×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei

Capitolul 10

Superioritatea jertfei lui Hristos, singura mântuitoare. Îndemnuri şi mustrări.

1 Într’adevăr, având doar umbra bunurilor viitoare, şi nu chipul însuşi al lucrurilor, cu aceleaşi jertfe care ne’ncetat se aduc an după an, legea nu-i poate niciodată face desăvârşiţi pe cei ce se apropie. 2 Altfel, n’ar fi încetat ele oare să mai fie aduse, de vreme ce, odată curăţiţi, cei ce slujesc n’ar mai avea nici o conştiinţă a păcatelor? 3 Dimpotrivă, prin ele în fiecare an se face amintirea păcatelor, 4 şi aceasta, pentru că-i cu neputinţă ca sângele de tauri şi de ţapi să înlăture păcatele. 5 Iată de ce, intrând El „Hristos” în lume, zice: Jertfă şi prinos n’ai voit, dar mi-ai întocmit un trup; 6 arderi-de-tot şi jertfe pentru păcat nu Ţi-au plăcut. 7 Atunci am zis: Iată, vin! – scris este despre mine în sulul cărţii –, ca să fac voia Ta, Dumnezeule. 8 Zicând mai sus că jertfă şi prinoase şi arderile-de-tot şi jertfele pentru păcat n’ai voit, nici nu Ţi-au plăcut – cele ce se aduc după lege –; 9 atunci, zice El, iată, vin ca să fac voia Ta, Dumnezeule. Aşadar, El desfiinţează ceea ce este întâi pentru ca să-l statornicească pe cel de-al doilea. 10 Întru această voinţă suntem noi sfinţiţi, odată pentru totdeauna, prin jertfa trupului lui Iisus Hristos.

11 Orice preot stă în fiecare zi slujind şi de mai multe ori aducând aceleaşi jertfe, pe cele ce niciodată nu pot înlătura păcatele; 12 Acesta însă, dimpotrivă, după ce o singură jertfă a adus pentru păcate, pentru totdeauna S’a aşezat de-a dreapta lui Dumnezeu, 13 aşteptând ca de aci’nainte vrăjmaşii Săi să fie puşi aşternut picioarelor Sale. 14 Căci prin aducerea unei singure jertfe, El pentru totdeauna i-a desăvârşit pe cei ce se sfinţesc.

15 Este şi ceea ce Duhul cel Sfânt ne mărturiseşte; căci după ce a zis: 16 Acesta este legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile – zice Domnul: Pune-voi legile Mele în inimile lor, şi’n cugetele lor le voi scrie 17 şi de păcatele lor şi de fărădelegile lor nu-Mi voi mai aduce-aminte. 18 Or, unde este iertarea păcatelor nu mai este nici jertfă pentru elea.

19 Prin urmare, fraţilor, având noi îndrăznire să intrăm în altarb prin sângele lui Hristos, 20 pe calea cea nouă şi vie pe care El pentru noi a deschis-o prin catapeteasmăc, adică prin trupul Său, 21 şi având noi Mare Preot peste casa lui Dumnezeu, 22 să ne apropiem cu inimă curată, întru deplinătatea credinţei, stropindu-ne inimile spre curăţire de toată conştiinţa cea rea şi spălându-ne trupul cu apă curată; 23 să păstrăm cu neclintire mărturisirea nădejdii, căci credincios ne este Cel ce a făgăduit; 24 şi unii către alţii să luăm seama spre a ne îndemna la iubire şi la fapte bune; 25 să nu ne părăsim propria noastră adunare, aşa cum le este unora obiceiul, ci cu atât mai mult să ne îndemnăm cu cât vedeţi că Ziua aceea se apropie.

26 Dacă de bunăvoie păcătuim după ce am primit cunoaşterea adevărului, nu mai rămâne o jertfă pentru păcate, 27 ci o’nfricoşătoare aşteptare a judecăţii şi iuţimea focului care-i va mistui pe cei potrivnici. 28 Dacă cineva încalcă legea lui Moise, fără milă este ucis pe cuvântul a doi sau trei martori; 29 cu cât mai aspră credeţi voi că va fi pedeapsa meritată de cel ce L-a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu şi I-a nesocotitd sângele testamentului prin care s’a sfinţit, şi a batjocorit Duhul harului? 30 Căci noi Îl cunoaştem pe Cel ce a zis: A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti. Şi încă: Domnul va judeca pe poporul Său. 31 Înfricoşător lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului-Celui-Viu!

32 Amintiţi-vă însă de zilele de dinainte când, după ce aţi fost luminaţi, aţi îndurat o grea luptă cu suferinţele, 33 uneori în faţa lumii fiind supuşi la defăimări şi necazuri, alteori făcându-vă părtaşi cu cei ce sufereau în acest fel. 34 Că’mpreună aţi pătimit cu cei închişi, şi cu bucurie aţi primit răpirea averilor voastre, ştiind că aveţi o avere mai bună şi care rămâne. 35 Aşadar, nu vă lepădaţi încredereae, aceasta având o mare răsplată. 36 Fiindcă nevoie aveţi de răbdare, pentru ca făcând voia lui Dumnezeu să vă bucuraţi de făgăduinţăf. 37 Că încă puţin, foarte puţin, şi Cel ce va să vină va veni şi nu va’ntârzia; 38 cel drept al Meu din credinţă va trăi; dar dacă se dă deoparte, sufletul Meu nu va binevoi întru el. 39 Noi însă nu suntem din cei ce se dau deoparte spre pieire, ci din cei ce cred spre dobândirea sufletului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.