×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Evanghelia după Luca

Capitolul 1

Adresare introductivă. Vestirea naşterii lui Ioan Botezătorul. Bunavestire. Maria la Elisabeta; cântarea Mariei. Naşterea lui Ioan Botezătorul.

1 Pentru că mulţi au încercat să alcătuiască o istorisire a faptelor ce s’au adeverit printre noi, 2 aşa cum ni le-au predat cei care dintru’nceput le-au văzut şi au fost slujitori ai Cuvântului, 3 tot astfel şi eu, după ce pe toate le-am urmărit de la’nceput cu de-amănuntula, m’am gândit că e bine să ţi le scriu pe rând, Preaputernice Teofileb, 4 pentru ca tu să cunoşti temeinicia învăţăturilor pe care le-ai primit.

5 Fost-a în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot cu numele Zaharia, din ceata preoţească a lui Abia; iar femeia lui era din fiicele lui Aaronc şi numele ei era Elisabeta. 6 Şi amândoi erau drepţi înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate poruncile şi rânduielile Domnului. 7 Şi nu aveau copii, deoarece Elisabeta era stearpă şi amândoi erau înaintaţi în zilele lor.

8 Şi a fost că pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu în rândul cetei sale, 9 după rânduiala preoţiei i-au ieşit sorţii să intre în templul Domnului şi să tămâieze. 10 Iar la ceasul tămâierii toată mulţimea poporului era afară, rugându-se.

11 Şi îngerul Domnului i s’a arătat stând de-a dreapta altarului tămâierii. 12 Şi, văzându-l, Zaharia s’a tulburat şi frică a căzut peste el. 13 Iar îngerul i-a grăit: „Nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ţi-a fost ascultată şi Elisabeta, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-i vei pune numele Ioan. 14 Şi-ţi va fi el bucurie şi veselie, şi mulţi se vor bucura de naşterea lui. 15 Că mare va fi el înaintea Domnului; nici vin şi nici băutură tare nu va bea, şi încă din pântecele mamei sale se va umple de Duh Sfânt; 16 şi pe mulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul, Dumnezeul lor; 17 şi Lui Îi va merge el înainte cu duhul şi cu puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor spre copii şi pe cei neascultători la înţelepciunea drepţilor, ca să-i gătească Domnului popor pregătit”. 18 Şi a zis Zaharia către înger: „După ce voi cunoaşte aceasta? Că eu sunt bătrân, iar femeia mea, înaintată în zilele ei”. 19 Şi răspunzând îngerul, i-a zis: „Eu sunt Gavriil, cel ce stă în faţa lui Dumnezeu. Şi sunt trimis să grăiesc către tine şi să-ţi binevestesc acestea. 20 Şi pentru că n’ai crezut în cuvintele mele, care se vor plini la vremea lor, iată vei fi mut şi nu vei putea vorbi până’n ziua când vor fi acestea”. 21 Şi poporul îl aştepta pe Zaharia şi se mira că întârzie în templu. 22 Şi când a ieşit, nu putea să vorbească. Şi ei au înţeles că vedenie a văzut în templu; şi el le făcea semne şi a rămas mut.

23 Şi când s’au împlinit zilele slujirii lui, s’a dus la casa sa. 24 Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zămislit; şi vreme de cinci luni s’a tăinuit, zicându-şi: 25 „Că aşa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să-mi ridice ocara de printre oameni”d.

26 Iar în a şasea lună, trimis a fost de la Dumnezeu îngerul Gavriil într’o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, 27 la o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. 28 Şi intrând îngerul la dânsa, i-a zis: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei!” 29 Iar ea, văzându-l, s’a tulburat de cuvântul lui şi cugeta: „Ce fel de închinaree poate fi aceasta?…”. 30 Şi îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie, fiindcă ai aflat har la Dumnezeu. 31 Şi iată’n pântecele tău vei zămisli şi vei naşte Fiu şi numele Lui îl vei chema Iisus. 32 Acesta mare va fi şi Fiul Celui-Preaînalt Se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da tronul lui David, părintele Său, 33 şi va împărăţi peste casa lui Iacob în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit”. 34 Şi a zis Maria către înger: „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?” 35 Şi răspunzând îngerul, i-a zis: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui-Preaînalt te va umbrif; pentru aceea şi Sfântul Care Se va naşte din tine Fiul lui Dumnezeu Se va chema. 36 Şi iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei, şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită stearpă. 37 Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă”. 38 Iar Maria a zis: „Iată, roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!” Şi îngerul a plecat de la dânsa.

