×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Iezechiel

Capitolul 47

Rânduiala şi hotarele noului Canaan.

1 Şi m’a dus în tinda casei; şi, iată, apă ieşea de sub pridvorul dinspre răsărit – căci faţa casei căta spre răsărit –; şi apa curgea din latura dreaptă, din partea de miazăzi a jertfelnicului. 2 Apoi m’a scos pe calea porţii dinspre miazănoapte şi m’a purtat pe calea porţii de dinafară spre poarta curţii ce cată spre răsărit; şi, iată, apă curgea din latura dreaptă. 3 Era ca şi cum un om ar fi ieşit din partea cealaltă; în mână avea o sfoară de măsurat; şi a măsurat cu măsura o mie [de coţi]; şi a trecut prin apă: era apa iertării. 4 Şi a mai măsurat o mie şi a intrat în apă: apa îi ajungea la coapse; şi a mai măsurat o mie şi a intrat în apă; apa îi ajungea la brâu; 5 şi a mai măsurat o mie, dar nu a putut să treacă apa, că era repede ca un şuvoi prin care nu se poate trece. 6 Şi mi-a zis: „Fiul omului, ai văzut?”. Şi m’a dus şi m’a întors pe malul râului. 7 Iar după ce m’a întors, iată că pe malul râului erau copaci foarte mulţi, atât dincoace cât şi dincolo. 8 Şi mi-a zis: „Aceasta este apa care iese spre Galileea, cea dinspre răsărit, şi se coboară în Arabaa; ea va atinge marea acolo unde se varsă râul; şi ea va însănătoşi apele.b 9 Şi va fi că fiece vietate şi fiece târâtoare peste care va curge râul va trăi; şi va fi acolo mulţime mare de peşte; căci apa aceasta va curge pe acolo şi va însănătoşi şi va face ca totul să fie viu; vie va fi orice fiinţă peste care râul acesta va veni. 10 Şi pescari vor sta acolo, de la En-Gaddic până la En-Eglaim;d loc va fi pentru zbicirea năvoadelor: anume va fi; iar peştele lui, ca peştele din Marea cea Maree: mulţime multă foarte. 11 Dar la vărsarea apei şi’n ochiurile care băltesc şi în aceea care se revarsă peste maluri [fiinţele] nu se vor însănătoşi; ele vor fi date sării. 12 La râu va creşte fiece pom roditor, chiar pe malul lui dintr’o parte şi din cealaltă; nimic în ei nu se va învechi, iar roadele lor nu se vor sfârşi; pârga şi-o vor da din propria lor înnoire, fiindcă apele lor vin din locaşul cel sfânt; roadele lor vor fi spre mâncare, iar frunzişul lor spre sănătate.

13 Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: Veţi moşteni aceste hotare ale ţării, date prin sorţi celor douăsprezece seminţii ale fiilor lui Israel.f 14 Şi o veţi moşteni, fiecare întocmai ca şi fratele său, [pe aceea] spre care Mi-am ridicat Eu mâna ca s’o dau părinţilor voştri; această ţară vă va cădea prin sorţi. 15 Acestea sunt hotarele ţării ce se întinde la miazănoapte de Marea cea Mare, care se lasă’n jos şi spintecă intrarea Ţedadului: 16 Berot, Sibraim, care se află între hotarul Damascului şi hotarul Hamatului, vetrele de locuit ale Saunanului, cele ce se află deasupra hotarului Hauranului. 17 Acestea sunt hotarele dinspre mare, de la vetrele de locuit ale Haţar-Enonului, hotarele Damascului şi cele din miazănoapte. 18 Hotarele de răsărit: printre Hauran şi Damasc, printre ţara Galaad şi ţara lui Israel; Iordanul stă hotar către marea ce se află la răsărit de Finicon; acestea sunt cele de răsărit. 19 Iar cele de la miazăzi şi miazăzi-apus: de la Tamar şi Finicon spre apa Meriba la Cadeş, mergând mai departe până atinge Marea cea Mare; această parte este cea de miazăzi şi miazăzi-apus. 20 Această parte a Mării celei Mari alcătuieşte un hotar până în dreptul Hamatului, chiar până la intrarea acestuia. Acestea sunt părţile dinspre apus de Hamat. 21 Aşa le veţi împărţi pământul acesta, lor, seminţiilor lui Israel. 22 Sorţi veţi arunca asupră-i, pentru voi şi pentru străinii care trăiesc printre voi,g cei ce au născut copii în mijlocul vostru; ei vă vor fi în mijlocul fiilor lui Israel întocmai ca băştinaşii; ei vor mânca împreună cu voi în aceeaşi moştenire din mijlocul seminţiilor lui Israel. 23 Fi-vor ei în tribul străinilor printre străinii care sunt cu ei; acolo le veţi da moştenire, zice Domnul Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.