şual, Bala şi Aţem; 4 Eltolad, Betul şi Horma; 5 Ţiclag, Bet-Marcabot şi Haţar-Susa; 6 Bet-Lebaot şi ţarinile lor: treisprezece cetăţi, cu satele lorb; 7 Ain, Rimon, Eter şi Aşan: patru cetăţi, cu satele lor; 8 şi toate satele ce se aflau împrejurul acestor cetăţi, până la Baalat-Beer-Ramat, mergând spre miazăzi. Aceasta este moştenirea seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor. 9 Moştenirea fiilor lui Simeon [era parte] din partea fiilor lui Iuda, fiindcă partea fiilor lui Iuda era mai mare decât a lor; de aceea fiii lui Simeon au primit parte din moşia lor.

10 Al treilea sorţ i-a căzut lui Zabulon, după familiile lor; hotarul moştenirii lor mergea până la Sarid, 11 se urca spre apus până la Maraala şi atingea Dabeşetul în valea de dinaintea Iocneamului; 12 de la Sarid se întorcea înapoi, spre răsărit, până la hotarul ţinutului Chislot-Tabor, de unde trecea spre Dabrat şi se urca spre Iafia; 13 se îndrepta apoi la răsărit spre Ghet-Hefer, la Ita-Caţin şi mergea spre Rimon, Metora şi Nea 14 şi se întorcea de la miazănoapte spre Hanaton şi ieşea la Iftah-El; 15 apoi la Catat, Nahalal, Şimron, Idala şi Betleem: douăsprezece cetăţi, cu satele lorc. 16 Aceasta este moştenirea seminţiei fiilor lui Zabulon, după familiile lor: cetăţile cu satele lor.

17 Al patrulea sorţ i-a căzut lui Isahar. 18 În hotarul lor erau cuprinse: Izreel, Chesulot şi Şunem; 19 Hafaraim, Şion şi Anaharat; 20 Harabit, Chişion şi Ebeţ; 21 Remet, En-Ganim, En-Hada şi Bet-Paţeţ; 22 hotarul atingea Taborul, Şahaţima şi Bet-Şemeş, iar capătul lui era Iordanul. 23 Aceasta este moştenirea seminţiei fiilor lui Isahar, după familiile lor: cetăţile cu satele lord.

24 Al cincilea sorţ i-a căzut lui Aşer, după familiile lor. 25 Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten şi Acşaf, 26 Alamalec, Amead şi Mişeal; hotarul lor atingea spre apus Carmelul şi Şihor-Libnat, 27 după care se întorcea dinspre soare-răsare către Bet-Dagon şi atingea hotarul lui Zabulon şi Iftah-El la miazănoapte şi intra în hotarul Asatei la Bet-Emec şi Neiel şi mergea la Cabul 28 şi mai departe la Abdon, Rehob, Hamon şi Cana, până la marele Sidon; 29 hotarul se întorcea apoi îndărăt la Rama, la fântâna lui Masfasat şi la Tirieni, după care se încovoia spre Hosa, spre mare, Mahaleb şi Aczib; 30 după aceea, Aco, Afec şi Rehob. 31 Aceasta este moştenirea seminţiei fiilor lui Aşer, după familiile lor: cetăţile cu satele lor.

32 Al şaselea sorţ i-a căzut lui Neftali. 33 Hotarul lor mergea de la Helef şi de la pădurea Ţaananim către Adami-Necheb şi Iabneel până la Lacum şi se isprăvea în Iordan; 34 hotarul se întorcea apoi spre apus către Aznot-Tabor şi de acolo mergea spre Hucoc şi se învecina la miazăzi cu ţinutul Zabulonului, spre apus cu ţinutul lui Aşer, iar spre soare-răsare cu Iordanul. 35 Cetăţi întărite erau Ţidim, Ţer, Hamat, Racat şi Chineret; 36 Adama, Rama şi Haţor; 37 Chedeş, Edreea şi En-Haţor; 38 Ireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat şi Bet-Şemeş. 39 Aceasta este moştenirea seminţiei fiilor lui Neftali.

40 Al şaptelea sorţ i-a căzut lui Dan. 41 Hotarul lor cuprindea: Ţora, Eştaol şi Ir-Şemeş; 42 Şaalabim, Aialon şi Itla; 43 Elon, Timnata şi Ecron; 44 Elteche, Ghibeton şi Baalat; 45 Iehud, Bene-Berac şi Gat-Rimon; 46 Me-Iarcon şi Haracon, la apusul cărora hotarul se învecina cu Ioppe. 47 Aceasta este moştenirea seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor, acestea sunt cetăţile lor, cu satele lor. Dar fiii lui Dan nu i-au izgonit pe Amoreii care le făcuseră necazuri în munţi; iar Amoreii nu le-au îngăduit să coboare la vale, ci le-au luat cu de-a sila hotarul porţiei lor.

48 Atunci s’au dus fiii lui Dan şi au purtat război împotriva Leşemului şi l-au luat şi l-au lovit cu ascuţişul săbiei; şi au locuit în el şi l-au numit „Leşemul-lui-Dan”, după numele lui Dan, tatăl lor. Iar Amoreii au locuit pe mai departe în Edom şi în Salamine; dar mâna lui Efraim i-a stăpânit şi au devenit supuşii săi.

49 După ce au luat în stăpânire pământul, după hotarele lor, fiii lui Israel i-au dat între ei moştenire lui Iosua, fiul lui Navi, 50 aşa cum poruncise Dumnezeu; şi i-au dat cetatea pe care o ceruse, Timnat-Serah, care se află în muntele lui Efraim; iar el a zidit cetatea şi a locuit în ea.

51 Acestea sunt părţile pe care Eleazar preotul şi Iosua, fiul lui Navi, şi capii familiilor le-au împărţit, prin tragere la sorţi, fiilor lui Israel, în Şilo, înaintea feţei Domnului, la intrarea cortului mărturiei; iar aceştia s’au dus să-şi ia în stăpânire pământulf.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.