×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ieremia

Capitolul 25

Robia babilonică. Pedepsirea neamurilor.

1 Cuvântul ce s’a făcut către Ieremia cu privire la întregul popor al lui Iuda, în cel de al patrulea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda,a 2 pe care el l-a grăit către întregul popor al lui Iuda şi către locuitorii Ierusalimului, zicând:

3 „Din cel de al treisprezecelea an al lui Iosia, fiul lui Amos, regele lui Iuda, şi până astăzi, adică timp de douăzeci şi trei de ani, am grăit către voi, sculându-Mă dis-de-dimineaţă şi vorbind; 4 şi i-am trimis la voi pe robii Mei, profeţii, devreme trimiţându-i (dar voi n’aţi ascultat şi cu urechile voastre n’aţi auzit): 5 Întoarceţi-vă fiecare din calea sa cea rea şi de la năravurile voastre cele rele, şi veţi locui în ţara pe care Eu v’am dat-o vouă şi părinţilor voştri din veac până’n veac. 6 Nu mergeţi după dumnezei străini, cărora să le slujiţi şi la care să vă închinaţi, ca să nu-Mi stârniţi mânia prin faptele mâinilor voastre şi să vă fac rău. 7 Dar voi nu M’aţi ascultat.

8 De aceea, aşa zice Domnul: De vreme ce voi n’aţi dat crezare cuvintelor Mele, 9 iată, Eu voi trimite şi voi aduce neamul de la miazănoapteb; împotriva acestei ţări îl voi aduce şi împotriva locuitorilor ei (şi a tuturor neamurilor dimprejurul ei) şi-i voi pustii şi-i voi da spre nimicire şi batjocură şi ocară veşnică. 10 De printre ei voi nimici orice glas al bucuriei şi glas al veseliei şi orice glas de mire şi glas de mireasă, mireasma mirului şi lumina sfeşnicului. 11 Şi’ntreaga ţară va fi spre stingere, iar ei vor sluji printre neamuric vreme de şaptezeci de anid. 12 Iar după ce se vor împlini aceşti şaptezeci de ani, Eu Mă voi răzbuna împotriva acelui neam: spre veşnică pustiire îl voi da. 13 Şi voi aduce peste ţara aceasta toate cuvintele pe care Eu le-am grăit împotriva ei, toate câte sunt scrise în cartea aceasta, pe care le-a profeţit Ieremia asupra tuturor neamurilor; 14 că le-au slujit lor, atunci când ele erau neamuri multe şi regi mari; şi le voi plăti după faptele lor şi după lucrurile mâinilor lor.e

15 Aşa a grăit Domnul, Dumnezeul lui Israel: Ia din mâna Mea acest pahar de vin curat şi vei da de băut tuturor neamurilor la care Eu te trimit. 16 Iar ei vor bea şi vor vărsa şi vor înnebuni de dinaintea săbiei pe care Eu o trimit printre ei”. 17 Iar eu am luat paharul din mâna Domnului şi le-am dat de băut tuturor neamurilor la care Domnul m’a trimis: 18 Ierusalimul şi cetăţile lui Iuda şi regii lui Iuda şi principii săi, ca să-i dea spre pustiire şi spre stingere şi spre batjocură; 19 şi Faraon, regele Egiptului, şi slugile lui şi boierii săi şi poporul său întreg 20 şi toată adunăturaf lui; şi toţi regii Filistenilor; şi Ascalonul şi Gaza şi Ecronul şi rămăşiţa Aşdodului; 21 şi Idumeea şi Moabul şi fiii lui Amon 22 şi regii Tirului şi regii Sidonului şi regii de dincolo de mare; 23 şi Dedan şi Teman şi Buz şi toţi cei care-şi rad chipul împrejur 24 şi toată adunătura care locuieşte’n pustiu 25 şi toţi regii Elamului şi toţi regii Perşilor 26 şi toţi regii de la miazănoapte, cei de departe şi cei de aproape – fiecare cu fratele său – şi toate regatele care se află pe faţa pământului.g

27 „Şi le vei grăi: Aşa zice Domnul Atotţiitorul: Beţi şi îmbătaţi-vă; veţi vărsa şi veţi cădea şi nu vă veţi ridica de dinaintea săbiei pe care Eu o trimit printre voi. 28 Şi va fi că atunci când ei nu vor vrea să-ţi ia paharul din mână ca să bea, tu le vei spune: Aşa grăieşte Domnul: Negreşit, veţi bea! 29 Că Eu încep să chinui cetatea’n care numele Meu este chemat, iar voi nicicum nu veţi rămâne cu faţa curată; că sabie chem asupra tuturor celor ce locuiesc pământul.

30 Iar tu le vei profeţi toate cuvintele acestea
şi vei zice:
Domnul din înălţime va striga cu putere,
din locaşul Său cel sfânt Îşi va ridica glasul;
pe locul Său va rosti cuvânt;
ca oamenii ce calcă strugurii în linh
va fi răspunsul Său
asupra tuturor celor ce locuiesc pământul,

31 şi chiar asupra marginii pământului.
Că are Domnul o judecată cu neamurile:
la judecată intră cu tot trupul,i
iar necredincioşii vor fi daţi săbiei,
zice Domnul.

32 Aşa grăieşte Domnul:
Iată, rele vin de la un neam la altul
şi grozavă’nvolburare se ridică de la
marginea pământului.

33 Şi răniţi de la Domnul vor fi în ziua Domnuluij, de la o margine a pământului pân’la cealaltă margine a pământului; nu vor fi îngropaţi: ca un gunoi se vor afla pe faţa pământului.

34 Urlaţi, păstori, şi strigaţi,
şi tânguiţi-vă, voi, berbeci ai turmelor,k
că zilele vi s’au plinit spre’njunghiere
şi veţi cădea ca berbecii de soi.

35 Scăpare nu va fi pentru păstori,
nici mântuire pentru berbecii turmelor.

36 Strigare de păstori se-aude
şi zbieret de turme şi berbeci,
că Domnul le-a nimicit păşunile.

37 Nimicite vor fi rămăşiţele păcii
din faţa aprinderii mâniei Mele.

38 Ca un leu şi-a părăsit culcuşul,
că pustie li s’a făcut lor ţara
de dinaintea săbiei celei mari”.l

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.