×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Evanghelia după Ioan

Capitolul 1

Prolog: Dumnezeu-Cuvântul a devenit trup. Mărturia lui Ioan Botezătorul: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” Cei dintâi ucenici ai lui Iisus. Chemarea lui Filip şi Natanael.

1 Întru’nceputa era Cuvântulb şi Cuvântul era la Dumnezeuc şi Cuvântul Dumnezeu era. 2 Acesta era dintru’nceputd la Dumnezeu; 3 toate printr’Însul s’au făcut şi fără El nimic nu s’a făcut din ceea ce s’a făcut. 4 Viaţă era într’Însul, şi viaţa era lumina oamenilore; 5 şi lumina întru întuneric luminează şi întunericul nu a cuprins-of.

6 Fost-a om trimis de la Dumnezeu; numele lui era Ioang. 7 Acesta spre mărturie a venit, să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. 8 Nu el era Lumina, ci să mărturisească despre Lumină.

9 Lumina era cea adevărată, Care, venind în lume, luminează pe tot omul. 10 În lume era şi lumea printr’Însul s’a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. 11 Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit. 12 Dar celor câţi L-au primit, care cred întru numele Lui, le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu, 13 cei ce nu din sânge, nici din voie trupească, nici din vrere bărbătească, ci de la Dumnezeu s’au născuth. 14 Şi Cuvântul trup S’a făcut şi S’a sălăşluit întru noi; şi noi văzutu-I-am slava ca pe slava Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.

15 Ioan mărturisea despre El şi striga, zicând: „Acesta era Cel despre Care am zis: Cel ce vine după mine înaintea mea S’a plinit, fiindcă mai înainte de mine erai.

16 Şi din plinătatea Lui noi toţi am primit şi har pentru harj, 17 căci legea prin Moise s’a dat, dar harul şi adevărul prin Iisus Hristos au venit. 18 Pe Dumnezeu nimeni niciodată nu L-a văzut; Fiul Cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, El L-a făcut cunoscut”.

19 Şi aceasta este mărturia lui Ioan când Iudeii din Ierusalim au trimis la el preoţi şi leviţi să-l întrebe: „Tu cine eşti?” 20 Şi el a mărturisit şi n’a tăgăduit; şi a mărturisit: „Nu eu sunt Hristosul”. 21 Şi ei l-au întrebat: „Dar cine eşti? Eşti Ilie?” Zis-a el: „Nu sunt”. „Eşti Profetul?” Şi a răspuns: „Nu”. 22 Deci i-au zis: „Cine eşti?, ca să dăm răspuns celor ce ne-au trimis; ce spui tu despre tine însuţi?” 23 El a zis: „Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: Îndreptaţi calea Domnului!, precum a spus profetul Isaia”. 24 Şi trimişii erau dintre farisei. 25 Şi l-au întrebat şi i-au zis: „Dacă nu eşti tu Hristosul, nici Ilie, nici Profetul, atunci de ce botezi?” 26 Ioan le-a răspuns, zicând: „Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru Se află Acela pe Care voi nu-L ştiţi, 27 Cel ce vine după mine, Carele înaintea mea S’a plinit şi Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei”. 28 Acestea se petreceau în Betaniak, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

29 A doua zi L-a văzut Ioan pe Iisus venind către el şi I-a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii! 30 Acesta este Cel despre Care eu spuneam: După mine vine un bărbat Care înaintea mea S’a plinit, fiindcă mai înainte de mine era. 31 Şi eu nu-L cunoşteam; dar pentru ca El să-i fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu botezând cu apă”. 32 Şi Ioan a mărturisit, zicând: „Văzut-am Duhul ca pe un porumbel din cer pogorându-Se şi cum a rămas peste El. 33 Şi eu nu-L cunoşteam, dar Cel ce m’a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Cel peste care vei vedea Duhul pogorându-Se şi rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt. 34 Şi eu am văzut şi am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu”.

35 A doua zi iarăşi stătea Ioan şi doi dintre ucenicii săi; 36 şi privindu-L pe Iisus, Care trecea, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” 37 Şi cei doi ucenici l-au auzit când a spus acestea şi I-au urmat lui Iisus. 38 Iar Iisus, întorcându-Se şi văzându-i că-L urmează, le-a zis: „Ce căutaţi?” Iar ei I-au zis: „Rabbi – care se tâlcuieşte: Învăţătorule –, unde locuieşti?” 39 El le-a zis: „Veniţi şi veţi vedea”. Au mers aşadar şi au văzut unde locuieşte; şi au rămas la El în ziua aceea. Şi era ca la ceasul al zeceleal.

40 Unul din cei doi care auziseră de la Ioan şi-I urmaseră lui Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petrum. 41 Acesta l-a găsit întâi pe Simon, fratele său, şi i-a zis: „Noi L-am aflat pe Mesia – ce se tâlcuieşte: Hristos –”; 42 şi l-a adus la Iisus. Iisus, privind la el, i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi Chefa” – ce se tâlcuieşte: Petrun.

43 A doua zi a vrut să meargă în Galileea şi l-a găsit pe Filip. Şi i-a zis Iisus: „Urmează-Mi!” 44 Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru. 45 Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a zis: „Noi L-am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în lege şi profeţii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret”. 46 Şi i-a zis Natanael: „Din Nazaret poate fi ceva bun?…”. Filip i-a zis: „Vino şi vezi!” 47 Iisus l-a văzut pe Natanael venind către Dânsul şi a zis despre el: „Iată într’adevăr israelit întru care nu este vicleşug!” 48 Natanael I-a zis: „De unde mă cunoşti?” A răspuns Iisus şi i-a zis: „Mai înainte ca Filip să te fi chemat, te-am văzut când erai sub smochin”. 49 Răspunsu-I-a Natanael: „Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Regele lui Israel!” 50 Răspuns-a Iisus şi i-a zis: „Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, de aceea crezi? Mai mari decât acestea vei vedea”. 51 Şi i-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun: De acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste Fiul Omului!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.