×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni

Capitolul 1

Salutare. Pavel Îi mulţumeşte lui Dumnezeu pentru Coloseni. Persoana şi lucrarea lui Hristos. Slujirea lui Pavel în Biserică.

1 Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Timotei, 2 sfinţilor şi fraţilor credincioşi întru Hristos, care sunt în Colose: Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul nostru Iisus Hristos!

3 Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, întotdeauna rugându-ne pentru voi; 4 căci am auzit de credinţa voastră în Hristos Iisus şi de iubirea pe care o aveţi către toţi sfinţii 5 în virtutea nădejdii care vă este pregătită vouă în ceruri; pe ea mai dinainte aţi auzit-o în cuvântul adevărului Evangheliei 6 care a ajuns la voi; aşa cum în toată lumea ea aduce roadă şi creşte, tot astfel şi la voi, din ziua’n care aţi auzit şi aţi cunoscut harul lui Dumnezeu întru adevăr, 7 aşa cum aţi învăţat de la Epafrasa, iubitul nostru împreună-slujitor, cel ce pentru voi este credincios slujitor al lui Hristos 8 şi care ne-a adus la cunoştinţă iubirea voastră întru Duhb.

9 Iată de ce şi noi, din ziua în care am auzit-o, nu încetăm în a ne ruga pentru voi şi în a cere să vă umpleţi de cunoaşterea voii Sale întru toată înţelepciunea şi priceperea duhovnicească, 10 umblând cu vrednicie înaintea Domnului, pentru ca’ntru toate să-I fiţi plăcuţi, aducând roadă în toată lucrarea cea bună şi sporind în cunoaşterea lui Dumnezeu, 11 şi după puterea slavei Sale întărindu-vă cu toată puterea spre toată stăruinţa şi îndelunga-răbdare, 12 cu bucurie mulţumind Tatălui, Celui ce v’a învrednicit să luaţi parte la moştenirea sfinţilor întru lumină, 13 Cel ce ne-a scos de sub stăpânirea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii Sale, 14 întru Care prin sângele Său avem răscumpărarea, iertarea păcatelor.

15 El este chipul nevăzutului Dumnezeu, Întâi-Născut a toată zidireac, 16 pentru că’ntru El au fost zidite toate, cele din ceruri şi de pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute, fie Tronuri, fie Domnii, fie Începătorii, fie Stăpâniid. Toate prin El şi pentru El s’au zidit 17 şi El este mai înainte decât toate, şi toate’ntru El se ţin împreună.

18 Şi El este Capul trupului, al Bisericii, El, Care este Începutul, Întâiul-Născut din morţi, ca să fie El Cel dintâi întru toate. 19 Căci în El a binevoit „Dumnezeu” să sălăşluiască toată plinătateae 20 şi prin El pe toate’ntru El să le împacef, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, pace făcând prin El, prin sângele crucii Sale.

21 Şi pe voi, cei ce oarecând în faptele voastre cele rele eraţi înstrăinaţi şi vrăjmaşi cu mintea, 22 acum El prin moarte v’a împăcat în trupul Său de carne, pentru ca înaintea Lui să vă înfăţişeze sfinţi, fără prihană şi nevinovaţi, 23 dacă într’adevăr rămâneţi întemeiaţi în credinţă, întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei pe care-aţi auzit-o, cea care a fost propovăduită la toată făptura de sub cer şi al cărei slujitor făcutu-m’am eu, Pavel.

24 Acum mă bucur de suferinţele mele pentru voi, şi’n trupul meu împlinesc lipsurile necazurilor lui Hristos pentru trupul Său, adică Biserica, 25 al cărei slujitor am devenit în virtutea iconomiei lui Dumnezeu ce mi-a fost dată pentru voi, aceea de a plinig cuvântul lui Dumnezeu, 26 taina cea din veci ascunsă şi din generaţii, dar acum descoperită sfinţilor Săi; 27 lor a vrut Dumnezeu să le arate care este bogăţia slavei acestei taine între neamuri, adică Hristos Cel dintru voi, nădejdea slavei! 28 Pe El Îl vestim noi, pe tot omul sfătuindu-l şi pe tot omul învăţându-l întru toată înţelepciunea, pentru ca pe tot omul să-l înfăţişăm desăvârşit întru Hristos Iisus. 29 Spre aceasta mă şi ostenesc, luptându-mă potrivit lucrării Lui, care’n mine se săvârşeşte cu putere.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.