×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Numerele

Capitolul 33

Drumul şi popasurile lui Israel între Egipt şi Iordan. Porunci pentru împărţirea Canaanului.

1 Iată acum popasurile fiilor lui Israel, după ce au ieşit ei din ţara Egiptului, împreună cu oştirile lor, sub mâna lui Moise şi Aaron. 2 Moise este cel ce, din porunca Domnului, a scris pornirile şi popasurile lor; iar popasurile călătoriei lor sunt acestea:

3 În luna întâi, în cea de a cincisprezecea zi a lunii întâi, a doua zi de Paşti, fiii lui Israel au ieşit, cu mână înaltăa, sub ochii înşişi ai tuturor Egiptenilor, 4 în timp ce Egiptenii îi îngropau pe toţi cei ce muriseră dintre ei, pe toţi întâi-născuţii pe care-i lovise Domnul în ţara Egiptului: când şi asupra dumnezeilor lor a făcut Domnul izbândă.

5 Şi dacă fiii lui Israel au pornit din Ramsesb, au poposit în Sucot. 6 Pornind apoi din Sucot, au tăbărât la Etam, care este la marginea pustiului. 7 Din Etam au pornit şi s’au îndreptat spre Pi-Hahirot, care este în faţa Baal-Ţefonului, şi şi-au aşezat tabăra în dreptul Migdolului. 8 Pornind apoi din Pi-Hahirot, au trecut prin mijlocul mării în pustie şi, mergând cale de trei zile prin pustiul Etam, şi-au aşezat tabăra la Mara. 9 Plecând de la Mara, au venit la Elim. În Elim însă erau douăsprezece izvoare de apă şi şaptezeci de finici şi au tăbărât acolo lângă apă. 10 Pornind apoi din Elim, au tăbărât lângă Marea Roşie. 11 Au pornit apoi de la Marea Roşie şi au tăbărât în pustiul Sin. 12 Pornind din pustiul Sin, au poposit la Dofca. 13 Pornind din Dofca, au tăbărât la Aluş. 14 Pornind din Aluş, şi-au aşezat tabăra la Rafidim; acolo nu avea poporul apă de băut. 15 Pornind din Rafidim, au tăbărât în pustiul Sinai. 16 Iar după ce au pornit din pustiul Sinai, au poposit la Chibrot-Hataava. 17 Pornind din Chibrot-Hataava, au tăbărât în Haşerot. 18 Pornind din Haşerot, au poposit la Ritma. 19 Pornind din Ritma, şi-au aşezat tabăra la Rimon-Pereţ. 20 Pornind din Rimon-Pereţ, au tăbărât la Libna. 21 Pornind din Libna, au tăbărât la Risa. 22 Pornind din Risa, şi-au aşezat tabăra la Chehelata. 23 Pornind din Chehelata, au tăbărât pe muntele Şafer. 24 Pornind de pe muntele Şafer, au poposit în Harada. 25 Pornind din Harada, au tăbărât la Machelot. 26 Pornind din Machelot, au poposit în Tahat. 27 Pornind din Tahat, s’au aşezat cu tabăra în Tarah. 28 Pornind din Tarah, au tăbărât în Mitca. 29 Pornind din Mitca, au tăbărât la Haşmona. 30 Pornind din Haşmona, au poposit la Moserot. 31 Pornind din Moserot, şi-au aşezat tabăra la Bene-Iaacan. 32 Pornind din Bene-Iaacan, au tăbărât la Hor-Hagghidgad. 33 Pornind din Hor-Hagghidgad, au poposit la Iotbata. 34 Pornind din Iotbata, au tăbărât la Abrona. 35 Pornind din Abrona, şi-au aşezat tabăra la Eţion-Gheber. 36 Pornind din Eţion-Gheber, au poposit în pustiul Sin. Plecând din pustiul Sin, au tăbărât în pustiul Faran, adică la Cadeş, 37 iar din Cadeş au purces şi au poposit la muntele Hor, în apropiere de ţara Edomului. 38 Aici s’a suit Aaron preotul în muntele Hor, din porunca Domnului, şi a murit acolo, în anul al patruzecilea de la ieşirea fiilor lui Israel din ţara Egiptului, în luna a cincea, în prima zi a lunii. 39 Aaron era de o sută douăzeci şi trei de ani când a murit în muntele Hor. 40 Atunci Canaaneanul, regele Aradului, care locuia în ţara Canaanuluic, a auzit despre venirea fiilor lui Israel. 41 Aceştia însă, plecând de la muntele Hor, au tăbărât la Ţalmona. 42 Pornind din Ţalmona, au poposit la Punon. 43 Pornind din Punon, au tăbărât la Obot. 44 Pornind din Obot, au poposit la Iie-Abarim, dincoace de hotarele lui Moab. 45 Pornind de la Iie-Abarim, au tăbărât la Dibon-Gad.

46 Pornind de la Dibon-Gad, au poposit la Almon-Diblataim. 47 Pornind de la Almon-Diblataim, au tăbărât în munţii Abarim, în faţa lui Nebo. 48 Pornind de la munţii Abarim, au poposit în şesurile Moabului, la Iordan, în faţa Ierihonului. 49 Şi pornind din şesurile Moabului, şi-au aşezat tabăra la Iordan, între Bet-Ieşimot şi Abel-Şitim, spre apus de Moab.

50 Grăit-a Domnul cu Moise în şesurile Moabului, la Iordan, în faţa Ierihonului, zicând:

51 „Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le: – Când veţi trece peste Iordan, în ţara Canaanului, 52 să-i nimiciţid din faţa voastră pe toţi locuitorii ţării, şi să le stricaţi toate jertfelnicele, să le nimiciţi toţi idolii cei turnaţi, şi toţi stâlpii lor să-i sfărâmaţi. 53 Şi după ce-i veţi nimici pe toţi locuitorii ţării, voi să locuiţi într’însa, căci vouă v’am dat pământul lor ca moştenire. 54 Pământul lor îl vei împărţi prin sorţi, după seminţiile voastre: celor mai numeroşi le veţi da o moştenire mai mare, iar celor mai puţin numeroşi le veţi da o moştenire mai mică; fiecăruia unde-i va cădea sorţul, acolo să-i fie partea. După neamurile voastre părinteşti veţi împărţi moşia. 55 Dar dacă nu-i veţi nimici din faţa voastră pe locuitorii ţării, atunci cei rămaşi din ei vor fi spini în ochii voştri şi bolduri în coastele voastre, şi vrăjmaşi au să vă fie’n ţara’n care veţi trăi, 56 şi ce-aveam Eu de gând să le fac lor, vouă vă voi face”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.