×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Evanghelia după Luca

Capitolul 2

Naşterea lui Iisus. Tăierea împrejur. Aducerea la templu. Dreptul Simeon şi proorociţa Ana. Iisus, la doisprezece ani, între dascălii din templu.

1 Iar în zilele acelea a ieşit poruncă de la cezarul August să se înscrie toată lumeaa. 2 Această înscriere, cea dintâi, s’a făcut pe când Quirinus guverna în Siria. 3 Şi se duceau toţi să se înscrie, fiecare în cetatea sa. 4 Şi Iosif s’a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David, care se numeşte Betleem, pentru că el era din casa şi din seminţia lui David, 5 ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată. 6 Iar pe când erau ei acolo, s’au împlinit zilele ca ea să nască. 7 Şi L-a născut pe Fiul ei Cel Întâi-Născutb şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, fiindcă pentru ei nu era loc la han.

8 Şi în ţinutul acela erau păstori care stăteau pe câmp şi-şi păzeau turma făcând noaptea de strajă. 9 Şi iată, îngerul Domnului a stat lângă ei şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor şi ei s’au înfricoşat cu frică mare. 10 Şi îngerul Domnului le-a zis: „Nu vă temeţi. Că, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; 11 că’n cetatea lui David vi S’a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul. 12 Şi acesta vă va fi semnul: Veţi găsi un Prunc înfăşat şi culcat în iesle”. 13 Şi, deodată, laolaltă cu îngerul s’a văzut mulţime de oaste cerească lăudându-L pe Dumnezeu şi zicând: 14 „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”

15 Iar după ce îngerii au plecat de la ei la cer, păstorii vorbeau unii către alţii: „Să mergem dar până la Betleem şi să vedem lucrul acesta ce s’a făcut, pe care Domnul ni l-a făcut nouă cunoscut”.

16 Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc culcat în iesle. 17 Şi văzându-L, au vestit cuvântul ce li se grăise despre Copilul Acesta. 18 Şi toţi cei ce au auzit se mirau de cele ce le spuneau păstorii. 19 Iar Maria păstra toate cuvintele acestea, punându-le întru inima ei. 20 Şi s’au întors păstorii slăvind şi lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte le-au auzit şi le-au văzut aşa cum li se spuseseră.

21 Şi când s’au împlinit opt zile şi a fost să-L taie împrejur, I-au pus numele Iisus, aşa după cum fusese numit de înger mai înainte de a Se fi zămislit El în pântece.

22 Şi când s’au împlinit zilele curăţirii lor după legea lui Moise, L-au dus la Ierusalim ca să-L pună înaintea Domnuluic, 23 aşa cum este scris în legea Domnului, că tot întâi-născutul de parte bărbătească va fi închinat Domnuluid; 24 şi ca să dea jertfă, aşa cum s’a zis în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. 25 Şi iată, era în Ierusalim un om cu numele Simeon; şi omul acesta era drept şi temător de Dumnezeu, aşteptând mângâierea lui Israel; şi Duhul Sfânt era peste el. 26 Şi i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu-L va vedea pe Hristosul Domnului. 27 Şi din îndemnul Duhului a venit la templu; şi când părinţii L-au adus înlăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru El după obiceiul legii, 28 el L-a primit în braţele sale şi a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis:

29 „Acum slobozeşte în pace pe robul Tău,
Stăpâne, după cuvântul Tău,

30 că văzură ochii mei mântuirea Ta

31 pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor,

32 Lumină spre descoperire neamurilor şi slavă poporului Tău Israel”.

33 Iar tatăl şi mama Sa se mirau de cele ce se grăiau despre El. 34 Şi i-a binecuvântat Simeon şi i-a zis Mariei, mama Sa: „Iată, Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora din Israel şi spre semn de împotriviree 35 – şi chiar prin sufletul tău va trece sabie –f pentru ca gândurile din multe inimi să se descopere”.

36 Şi era şi Ana proorociţa, fiica lui Fanuel, din seminţia lui Aşer; înaintată în zile multe, ea trăise cu bărbatul ei şapte ani după fecioria ei. 37 Văduvă, până la optzeci şi patru de ani, ea nu se depărta de templu, noaptea şi ziua slujind în post şi rugăciuni. 38 Şi venind şi ea în chiar ceasul acela, Îi mulţumea lui Dumnezeu şi le grăia despre El tuturor celor ce aşteptau mântuire în Ierusalim.

39 Şi când au săvârşit toate cele după legea Domnului, s’au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. 40 Iar Copilul creştea şi Se întărea cu duhul, plin de înţelepciune; şi harul lui Dumnezeu era peste El.

41 Şi părinţii Lui mergeau în fiecare an la Ierusalim de sărbătoarea Paştilor. 42 Iar când era El de doisprezece ani, s’au suit la Ierusalim după obiceiul sărbătorii. 43 Şi dacă s’au sfârşit zilele, în timp ce ei se întorceau, Copilul Iisus a rămas în Ierusalim; şi părinţii Lui nu ştiau. 44 Dar ei, socotind că El este printre călători, au mers cale de o zi; şi L-au căutat printre rude şi cunoscuţi. 45 Şi, negăsindu-L, s’au întors la Ierusalim căutându-L. 46 Şi a fost că după trei zile L-au aflat în templu, stând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi întrebându-i. 47 Şi toţi cei ce-L auzeau se minunau de priceperea şi de răspunsurile Lui. 48 Şi, văzându-L, au rămas uimiţi, iar mama Sa I-a zis: „Fiule, de ce ne-ai făcut una ca asta? Iată, tatăl Tău şi eu Te-am căutat îngrijoraţi”. 49 Şi El le-a zis: „Cum se face că Mă căutaţi? Oare nu ştiaţi că întru cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu?g 50 Şi ei n’au înţeles cuvântul pe care l-a grăit către ei.

51 Şi a coborât cu ei şi a venit în Nazaret şi le era supus. Iar mama Sa păstra toate lucrurile acestea întru inima ei. 52 Şi Iisus sporea cu înţelepciunea şi cu vârsta, şi cu harul la Dumnezeu şi la oameni.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.