×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Daniel

Capitolul 9

Profeţie asupra celor şaptezeci de săptămâni.

1 „În primul an al [domniei] lui Darius, fiul lui Asuerusa, din neamul Mezilor, care a domnit peste regatul Caldeilor, 2 eu, Daniel, am înţeles din Cărţib numărul anilor despre care a fost cuvântul Domnului către profetul Ieremia: şaptezeci de ani până când pustiirea Ierusalimului va fi împlinităc. 3 Şi m’am aşezat cu faţa către Domnul Dumnezeu, ca să-L cercetez prin rugăciune, cereri, post, haină de sac şi cenuşă pe capd. 4 M’am rugat Domnului Dumnezeu şi m’am mărturisite şi am zis: Doamne, Dumnezeul Cel mare şi minunat, Cel ce-Ţi păzeşti legământul şi mila faţă de cei ce Te iubesc şi faţă de cei ce păzesc poruncile Tale: 5 Noi am păcătuit, nedreptate am făcut, fărădelege am săvârşit, ne-am îndepărtat şi ne-am abătut de la poruncile şi judecăţile tale; 6 şi nu i-am ascultat pe robii Tăi profeţii, cei ce în numele Tău grăiau către regii noştri, către principii noştri, către părinţii noştri şi către’ntregul popor al ţării. 7 Ţie, Doamne, [Îţi este] dreptatea, iar nouă ruşinea obrazului, aşa cum este astăzi: oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului, întregului Israel, celor de aproape şi celor de departe’n tot pământul pe unde Tu i-ai risipit din pricina înşelăciunii cu care ei Te-au înşelatf. 8 În Tine, Doamne, este dreptatea noastră, iar în noi e ruşinea obrazului: în regii noştri, în principii noştri şi în părinţii noştri, deoarece noi am păcătuit. 9 Întru Tine, Doamne, Dumnezeul nostru, se află îndurările şi iertările, de vreme ce noi ne-am îndepărtat [de Tine]; 10 şi n’am ascultat de glasul Domnului, Dumnezeului nostru, acela de a umbla în legile Lui, pe care El ni le-a pus înainte prin mâna robilor Săi, profeţii. 11 Mai mult, întregul Israel a călcat legea Ta şi s’a abătut de la a-Ţi auzi glasul; aşa a venit blestemul peste noi, şi jurământul cel scris în legea lui Moise, robul lui Dumnezeu, căci noi am păcătuit faţă de El. 12 Iar El Şi-a întărit cuvintele pe care le grăise împotriva noastră şi împotriva judecătorilor noştri care ne-au judecatg, aducând asupra noastră rele nemaipomenite, că sub întregul cer nu s’au întâmplat ca acelea ce s’au petrecut în Ierusalim. 13 Aşa cum este scris în legea lui Moise, toate relele acestea au venit peste noi, dar noi nu ne-am rugat Domnului, Dumnezeului nostru, ca să ne întoarcem de la nedreptăţile noastre şi să agonisim înţelegere întru adevărul Tău întregh. 14 Dar Domnul a vegheat; şi le-a adus peste noii, căci drept este Domnul Dumnezeul nostru peste toate lucrurile Lui, pe care El le-a făcut, dar noi n’am ascultat la glasul Său. 15 Şi acum, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu mână tare l-ai scos pe poporul Tău din ţara Egiptului şi Ţi-ai făcut un nume aşa cum e astăzi: am păcătuit, nelegiuiri am săvârşit! 16 Doamne, mila Ta e peste tot; întoarce-Ţi mânia şi urgia de la cetatea ta, Ierusalimul, şi de la muntele Tău cel sfântj; că am păcătuit prin nedreptăţile noastre şi ale părinţilor noştrik; Ierusalimul şi poporul Tău au devenit ocară printre toţi cei ce ne sunt în preajmă. 17 Şi acum, Doamne, Dumnezeul nostru, ascultă rugăciunea robului Tău şi cererile lui, şi, de dragul Tău, Doamne, arată-Ţi faţa peste sfântul Tău locaş cel pustiit! 18 Pleacă-Ţi auzul, Dumnezeul meu, şi auzi, deschide-Ţi ochii şi vezi pustiirea noastră şi a cetăţii Tale în care numele Tău este chemat; că nu pentru dreptăţile noastre cădem înaintea Ta rugându-ne, ci pentru îndurările Tale cele multe, Doamne! 19 Ascultă, Doamne!; Doamne, binevoieşte!; Doamne, ia aminte şi fă!; de dragul Tău nu zăbovi, Dumnezeul meu, că numele Tău este chemat peste cetatea Ta şi peste poporul Tău!…

20 Şi’n timp ce eu eram încă grăind şi rugându-mă şi mărturisind păcatele mele şi pe ale poporului meu Israel şi aruncând în faţa Domnului Dumnezeului meu ruga mea cea plină de milă pentru muntele cel sfânt, 21 pe când încă grăiam rugându-mă, iată bărbatul Gavriil, pe care-l văzusem în vedenia de la început, venind în zbor; şi s’a atins de mine – cam pe la vremea jertfei de seară. 22 Şi mi-a atras luarea-aminte şi a vorbit cu mine şi a zis: «Daniele, acum am venit ca să te fac să înţelegil. 23 La începutul rugii tale a ieşit poruncă, iar eu am venit să-ţi vestesc; căci tu eşti un om de la căpătul doruluim; de aceea, ia aminte la ce spun, şi înţelege vedenia.

24 Şaptezeci de săptămânin au fost rânduite
asupra poporului tău şi asupra sfintei cetăţio
ca să se sfârşească păcatulp
şi să se pecetluiască păcateleq
şi să se şteargă fărădelegile
şi să se cureţe nedreptăţile
şi să se aducă dreptate veşnicăr,
să se pecetluiască vedenia şi profetuls
şi să se ungă Sfântul-Sfinţilort.

25 Să ştii şi să cunoşti:
de când a ieşit cuvântul
pentru răspunsu şi pentru zidirea Ierusalimului
– şi până la Unsul-Principev
[vor fi] şapte săptămâni
şi şaizeci şi două de săptămâniw;
şi atunci [timpul] se va întoarcex
şi se vor zidi larguriley şi zidul;
şi vremile se vor deşertaz.

26 Şi după cele şaizeci şi două de săptămâni,
Mirul va pieri, şi vină într’Însul nu se va afla{;
el va nimici cetatea şi sfântul locaş
laolaltă cu principele ce va să vină|;
retezaţi vor fi într’un potop}
şi după sfârşitul războiului – căruia repede
i se va pune capăt – a rânduit pustiire.

27 Şi’ntr’o săptămână
va încheia El legământ cu mulţi~;
şi la mijlocul săptămânii
va înceta jertfa mea şi prinosul;
iar în sfântul locaş va fi urâciunea pustiirilor;
şi la sfârşitul vremii i se va pune capăt pustiirii»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.