×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola către Romani

Capitolul 11

Rămăşiţa lui Israel. Mântuirea păgânilor. Restaurarea lui Israel.

1 Aşadar, zic: Nu cumva Dumnezeu Şi-a lepădat poporul? Doamne fereşte! Că şi eu sunt israelit, din seminţia lui Avraam, din tribul lui Veniamin. 2 Nu Şi-a lepădat Dumnezeu poporul pe care mai dinainte l-a cunoscut. Sau nu ştiţi ce zice Scriptura despre Ilie? cum I se ruga lui Dumnezeu împotriva lui Israel, zicând: 3 Doamne, pe profeţii Tăi i-au omorât, jertfelnicele Tale le-au surpat şi eu am rămas singur şi ei umblă să-mi ia viaţa! 4 Dar ce-i spune dumnezeiescul răspuns?: Mi-am pus deoparte şapte mii de bărbaţi, cei ce nu şi-au plecat genunchiul în faţa lui Baal. 5 Deci, tot astfel, şi’n vremea de acum există o rămăşiţăa, aleasă prin har. 6 – Dar dacă este prin har, atunci nu mai e din fapte; altfel, harul n’ar mai fi har. Iar dacă este din fapte, atunci nu mai e har; altfel, fapta n’ar mai fi faptă –.

7 Asta ce’nseamnă? Ceea ce caută Israel, aceea n’a dobândit; au dobândit însă cei aleşi. Cât despre ceilalţi, ei s’au împietritb. 8 Aşa cum este scris: Datu-le-a Dumnezeu duh de amorţire, ochi ca să nu vadă şi urechi ca să nu audă până’n ziua de azi. 9 Şi David zice: Facă-se masa lor cursă şi laţ şi piatră de poticnire şi răsplătire lor! 10 Întunece-se ochii lor ca să nu vadă, iar spinarea lor să le-o’ncovoi fără’ncetare.

11 Aşadar, zic: Nu cumva s’au poticnit ei ca să cadă? Doamne fereşte! Dar prin poticnirea lor le-a venit păgânilor mântuirea, aşa ca lor să le aţâţe gelozia. 12 Dar dacă poticnirea lor îi este lumii bogăţie şi dacă’mpuţinarea lor le e bogăţie păgânilor, cu cât mai mult deplinătatea lor?!c 13 Dar v’o spun eu vouă, păgânilord: În măsura’n care eu sunt într’adevăr apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujirea 14 în nădejdea că voi aţâţa gelozia celor din neamul meu şi-i voi mântui pe unii din ei. 15 Căci dacă înlăturarea lor a fost reîmpăcarea lumii, atunci reprimirea lor ce va fi, dacă nu o înviere din morţi?e

16 Iar dacă pârgaf este sfântă, aşa e şi frământătura; şi dacă rădăcina este sfântă, atunci şi ramurile sunt. 17 Dar dacă unele din ramuri au fost tăiate şi dacă tu, măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lorg şi-ai devenit părtaş al rădăcinii şi-al grăsimii măslinului, 18 nu te mândri faţă de ramuri; iar dacă te mândreşti, nu tu porţi rădăcina, ci rădăcina pe tine… 19 Dar vei zice: Au fost tăiate ramurile ca să fiu altoit eu… 20 Bine! Ele au fost tăiate din pricina necredinţei, dar tu stai prin credinţă. Nu te îngâmfa, ci teme-te; 21 că dacă Dumnezeu n’a cruţat ramurile fireşti, nici pe tine nu te va cruţa. 22 Vezi dar bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu: asprimea faţă de cei ce-au căzut, dar faţă de tine, bunătatea lui Dumnezeu, dacă vei rămâne în această bunătate; altfel, şi tu vei fi tăiat. 23 Dar şi aceia, de nu vor rămâne în necredinţă vor fi altoiţi, că putere are Dumnezeu să-i altoiască din nou. 24 Căci dacă tu ai fost tăiat din măslinul cel din fire sălbatic şi’mpotriva firii ai fost altoit în măslin bun, cu cât mai mult aceştia, cei ce sunt după fire, vor fi altoiţi în chiar măslinul lor!

25 Dar ca nu cumva să vă socotiţi pe voi înşivă înţelepţi, nu vreau ca voi, fraţilor, să nu ştiţi taina aceasta: lui Israel i s’a făcut împietrire în parte până ce întregul numărh al păgânilor va fi intrat. 26 Şi’n felul acesta, întregul Israel se va mântui, precum este scris: Din Sion va veni Izbăvitorul şi necredincioşiile le va îndepărta de la Iacob; 27 şi acesta este legământul Meu cu ei, când voi ridica păcatul lor. 28 E adevărat că, potrivit Evangheliei, ei sunt vrăjmaşi din pricina voastră; dar, potrivit Alegerii, ei sunt iubiţi din pricina părinţilor. 29 Pentru că darurile şi chemarea lui Dumnezeu nu pot fi luate înapoi. 30 Aşa cum voi odinioară n’aţi ascultat de Dumnezeu, dar acum aţi fost miluiţi prin neascultarea lor, 31 tot astfel şi ei n’au ascultat acum, pentru ca prin mila dăruită vouăi să fie şi ei miluiţi acum. 32 Căci Dumnezeu pe toţi i-a închis în neascultare, pentru ca pe toţi să-i miluiască.

33 O, adâncul bogăţiei şi al înţelepciunii şi al ştiinţei lui Dumnezeu! Cât sunt căile Lui de necercetat şi judecăţile Sale de nepătruns! 34 Căci cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui? 35 Sau cine I-a dat Lui primul ca să poată fi plătit în schimb? 36 Pentru că din El şi prin El şi’ntru El sunt toatej, Lui fie-I slava în veci. Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.