×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Evanghelia după Marcu

Capitolul 15

Iisus în faţa lui Pilat. Judecata şi osânda. Încununarea cu spini. Răstignirea şi îngroparea.

1 Şi, dimineaţa, arhiereii au ţinut de’ndată sfat cu bătrânii, cu cărturarii şi cu tot sinedriul; şi după ce L-au legat pe Iisus, L-au dus şi i L-au predat lui Pilat.

2 Şi Pilat L-a întrebat: „Tu eşti împăratul Iudeilor?” Iar El, răspunzându-i, a rostit: „Tu o spui”. 3 Şi arhiereii Îl învinuiau de multe. 4 Şi Pilat L-a întrebat, zicând: „Nu răspunzi nimic? Vezi câte spun ei împotriva ta”. 5 Dar Iisus n’a mai răspuns nimic, aşa încât Pilat se mira.

6 Iar de sărbătoarea Paştilor el le elibera un întemniţat pe care-l cereau ei. 7 Şi era unul cu numele Baraba, închis împreună cu nişte răsculaţi care în răscoală săvârşiseră omor. 8 Şi mulţimea, strigând, a început să-i ceară lui Pilat să facă aşa cum întotdeauna făcea pentru ei. 9 Iar Pilat le-a răspuns, zicând: „Vreţi să vă eliberez pe împăratul Iudeilor?” 10 Fiindcă ştia că din invidie i-L dăduseră arhiereii în mână.

11 Dar arhiereii au aţâţat mulţimea, ca mai degrabă să le elibereze pe Baraba. 12 Iar Pilat, răspunzând iarăşi, le-a zis: „Ce vreţi să fac cu cel despre care ziceţi că e împăratul Iudeilor?” 13 Ei iarăşi au strigat: „Răstigneşte-l!” 14 Iar Pilat le-a zis: „Dar ce rău a făcut?” Iar ei mai tare strigau: „Răstigneşte-l!”

15 Şi Pilat, vrând să facă pe voia mulţimii, le-a eliberat pe Baraba; iar pe Iisus, după ce L-a biciuit, L-a dat să fie răstignit.

16 Iar ostaşii L-au dus înlăuntrul curţii, adică în pretoriu, şi au adunat toată cohorta 17 şi L-au îmbrăcat în purpurăa; şi împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap. 18 Şi au început să I se închine, zicând: „Bucură-te, împăratul Iudeilor!…”. 19 Şi-L băteau peste cap cu o trestie şi-L scuipau şi, punându-I-se în genunchi, I se închinau.

20 Şi după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de purpură şi L-au îmbrăcat cu hainele Lui. Şi L-au dus afară ca să-L răstignească. 21 Şi au silit pe un trecător care venea din ţarină, pe Simon Cireneul, tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf, să-I ducă crucea. 22 Şi L-au dus la locul Golgota, care se tâlcuieşte Locul Căpăţânii. 23 Şi I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El n’a luatb.

24 Şi L-au răstignit şi şi-au împărţit hainele Lui, aruncând sorţi pe ele, care ce să ia. 25 Şi era ceasul al treilea când L-au răstignit. 26 Şi vina Lui era scrisă deasupra: împăratul Iudeilor. 27 Şi împreună cu El au răstignit doi tâlhari, unul de-a dreapta Lui şi altul de-a stânga. 28 Şi s’a plinit Scriptura care zice: Şi cu cei fără de lege a fost socotit.

29 Iar cei care treceau pe-acolo Îl defăimau clătinându-şi capetele şi zicând: „Huo! tu, cel ce dărâmi templul şi’n trei zile îl zideşti, 30 mântuieşte-te pe tine însuţi coborându-te de pe cruce!” 31 Tot aşa şi arhiereii, batjocorindu-L între ei împreună cu cărturarii, ziceau: „Pe alţii i-a mântuit, dar pe sine nu poate să se mântuiască; 32 Hristos, regele lui Israel, coboară-se acum de pe cruce, ca să vedem şi să credem…”. Şi-L ocărau şi cei răstigniţi împreună cu El.

33 Iar când a fost ceasul al şaselea, întuneric s’a făcut peste tot pământul până la ceasul al nouălea. 34 Şi la al nouălea ceas a strigat Iisus cu glas mare: „Eloi, Eloic, lama sabahtani?”, care se tălmăceşte: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M’ai părăsit?” 35 Şi auzind unii din cei ce stăteau acolo, ziceau: „Vezi, îl strigă pe Ilie…”. 36 Şi alergând unul, a umplut cu oţet un burete şi l-a pus într’o trestie şi I-a dat să bea, zicând: „Lăsaţi să vedem dacă vine Ilie să-l coboare…”. 37 Iar Iisus, strigând cu glas mare, Şi-a dat duhul.

38 Şi catapeteasma templului s’a sfâşiat în două, de sus până jos. 39 Iar sutaşul care stătea în faţa Lui, văzând că El cu un astfel de strigăt Şi-a dat duhul, a zis: „Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu a fost Omul Acesta!”

40 Şi erau şi femei care priveau de departe, între care şi Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob cel Mic şi a lui Iosif, şi Salomeea, 41 care Îl urmau şi-I slujeau pe când El era în Galileea, şi altele multe care se suiseră cu El în Ierusalim.

42 Şi, făcându-se seară, de vreme ce era vinerid, care este înaintea sâmbetei, 43 a venit Iosif, cel din Arimateea, sfetnic cu bun chipe, care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu; şi, îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. 44 Iar Pilat s’a mirat că a şi murit; şi chemând sutaşul, l-a întrebat dacă a murit de mult. 45 Şi aflând de la sutaş, i-a dăruit lui Iosif trupul mort. 46 Şi Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într’un mormânt care era săpat în stâncă; şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului.

47 Iar Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iosif, priveau unde L-au pus.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.