×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola către Romani

Capitolul 15

Să-i placi semenului tău, nu ţie însuţi. Aria misionară a lui Pavel. Un plan de călătorie la Roma.

1 Datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioşi şi nu nouă înşine să ne facem plăcuţi; 2 ci fiecare din noi să i se facă plăcut aproapelui său în ceea ce este bun spre zidire. 3 Că şi Hristos, nu Luişi făcutu-S’a plăcut, ci după cum este scris: Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut asupra Mea. 4 Fiindcă toate câte mai’nainte s’au scris, spre învăţătura noastră s’au scris, ca prin răbdareaa şi mângâierea Scripturilor să avem nădejde. 5 Iar Dumnezeul răbdării şi-al mângâierii să vă dea vouă ca unii pentru alţii să fiţi într’un gând, potrivit lui Iisus Hristos, 6 pentru ca toţi laolaltă şi cu o singură gură să-L slăviţi pe Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos.

7 De aceea, primiţi-vă unii pe alţii, aşa cum şi Hristos v’a primit pe voi, spre slava lui Dumnezeu. 8 Căci spun: Pentru adevărul lui Dumnezeu S’a făcut Hristos slujitor al tăierii’mprejurb, ca să se plinească făgăduinţele date părinţilor. 9 Cât despre neamuri, ele să-L slăvească pe Dumnezeu pentru mila Lui, precum este scris: Pentru aceasta Te voi lăuda între neamuri şi numelui Tău îi voi cânta. 10 Şi iarăşi zice: Voi, neamuri, veseliţi-vă cu poporul Său. 11 Şi iarăşi: Lăudaţi pe Domnul toate neamurile; lăudaţi-L pe El toate popoarele. 12 Şi iarăşi, zice Isaia: Fi-va rădăcina lui Iesei Cel ce Se ridică să domnească peste neamuri; întru Acela neamurile vor nădăjdui. 13 Iar Dumnezeul nădejdii să vă umple pe voi de toată bucuria şi pacea în credinţă, ca prin puterea Duhului să prisosiţic întru nădejde.

14 Însă, fraţii mei, şi eu însumi sunt încredinţat asupră-vă că şi voi sunteţi plini de bunătate, plini de toată cunoştinţa, putând şi voi înşivă să vă povăţuiţi unii pe alţii. 15 Dar, fraţilor, v’am scris pe-alocuri mai cu îndrăzneală, spre a vă face să vă aduceţi aminte de harul ce mi-a fost dat de Dumnezeu, 16 să fiu eu slujitor al lui Iisus Hristos la neamuri, preoţeşte slujind Evanghelia lui Dumnezeu, pentru ca prinosuld neamurilor, sfinţit în Duhul Sfânt, să fie bineprimit.

17 Aşadar, în Iisus Hristos am lauda în cele ce sunt către Dumnezeu. 18 Căci nu voi îndrăzni să vorbesc ceva din cele ce n’a lucrat Hristos prin mine spre aducerea neamurilor la ascultare, cu vorba şi cu fapta, 19 cu puterea semnelor şi a minunilor, cu puterea Duhului Sfânt, aşa încât de la Ierusalim şi’mprejurimile lui până în Iliria am împlinit propovăduirea Evangheliei lui Hristos, 20 râvnind astfel să binevestesc nu acolo unde Hristos fusese numite, ca să nu zidesc pe temelia altuia, 21 ci după cum e scris: Cei cărora nu le-a fost vestit Îl vor vedea; şi cei ce n’au auzit de El vor înţelege.

22 E pricina pentru care am şi fost de multe ori împiedicat să vin la voi. 23 Dar acum, nemaiavând locf în aceste ţinuturi şi de multe ori având dorinţa să vin la voi 24 când va fi să mă duc în Spania…g Căci nădăjduiesc să vă văd în trecere şi să fiu însoţit de voi acolo, de va fi ca mai întâi să mă bucur de voi pentru o vreme.

25 Acum însă mă duc la Ierusalim în slujba sfinţilor. 26 Căci Macedonia şi Ahaia au binevoit să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinţii din Ierusalim. 27 Au binevoit şi le sunt datori. Că dacă neamurile s’au împărtăşit de cele duhovniceşti ale lor, datoare sunt şi ele să le slujească în cele trupeşti. 28 Aşadar, după ce voi face aceasta şi le voi încredinţa această roadăh, voi trece în Spania pe la voi. 29 Şi ştiu că venind la voi, cu deplinătatea binecuvântării lui Hristos voi veni.

30 Dar vă rog, fraţilor, pentru Domnul nostru Iisus Hristos şi pentru iubirea Duhului, ca împreună cu mine să vă luptaţi în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, 31 ca să scap de necredincioşii din Iudeea şi ca slujirea mea la Ierusalim să fie bineprimită de către sfinţi, 32 aşa ca prin voia lui Dumnezeu să vin la voi cu bucurie şi’n mijlocul vostru să-mi iau oarecare odihnăi.

33 Iar Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toţi. Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.