×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola Sfântului Apostol Pavel întâia către Timotei

Capitolul 1

Salutare. Avertisment împotriva falselor învăţături. Mulţumiri pentru mila Domnului.

1 Pavel, apostol al lui Iisus Hristos după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi a lui Iisus Hristos, nădejdea noastră, 2 către Timotei, adevărat fiu în credinţă: Har, milă, pace de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Hristos Iisus, Domnul nostru.

3 Când am plecat în Macedonia te-am îndemnat să rămâi în Efes ca să le porunceşti unora să nu înveţe învăţături străinea, 4 nici să ia aminte la basme şi la genealogii fără de sfârşitb, care aduc mai degrabă certuric decât iconomiad lui Dumnezeu cea întru credinţă; 5 iar ţinta poruncii „aceleia” este iubirea din inimă curată, din conştiinţă bună şi din credinţă nefăţarnică, 6 de la care unii, îndepărtându-se, s’au abătut spre vorbărie deşartă; 7 vrând ei să fie învăţători ai legii, nu înţeleg nici ceea ce spun, nici cele pe care le susţin cu atâta tărie.

8 Noi însă ştim că legea-i bună dac’o foloseşti legale; 9 ştiind aceasta, că legea nu-i pentru cel drept, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei necredincioşi şi păcătoşi, pentru necuvioşi şi spurcaţi, pentru ucigaşii de tată şi ucigaşii de mamă, pentru asasini, 10 pentru cei desfrânaţi, pentru sodomiţi, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoşi, pentru cei ce jură strâmb şi pentru tot ceea ce se împotriveşte învăţăturii sănătoase 11 după Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, care mi-a fost încredinţată mie.

12 Mulţumesc Celui ce m’a întărit, lui Hristos Iisus, Domnul nostru, că m’a socotit credinciosf prin aceea că m’a pus să-I slujesc, 13 pe mine, cel ce mai’nainte eram blasfemiator şi prigonitor şi batjocoritor. Dar am fost miluit, fiindcă’ntru necredinţă am făcut-o din neştiinţăg; 14 şi harul Domnului nostru cu’mbelşugare a prisosit împreună cu credinţa şi cu iubirea cea întru Hristos Iisus.

15 Vrednic de crezare şi de toată primirea este cuvântul că Iisus Hristos a venit în lume să-i mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu; 16 dar pentru aceasta am fost eu miluit, ca mai întâi în mine să-Şi arate Iisus Hristos toată îndelunga Sa răbdare, ca o pildă pentru cei ce vor crede în El spre viaţa veşnică.

17 Iar Împăratului veacurilor, nemuritorului, nevăzutului, unicului Dumnezeu, cinste şi slavă în vecii vecilor! Amin.

18 Această poruncă îţi încredinţez, fiule Timotei, potrivit profeţiilor făcute mai’nainte asupră-ţih, ca’ntru elei să te lupţi lupta cea bună, 19 având credinţă şi conştiinţă bună. Pe aceasta „din urmă” lepădând-o unii, şi-au pierdut credinţaj; 20 între ei sunt Imeneu şi Alexandru, pe care i-am dat Sataneik ca să se’nveţe să nu blasfemieze.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.