×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola către Galateni

Capitolul 3

Lege sau credinţă? Legea şi făgăduinţa. Robi şi fii.

1 O, Galateni fără minte, cine v’a vrăjit să nu daţi crezare adevărului, voi, cei ce sub ochii voştri L-aţi avut ca’ntr’o icoană pe Hristos răstignita? 2 Doar aceasta vreau să aflu de la voi: Prin faptele legii primit-aţi voi Duhul, sau prin ascultarea credinţei? 3 Atât de fără minte sunteţi? După ce aţi început în Duh, isprăviţi acum în trup? 4 În zadar aţi pătimit voi atâtea? – şi de-ar fi doar în zadar!b

5 Aşadar, Cel ce vă dă vouă Duhul şi face minuni la voi, oare pentru faptele legii le face, sau pentru că voi aţi ascultat de chemarea credinţei?; 6 aşa cum Avraam a crezut în Dumnezeu şi i s’a socotit lui aceasta ca dreptate, 7 să ştiţi, prin urmare, că ei, cei născuţi din credinţă, aceia sunt fii ai lui Avraam. 8 Iar Scriptura, prevăzând că prin credinţă îndreptăţeşte Dumnezeu neamurile, mai dinainte i-a binevestit lui Avraam că întru tine se vor binecuvânta toate neamurile. 9 Prin urmare, cei ce sunt din credinţă se binecuvintează împreună cu credinciosul Avraam.

10 Căci toţi cei ce sunt din faptele legii sunt sub blestem, că scris este: Blestemat este cel ce nu stăruie întru toate cele scrise în cartea Legii, ca să le facă. 11 Iar cum că prin lege nimeni nu se îndreptăţeşte în faţa lui Dumnezeu este lucru învederat, pentru că dreptul din credinţă va fi viu; 12 legea însă nu este din credinţăc, dar cel ce va face acestea va fi viu prin ele. 13 Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, devenind El blestem de dragul nostru; pentru că scris este: Blestemat este tot cel spânzurat pe lemn; 14 aceasta, pentru ca binecuvântarea lui Avraam să ajungă la neamuri întru Hristos Iisus, aşa încât noi prin credinţă să primim făgăduinţa Duhului.

15 Fraţilor, ca un om grăiesc: chiar testamentul întărit al unui om, nimeni nu-l strică sau îi mai adaugă ceva. 16 Or, făgăduinţele au fost rostite lui Avraam şi Seminţiei sale. Nu se zice: şi „seminţiilor” – ca de mai multe, ci ca de una singură: şi Seminţiei tale, ceea ce înseamnă: Hristos. 17 Or, eu spun aceasta: Un testament mai dinainte întărit de Dumnezeu în Hristos, nu-l desfiinţează legea care a venit după patru sute treizeci de ani, aşa încât ea să desfiinţeze făgăduinţa. 18 Că dacă moştenirea este din lege, atunci nu mai e din făgăduinţă; Dumnezeu însă prin făgăduinţă i-a dăruit lui Avraam moştenirea.

19 Atunci, ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină Urmaşul Căruia I s’a dat făgăduinţa; şi a fost rânduită prin îngeri în mâna unui mijlocitord. 20 Mijlocitorul însă nu este al unuia singur, dar Dumnezeu este Unul. 21 Atunci, este legea împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu? Doamne fereşte! Că dacă s’ar fi dat o lege care să poată da viaţă, dreptatea ar veni, într’adevăr, din lege. 22 Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca prin credinţa în Iisus Hristos făgăduinţa să fie dată celor ce cred. 23 Înainte însă de venirea credinţei noi eram păziţi sub lege, închişi fiind în vederea credinţei care avea să se descopere;

24 aşa că legea ne-a fost dată călăuzăe spre Hristos, pentru ca noi să ne îndreptăţim prin credinţă; 25 iar dacă a venit credinţa, nu mai suntem sub călăuză. 26 Fiindcă toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Iisus. 27 Căci câţi în Hristos v’aţi botezat, în Hristos v’aţi îmbrăcat. 28 Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască; pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus. 29 Iar dacă voi sunteţi ai lui Hristos, atunci sunteţi odraslaf lui Avraam, moştenitori după făgăduinţă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.