×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni

Capitolul 3

Viaţa cea nouă întru Hristos (continuare). Datorii sociale întru viaţa cea nouă.

1 Aşadar, dacă aţi înviat împreună cu Hristos, pe cele de sus căutaţi-le, acolo unde este Hristos şezând de-a dreapta lui Dumnezeu; 2 la cele de sus cugetaţi, nu la cele de pe pământ; 3 căci voi aţi murit, iar viaţa voastră este împreună cu Hristos ascunsă’n Dumnezeu. 4 Când Hristos, viaţa voastră, Se va arăta, atunci şi voi împreună cu El vă veţi arăta întru slavă.

5 Prin urmare, ucideţi mădularele voastre cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta cea rea şi lăcomia – care este închinare la idoli –, 6 din pricina cărora vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării, 7 întru care şi voi aţi umblat odinioară, pe când trăiaţi în ele. 8 Acum însă şi voi pe toate să le lepădaţi: mânia, întărâtarea, răutatea, blasfemia, cuvântul neruşinat din gura voastră. 9 Nu vă minţiţi unul pe altul, de vreme ce v’aţi dezbrăcat de omul cel vechi laolaltă cu faptele lui, 10 şi v’aţi îmbrăcat cu cel nou, care spre cunoaştere se reînnoieşte după chipul Celui ce l-a zidit. 11 Acoloa nu este elin şi iudeu, tăiere’mprejur şi netăiere’mprejur, barbar, scitb, rob, liber, ci Hristos, totul întru toţi.

12 Aşadar, ca nişte sfinţi şi iubiţi aleşi ai lui Dumnezeu, îmbrăcaţi-vă cu simţăminte de’ndurare, de bunătate, de smerenie, de blândeţe, de’ndelungă-răbdare, 13 îngăduindu-vă unii pe alţii şi iertând unul altuia dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; aşa cum Hristos v’a iertat vouă, tot astfel şi voi. 14 Mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă întru iubire, care este legătura desăvârşirii. 15 Şi’n inimile voastre să domnească pacea lui Hristos, întru care aţi fost chemaţi ca să fiţi un singur trup; şi fiţi mulţumitori. 16 Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăţie. Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi cu toată înţelepciunea. Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, mulţumindu-I în psalmi, în laude şi’n cântări duhovniceşti. 17 Şi orice aţi face, cu cuvântul sau cu lucrul, pe toate să le faceţi în numele Domnului Iisus, prin El mulţumindu-I lui Dumnezeu-Tatăl.

18 Femeilor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, aşa cum se cuvine întru Domnul. 19 Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre şi nu fiţi amarnici faţă de ele. 20 Copiilor, întru toate ascultaţi-i pe părinţii voştri, căci aceasta este bineplăcut Domnului. 21 Părinţilor, nu-i întărâtaţi pe copiii voştri, ca să nu se deznădăjduiască. 22 Robilor, întru toate ascultaţi-i pe stăpânii voştri cei după trup, nu cu slujire doar de ochii lumii, cu gândul de a plăcea oamenilor, ci întru curăţia inimii, temându-vă de Domnul; 23 orice aţi face, lucraţi din toată inima, ca pentru Domnul şi nu ca pentru oameni, 24 ştiind că de la Domnul veţi primi răsplata moştenirii; slujiţi-I Domnului Hristos; 25 căci cel ce face nedreptate îşi va primi nedreptatea; şi părtinire nu poate fi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.