×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola către Efeseni

Capitolul 3

Apostolatul lui Pavel printre neamuri. A cunoaşte iubirea lui Hristos.

1 Pentru aceasta eu, Pavel, întemniţatul lui Iisus Hristos pentru voi, păgâniia 2 Dacă într’adevăr aţi auzit de iconomiab harului lui Dumnezeu care mi-a fost dat mie pentru voi, 3 anume că prin descoperire mi s’a făcut cunoscută taina, aşa cum pe scurt v’am scris mai susc, 4 citind acolo, puteţi cunoaşte priceperea mea în taina lui Hristos, 5 care’n alte generaţii nu s’a făcut cunoscută fiilor oamenilor aşa cum întru Duhul li s’a descoperit acum sfinţilor Săi apostoli şi profeţilor, 6 cum că păgânii sunt împreună-moştenitori şi mădulare ale aceluiaşi trup şi împreună-părtaşi ai făgăduinţei întru Hristos Iisus, prin Evanghelie, 7 căreia eu slujitor m’am făcut, potrivit cu darul harului lui Dumnezeu ce mi-a fost dat prin lucrarea puterii Sale.

8 Mie, celui mai mic dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta de a le binevesti neamurilor bogăţia cea de nepătruns a lui Hristos 9 şi tuturor luminat să le arăt care este iconomia tainei celei din veci ascunse în Dumnezeu, Cel ce pe toate le-a zidit prin Iisus Hristos: 10 anume, ca Începătoriilor şi Stăpâniilor celor din ceruri să li se facă acum cunoscută prin Biserică înţelepciunea lui Dumnezeu cea de multe felurid, 11 potrivit cu planul cel din veci pe care El l-a împlinit în Hristos Iisus, Domnul nostru, 12 Cel întru Care, prin credinţa în El, cu încredere avem îndrăznire şi cale deschisă „spre Dumnezeu”. 13 De aceea vă rog să nu vă pierdeţi curajul din pricina necazurilor mele pentru voi; ele sunt slava voastră!

14 Pentru aceasta îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, 15 din Care orice neame în cer şi pe pământ îşi trage numele, 16 pentru ca El, după bogăţia slavei Sale, să vă dea ca prin Duhul Său să fiţi puternic întăriţi în omul cel lăuntric; 17 ca Hristos să Se sălăşluiască prin credinţă în inimile voastre; înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire 18 să puteţi înţelege, împreună cu toţi sfinţii, ce este lăţimea şi lungimea şi adâncimea şi înălţimeaf, 19 şi să cunoaşteţi iubirea lui Hristos cea mai presus de cunoaştere, pentru ca să vă umpleţi de toată plinătatea lui Dumnezeu.

20 Iar Celui ce, potrivit puterii care lucrează în noi, poate face cu mult mai mult decât tot ceea ce noi cerem sau gândim, 21 Lui fie-I slava în Biserică şi întru Hristos Iisus, în toate neamurile din veacul vecilor! Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.