×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Faptele Apostolilor

Capitolul 8

Saul prigoneşte Biserica. Evanghelia este propovăduită în Samaria. Simon Magul. Filip şi famenul etiopian.

1 Şi Saul se învoise la uciderea lui. Şi în ziua aceea prigoană mare s’a făcut asupra Bisericii din Ierusalim. Şi toţi, în afară de apostoli, s’au împrăştiat prin ţinuturile Iudeii şi ale Samarieia.

2 Iar nişte bărbaţi cucernici l-au îngropat pe Ştefan, şi plângere mare au făcut pentru el. 3 Iar Saul pustiab Biserica; intrând prin case şi târând bărbaţi şi femei, îi arunca în temniţăc.

4 Dar cei care se împrăştiaseră treceau din loc în loc binevestind cuvântuld. 5 Iar Filipe, coborându-se într’o cetate a Samariei, le propovăduia pe Hristos. 6 Şi mulţimile într’un cuget luau aminte la cele spuse de Filip, ascultându-l şi văzând semnele pe care le făcea. 7 Că din mulţi care aveau duhuri necurate, ele ieşeau strigând cu glas mare, şi mulţi slăbănogi şi şchiopi s’au vindecat. 8 Şi bucurie mare s’a făcut în cetatea aceea.

9 Dar în cetate era mai dinainte un bărbat cu numele Simon, care vrăjea şi uimea neamul Samariei, zicând că el ar fi cineva mare. 10 La acesta luau aminte toţi, de la mic şi pân’la mare, zicând: „El este acea putere a lui Dumnezeu numită Cea-Mare”f. 11 Şi luau aminte la el, fiindcă de multă vreme îi uimise cu vrăjile lui. 12 Dar când ei i-au crezut lui Filip, care le propovăduia despre împărăţia lui Dumnezeu şi despre numele lui Iisus Hristos, bărbaţi şi femei se botezau. 13 Iar Simon a crezut şi el şi, botezându-se, era mereu cu Filip. Şi văzând semnele şi minunile mari ce se făceau, era uimit.

14 Iar apostolii din Ierusalim, auzind că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, i-au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan, 15 care, coborând, s’au rugat pentru ei ca să primească Duh Sfânt; 16 că nu se pogorâse încă peste nici unul dintre ei, ci erau numai botezaţi în numele Domnului Iisusg. 17 Atunci îşi puneau mâinile peste ei, şi ei luau Duh Sfânt.

18 Şi Simon, văzând că prin punerea mâinilor apostolilor se dă Duhul Sfânt, le-a adus bani, 19 zicând: „Daţi-mi şi mie această putere, ca acela pe care eu voi pune mâinile să primească Duh Sfânt”. 20 Iar Petru i-a zis: „Piară banii tăi, şi tu împreună cu ei!, pentru că ai socotit că darul lui Dumnezeu se dobândeşte cu banih; 21 în chemarea aceasta tu n’ai parte şi nici moştenirei, pentru că inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu. 22 Aşadar, pocăieşte-te de această răutate a ta şi roagă-te lui Dumnezeu, doar ţi se va ierta cugetul inimii; 23 că’ntru amărăciunea fierii şi’ntru legătura nedreptăţii te văd că eşti!” 24 Şi răspunzând Simon, a zis: „Rugaţi-vă voi la Domnul pentru mine, ca să nu vină asupra mea nimic din cele ce aţi zis”.

25 Iar ei, după ce au mărturisit şi au grăit cuvântul Domnului, s’au întors la Ierusalim binevestind în multe sate ale Samarinenilor.

26 Şi îngerul Domnului a grăit către Filip, zicând: „Ridică-te şi mergi spre miazăzi, pe calea care coboară de la Ierusalim la Gaza; ea este pustie”. 27 Şi ridicându-se el, a mers. Şi iată, un bărbat din Etiopia, famenj, mare dregător al Candachieik, regina Etiopienilor, care era peste toată vistieria ei şi care venise la Ierusalim să se închine, 28 se întorcea acasă; şi şezând în careta sa, îl citea pe profetul Isaial. 29 Iar Duhul i-a zis lui Filip: „Apropie-te şi te alipeşte de careta aceasta”. 30 Şi Filip a alergat şi l-a auzit citindu-l pe profetul Isaia şi i-a zis: „Înţelegi tu oare ce citeşti?” 31 Iar el a zis: „Cum aş putea-o, dacă nu mă va călăuzi cineva?”m Şi l-a rugat pe Filip să se urce şi să şadă cu el.

32 Iar locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: Ca o oaie la’njunghiere S’a adus şi ca un miel fără de glas în faţa celui ce-l tunde, aşa El nu-Şi deschide gura. 33 Întru smerenia Lui I s’a răpit dreptatea. Neamul Său cine-l va spune? Că viaţa I se ia de pe pământn.

34 Iar famenul, răspunzând, i-a zis lui Filip: „Rogu-te, despre cine zice profetul acesta?, despre sine, sau despre altcineva?” 35 Iar Filip, deschizându-şi gura şi începând de la scriptura aceasta, i L-a binevestit pe Iisus.

36 Şi pe când mergeau ei pe cale, au ajuns la o apă; iar famenul a zis: „Iată apă. Ce mă împiedică să fiu botezat?” 37 Filip a zis: „Dacă tu crezi din toată inima, este cu putinţă”. Şi el, răspunzând, a zis: „Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu”. 38 Şi a poruncit să stea careta; şi s’au coborât amândoi în apă – şi Filip, şi famenul – şi l-a botezat. 39 Iar când au ieşit din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip şi famenul nu l-a mai văzut. Şi el s’a dus în calea sa, bucurându-se. 40 Iar Filip s’a aflat la Azoto şi, mergând, binevestea prin toate cetăţile, până ce a sosit în Cezareea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.