×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Faptele Apostolilor

Capitolul 2

Pogorârea Duhului Sfânt. Cuvântarea lui Petru. Botezul primilor trei mii. Viaţa primilor creştini.

1 Şi când a sosit ziua Cincizecimiia, erau toţi împreună la un locb. 2 Şi fără de veste s’a făcut din cer un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede şi a umplut toată casa unde şedeau. 3 Şi limbi ca de focc li s’au arătat, împărţite, şi au şezut pe fiecare din ei. 4 Şi s’au umplut toţi de Duh Sfânt şi au început să grăiască în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi.

5 Şi erau locuind în Ierusalim Iudei, bărbaţi cucernici, din toate neamurile care sunt sub cerd. 6 Şi când s’a făcut vuietul acela, s’a adunat mulţimea şi s’a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei grăind în limba sa. 7 Şi erau uimiţi toţi şi se minunau, zicând: „Iată, nu sunt oare galileeni toţi aceştia care vorbesc? 8 şi cum de auzim noi, fiecare, limba noastră în care ne-am născut?, 9 Parţi şi Mezi şi Elamiţi şi cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi în Capadocia, în Pont şi în Asia, 10 în Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în părţile Libiei cea de lângă Cirene, şi Romani aflaţi în trecere, Iudei şi prozeliţi, 11 Cretani şi Arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre măreţiile lui Dumnezeu!”

12 Şi toţi erau uimiţi şi nu se dumereau, zicând unul către altul: „Ce va să fie aceasta?” 13 Iar alţii, luându-i în bătaie de joc, ziceau că sunt plini de must…

14 Şi stând în picioare Petru cu cei unsprezece, şi-a ridicat glasul şi le-a zis: „Bărbaţi iudei, şi toţi cei ce locuiţi în Ierusalim, fie-vă cunoscută aceasta şi luaţi aminte la cuvintele melee; 15 că aceştia nu sunt beţi, cum vi se pare vouă, de vreme ce este doar al treilea ceas din zif, 16 ci aceasta este ceea ce s’a spus prin profetul Ioil: 17 Şi va fi că’n zilele din urmă, zice Dumnezeu, turna-voi din Duhul Meu peste tot trupul; şi fiii voştri şi fiicele voastre vor profeţi şi tinerii voştri vedenii vor vedea şi bătrânii voştri vise vor visa. 18 Şi’n zilele acelea Eu peste robi şi peste roabe voi revărsa din Duhul Meu şi ei vor profeţi, 19 şi minuni voi face sus în cer şi semne jos pe pământ: sânge, foc şi fumegare de fum; 20 soarele se va schimba în întuneric şi luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului cea mare şi năprasnică; 21 şi va fi că tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui.

22 Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea: Pe Iisus Nazarineanul, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu cu puteri, minuni şi semne pe care Dumnezeu le-a făcut prin El în mijlocul vostru, aşa cum şi voi înşivă o ştiţi, 23 pe Acesta, fiind El predat potrivit planului celui dinainte rânduit şi preştiinţei lui Dumnezeug, voi L-aţi luat şi L-aţi omorât, răstignindu-L prin mâinile celor fărădelege. 24 Pe Acesta Dumnezeu L-a înviat, dezlegând durerile morţii, deoarece nu era cu putinţă ca El să fie ţinut de ea. 25 Căci David zice despre El: Pe Domnul Îl vedeam pururea înaintea mea, căci El îmi stă de-a dreapta, ca eu să nu mă clatin. 26 De aceea inima mea s’a veselit şi limba mi s’a bucurat; chiar şi trupul meu se va sălăşlui întru nădejde, 27 că nu-mi vei lăsa sufletul în iad, nici îl vei da pe cel sfânt al Tău să vadă stricăciune. 28 Cunoscute mi-ai făcut căile vieţii; cu faţa Ta, de veselie mă vei umple.

29 Bărbaţi fraţi, cuvine-se a vorbi cu îndrăznire către voi despre patriarhul David, că şi el a murit şi a fost şi îngropat, iar mormântul său este la noi până în ziua aceasta. 30 Dar el, profet fiind şi ştiind că Dumnezeu i S’a jurat cu jurământ să-i aşeze pe tron din rodul coapsei sale, 31 mai’nainte văzând, despre învierea lui Hristos a vorbit, că sufletul Său n’a fost lăsat în iad şi nici trupul Său n’a văzut stricăciune.

32 Dumnezeu L-a înviat pe Acest Iisus, Căruia noi toţi Îi suntem martori. 33 Deci, înălţându-Se de-a dreapta lui Dumnezeu şi primind de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, El L-a revărsat pe Acesta, aşa cum vedeţi voi şi auziţi acum. 34 Că David nu s’a suit la ceruri, dar el a zis: Zis-a Domnul către Domnul meu: Şezi de-a dreapta Mea 35 până ce-i voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale.

36 Aşadar, cu încredinţare să ştiţi voi, toată casa lui Israel, că pe Acest Iisus, pe Care voi L-aţi răstignit, Dumnezeu L-a făcut Domn şi Hristos”.

37 Iar ei, auzind acestea, au fost pătrunşi la inimă şi au zis către Petru şi ceilalţi apostoli: „Bărbaţi fraţi, ce să facem?” 38 Iar Petru le-a zis: „Pocăiţi-vă, şi fiecare din voi să se boteze în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; şi veţi primi darul Sfântului Duh. 39 Că pentru voi este dată făgăduinţa şi pentru copiii voştri şi pentru cei de departeh, pentru oricâţi îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru”. 40 Şi cu alte mai multe vorbe mărturisea şi-i îndemna, zicând: „Mântuiţi-vă de acest neam viclean!” 41 Drept aceea, cei ce i-au primit cuvântul s’au botezat; şi în ziua aceea s’au adăugat ca la trei mii de suflete.

42 Şi stăruiau în învăţătura apostolilor şi în părtăşiei, în frângerea pâiniij şi în rugăciuni. 43 Şi tot sufletul era cuprins de teamă, că multe minuni şi semne se făceau prin apostoli. 44 Iar toţi cei ce au crezut erau laolaltă şi aveau toate îndeobşte. 45 Şi îşi vindeau pământul şi bunurile şi le împărţeau tuturor, după cum avea nevoie fiecare. 46 Şi zi de zi într’un cuget stăruind în templu, şi’n casă frângând pâinea, împreună îşi luau Hrana întru bucurie şi întru curăţia inimii, 47 lăudându-L pe Dumnezeuk şi având har la tot poporull. Iar Domnul îi adăuga zilnic Bisericii pe cei ce se mântuiau.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.