39 Şi în zilele acelea, sculându-se Maria, s’a dus în grabă în ţinutul muntos, într’o cetate a lui Iudag, 40 şi a intrat în casa lui Zaharia şi i s’a închinat Elisabetei. 41 Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, săltat-a pruncul în pântecele ei şi s’a umplut Elisabeta de Duh Sfânt, 42 şi a strigat cu glas mare şi a zis: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. 43 Şi de unde mie aceasta, să vină la mine maica Domnului meu? 44 Că iată, de cum a ajuns glasul închinării tale la urechile mele, săltat-a pruncul de bucurie în pântecele meu. 45 Şi fericită este aceea care a crezut că se vor plini cele spuse ei de la Domnul”.

46 Şi a zis Mariah:
„Măreşte, suflete al meu, pe Domnul,

47 şi să se bucure duhul meu de Dumnezeu,
Mântuitorul meu,

48 că El a căutat spre smerenia roabei Sale;
că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile;

49 că mi-a făcut mie mărire Cel-Puternic –
şi sfânt e numele Lui –

50 şi mila Lui în neam şi în neam spre cei ce se tem de El.

51 Făcut-a faptă tare cu braţul Său,
risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor;

52 coborât-a pe cei puternici de pe tronuri
şi i-a înălţat pe cei smeriţi,

53 pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăţi,
iar pe cei bogaţi i-a scos afară cu mâinile goale.

54 Sprijinit-a pe Israel, sluga Sa, ca să-I pomenească mila,

55 aşa cum le-a grăit părinţilor noştri,
lui Avraam şi seminţiei lui până’n veac”.

56 Şi a rămas Maria împreună cu ea ca la trei luni; şi s’a întors la casa ei.

57 Iar Elisabetei i s’a împlinit vremea să nască şi a născut un fiu. 58 Şi au auzit vecinii şi rudele ei că Domnul Şi-a mărit mila faţă de ea; şi cu ea se bucurau împreună.

59 Şi a fost că în ziua a opta au venit să-l taie’mprejur pe prunc; şi voiau să-l numească Zaharia, cu numele tatălui său. 60 Şi răspunzând, mama sa a zis: „Nu!; ci Ioan se va chema”. 61 Şi au zis către ea: „În rudenia ta nu e nimeni care să se cheme cu numele acesta…”. 62 Şi i-au făcut semn tatălui său, cum ar vrea el să fie numit. 63 Şi cerând o tăbliţă, el a scris: „Numele lui este Ioan”. Şi toţi s’au mirat. 64 Şi îndată gura şi limba i s’au deschis; şi vorbea, binecuvântând pe Dumnezeu. 65 Şi frică i-a cuprins pe toţi vecinii lor; şi despre lucrurile acestea s’a vorbit în tot ţinutul muntos al Iudeii.

66 Şi toţi cei ce le-au auzit le puneau în inima lor, zicând: „Ce va fi oare copilul acesta?”… Că şi mâna Domnului era cu el.

67 Şi Zaharia, tatăl său, s’a umplut de Duh Sfânt şi a profeţit, zicând:

68 „Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel,
că Şi-a cercetat poporul şi l-a răscumpărat;

69 şi putere mântuitoare ne-a ridicat din casa lui David, sluga Sa,

70 aşa cum a grăit prin gura sfinţilor Săi profeţi din veac,

71 mântuire de vrăjmaşii noştri şi din mâna tuturor celor ce ne urăsc,

72 să facă milă cu părinţii noştri şi să-Şi amintească de legământul Său cel sfânt,

73 de jurământul cu care i S’a jurat lui Avraam, părintele nostru;

74 fiind noi astfel izbăviţi din mâna vrăjmaşilor,
să ne dea nouă ca, fără frică,

75 în faţa Lui să-I slujim în sfinţenie şi’n dreptate
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, pruncule,
profet al Celui-Preaînalt te vei chema,
că vei merge înaintea feţei Domnului ca să-I găteşti căile,

77 să-i dai poporului Său cunoştinţa mântuirii întru iertarea păcatelor lor,

78 prin milostivirea milei Dumnezeului nostru,
cu care Răsăritul-cel-de-Sus ne-a cercetat.

79 Ca să-i lumineze pe cei ce şed în întuneric şi în umbra morţii şi să îndrepte picioarele noastre pe calea păcii”.

80 Iar copilul creştea şi se întărea cu duhul. Şi a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.