×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Iosua Navi

Capitolul 15

Partea lui Iuda.

1 Iar hotarele seminţiei lui Iuda, după familiile lor, au fost de la hotarele Idumeii, de la pustiul Sin, până la Cadeş, spre miazăzi-apus. 2 Hotarul lor de miazăzi merge până la partea Mării Sărate, de unde începe pintenul ce se lasă spre miazăzi; 3 înaintează către suişul Acravimului, trece prin pustiul Sin, iar dinspre miazăzi se urcă spre Cadeş-Barnea, iese pe la Heţron, înaintează până la Adar şi se întoarce pe calea dinspre apus de Cadeş; 4 trece prin Aţmon şi iese la valea Egiptului; capătul acestui hotar este marea. Acesta este hotarul dinspre miazăzi. 5 Iar hotarul lor de răsărit e toată Marea Sărată până la Iordan. Iar hotarul de miazănoapte pleacă de la hotarul Mării şi de la Iordan; 6 se urcă spre Bet-Hogla, trece pe la miazănoapte de Bet-Araba şi merge în sus până la piatra lui Bohan, fiul lui Ruben; 7 hotarul merge mai departe spre Debir, prin cea de-a patra parte a văii Acor, şi se coboară spre Ghilgal, care se află în faţa Adumimului, în partea de miazăzi a văii; trece apoi pe la apele En-Şemeşa şi se prelungeşte până la En-Roghelb. 8 Hotarul merge în sus spre valea Ben-Hinom, prin spatele Iebusului, spre miazăzi; acesta este Ierusalimul; şi se termină hotarul în vârful muntelui ce se află’n faţa văii Hinom, spre apus, la marginea dinspre miazănoapte a văii Refaim. 9 Din vârful muntelui, hotarul se îndreaptă spre izvorul apelor Neftoah şi merge spre muntele Efron; apoi se încovoaie spre Baala: aceasta este cetatea Chiriat-Iearim. 10 Hotarul se întoarce apoi de la Baala spre mare şi se îndreaptă spre muntele Seir prin partea din spate, de miazănoapte, a cetăţii Iearim; acesta e Chesalonul; şi, coborându-se spre cetatea Bet-Şemeş, trece spre miazăzi; 11 de aici, hotarul trece prin partea de miazănoapte a Ecronului şi se îndreaptă spre Şicron, se încovoaie spre miazăzi şi se îndreaptă spre Iabneel; iar capătul hotarului e marea; hotarul dinspre apus îl alcătuieşte marea, adică Marea cea Marec.

12 Acestea sunt hotarele de peste tot ale fiilor lui Iuda, după familiile lor.

13 Iar lui Caleb, fiul lui Iefone, i-a dat parte în mijlocul fiilor lui Iuda, după cum poruncise Dumnezeu; şi i-a dat Iosua cetatea Chiriat-Arba, cetatea-metropolă a lui Enac, care este Hebronul. 14 Acolo i-a nimicit Caleb, fiul lui Iefone, pe cei trei fii ai lui Enac: pe Şeşai, pe Ahiman şi pe Talmai. 15 De acolo a pornit Caleb asupra celor ce locuiau în Debir; numele Debirului era mai înainte Chiriat-Seferd. 16 Şi a zis Caleb: „Celui ce va lua şi va nimici Cetatea Literelor, aceluia îi voi da de soţie pe fiica mea Acsa”. 17 Şi a luat-o Otniel, fiul lui Chenaz, fratele mai mic al lui Caleb; iar Caleb i-a dat-o de soţie pe Acsa, fiica sa. 18 Şi a fost că’n timp ce ea îşi făcea ieşirea, s’a sfătuit cu el, zicând: „Îi voi cere tatălui meu o ţarină!” Şi a strigat de pe asin. Iar Caleb i-a zis: „Ce ţi-a venit?” 19 Ea i-a răspuns: „Dă-mi o binecuvântare, că mi-ai dat pământ ca din secetăe; dă-mi şi izvoarele de apă!” Şi i-a dat Izvoarele de sus şi Izvoarele de jos.

