×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei

Capitolul 3

Iisus e mai presus de Moise. Odihnă pentru poporul lui Dumnezeu.

1 De aceea, fraţi sfinţi, părtaşi ai unei chemări cereşti, luaţi aminte la Apostolula şi Arhiereulb mărturisirii noastre, la Iisus Hristos: 2 El credincios Îi este Celui ce L-a rânduit, aşa cum şi Moise „a fost” în toată casa luic. 3 Pentru că El S’a învrednicit de mai multă slavă decât Moise, aşa cum ziditorul unei case are mai multă cinste decât casa. 4 – Că orice casă e zidită de cineva, dar Ziditorul a toate este Dumnezeu –. 5 Spre a da mărturie celor ce aveau să fie spused, Moise a fost în toată casa Domnului credincios ca o slugă, 6 dar Hristos, ca Fiu a fost peste casa Lui. Şi casa Lui suntem noi, numai dacă pân’ la sfârşit ţinem cu tărie libertatea mărturisirii şi mândria nădejdiie.

7 De aceea, precum zice Duhul Sfânt: Astăzi, dacă veţi auzi glasul Său, 8 nu vă învârtoşaţi inimile ca atunci, la Răzvrătire, în ziua ispitirii în pustief, 9 unde părinţii voştri M’au ispitit şi M’au pus la’ncercare, şi timp de patruzeci de ani Mi-au văzut faptele! 10 De aceea M’am mâniat pe neamul acesta şi am zis: Ei pururea rătăcesc cu inima, şi căile Mele nu le-au cunoscut; 11 aşa că juratu-M’am întru mânia Mea: Întru odihna Mea nu vor intra!

12 Luaţi aminte, fraţilor, ca nu cumva în vreunul dintre voi să fie o inimă vicleană’ntru necredinţăg, care să vă’ndepărteze de la Dumnezeul Cel-Viu. 13 Dimpotrivă, unii pe alţii îndemnaţi-vă în fiecare zi, atâta vreme cât putem s’o chemăm astăzi, pentru ca nimeni dintre voi să nu se învârtoşeze cu înşelăciunea păcatului. 14 Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, numai dacă pân’la sfârşit vom ţine cu tărie începutul fiinţării noastre întru Elh, 15 de vreme ce s’a zis: Astăzi, dacă veţi auzi glasul Său, să nu vă învârtoşaţi inimile ca atunci, la Răzvrătire.

16 Cine sunt cei ce auzind s’au răzvrătit? Oare nu toţi cei ce au ieşit din Egipt cu Moise? 17 Şi pe cine S’a mâniat El timp de patruzeci de ani? Oare nu pe cei ce au păcătuit, ale căror oase au căzut în pustie? 18 Şi cui i S’a jurat că nu vor intra întru odihna Sai, dacă nu celor ce n’au ascultatj? 19 Şi vedem că din pricina necredinţei lor n’au putut să intre.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.