20 Aceasta este moştenirea seminţiei fiilor lui Iuda, după neamurile lor.

21 Iar cetăţile lor erau cetăţi ale seminţiei fiilor lui Iuda, din hotarele Edomului spre pustiu: Cabţeel, Eder şi Iagur; 22 China, Dimona şi Adada; 23 Chedeş, Haţor şi Itnan; 24 Zif, Telem şi Bealot; 25 Haţor-Hadata, Cheriot-Heţron, adică Haţor; 26 Amam, Şema şi Molada; 27 Haţar-Gada, Heşmon şi Bet-Palet; 28 Haţar-Şual, Beer-Şeba şi Biziotia, cu împrejurimile şi satele lor; 29 Baala, Iim şi Atem; 30 Eltolad, Chesil şi Horma; 31 Ţiclag, Madmana şi Sansana; 32 Lebaot, Şilhim, Ain şi Rimon; de toate, douăzeci şi nouă de cetăţi, cu satele lorf.

33 Iar la şes:
Eştaol, Ţora şi Aşna;
34 Zanuah, En-Ganim, Tapuah şi Enam; 35 Iarmut, Adulam, Soco şi Azeca; 36 Şaaraim, Aditaim şi Ghedera cu împrejurimile ei: paisprezece cetăţi, cu satele lor.

37 Ţenan, Hadaşa şi Migdal-Gad; 38 Dilean, Miţpa şi Iocteel; 39 Lachiş, Boţcat şi Eglon; 40 Cabon, Lahmas şi Chitliş; 41 Ghederot, Bet-Dagon, Naama şi Macheda: şaisprezece cetăţi, cu satele lor. 42 Libna, Eter şi Aşan; 43 Iftah, Aşna şi Neţib; 44 Cheila, Aczib şi Mareşa: nouă cetăţi, cu satele lor. 45 Ecron, cu împrejurimile şi satele ei; 46 şi de la Ecron spre mare, tot ce se află în apropiere de Aşdod, cu satele lor; 47 Aşdod, cu împrejurimile şi satele ei; Gaza, cu satele şi împrejurimile ei, până la râul Egiptului şi până la Marea cea Mare, care-i este hotar.

48 La munte:
Şamir, Iatir şi Soco;
49 Dana şi Cetatea Literelor, adică Debir; 50 Anab, Eştemo şi Anim; 51 Goşen, Holon şi Ghilo: unsprezece cetăţi, cu satele lor; 52 Anab, Duma şi Eşean; 53 Ianum, Bet-Tapuah şi Afeca; 54 Humta, Chiriat-Arba, adică Hebron, şi Ţior: nouă cetăţi, cu satele lor. 55 Maon, Carmel, Zif şi Iuta; 56 Izreel, Iocdeam şi Zanuah; 57 Cain, Ghibeea şi Timna: zece cetăţi, cu satele lor. 58 Halhul, Bet-Ţur şi Ghedor; 59 Maarat, Bet-Anot şi Eltecon: şase cetăţi, cu satele lor. Tecoa, Efrata – sau Betleem –, Peor, Etam, Culon, Tatam, Sores, Carem, Galem, Betir şi Manah: unsprezece cetăţi, cu satele lor. 60 Chiriat-Baal – sau Chiriat-Iearim – şi Harabah: două cetăţi, cu satele şi împrejurimile lor.

61 În pustiu:
Bet-Araba, Midin şi Secaca;
62 Nibşan, Ir-Melah şi En-Gaddi: şase cetăţi, cu satele lor.

63 Iebuseii însă locuiau în Ierusalim, iar fiii lui Iuda nu i-au putut nimici; şi trăiesc Iebuseii în Ierusalim până’n ziua de astăzi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.