×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ieremia

Capitolul 23

Profeţie mesianică. Păstorii buni şi răi. Regele drept ce va să vină. Domnul împotriva profeţilor mincinoşi.

1 [Vai vouă], păstori care pierdeţi şi risipiţi oile păşunii Mele! 2 De aceea, aşa zice Domnul împotriva celor ce pasc poporul Meu: Voi aţi risipit oile Mele şi le-aţi scos afară şi nu le-aţi cercetat. Iată, Eu Mă voi răzbuna asupra voastră pe potriva faptelor voastre celor rele. 3 Şi voi aduna înlăuntru rămăşiţa poporului Meu din fiece ţară în care i-am alungat şi-i voi aşeza în păşunea lor; şi vor creşte şi se vor înmulţi. 4 Şi le voi ridica păstori care-i vor hrăni; şi nu se vor mai teme, nici se vor mai înfricoşa, zice Domnul.

5 Iată, vin zilele – zice Domnul –
când îi voi ridica lui David o
Odraslă’ndreptăţităa;
un Rege va domni şi va înţelegeb
şi va face judecată şi dreptate pe pământ.

6 În zilele Lui se va mântui Iuda
şi Israel va locui cu încrederec.
Iată numele cu care-L vor chema:
«Domnul-dreptatea-noastră».

7 De aceea:d Iată, vin zilele – zice Domnul – când nu se va mai spune: «Viu este Domnul, Cel ce a scos casa lui Israel din ţara Egiptului», 8 ci: «Viu este Domnul, Cel ce a scos şi a adunat seminţia casei lui Israel din ţara de la miazănoapte şi din toate ţările în care îi risipise, pentru ca să locuiască ei în ţara lor»”.

9 Despre profeţi:e
Inima în mine s’a zdrobit,
oasele mele toate s’au clătinat,
devenit-am ca un bărbat sfărâmat în ţărână,
ca un om pe care vinul l-a’ntrecut,
din pricina Domnului
şi din pricina strălucirii slavei Sale.

10 „Că din pricina acestoraf a plâns pământul,
păşunile pustiei s’au uscat.
Alergarea lor se’mpiedică în rele
şi tot aşa tăria lor.

11 Că preot şi profet s’au pângărit,
până şi’n casa Mea le-am văzut răutăţile.

12 De aceea
facă-li-se calea spre lunecare’n întuneric;
în ea se vor împiedica şi vor cădea;
că rele voi aduce Eu asupră-le
în anul cercetării lor.

13 Şi’n profeţii Samariei am văzut fărădelegi;
au profeţit în numele lui Baal
şi l-au făcut pe poporul Meu Israel să
rătăcească.

14 Dar în profeţii Ierusalimului văzut-am
lucruri groaznice,
de vreme ce săvârşeau adulter
şi umblau întru minciuni
şi sprijineau mâinile răufăcătorilor
pentru ca nimeni să nu se’ntoarcă din
calea lui cea rea;
Ei sunt pentru Mine ca Sodoma,
iar locuitorii de acolo, ca Gomora.

15 De aceea, aşa zice Domnul:
Iată, Eu îi voi hrăni cu durere,
şi apă amară le voi da de băut;
că de la profeţii Ierusalimului
s’a răspândit în tot pământul spurcăciunea.

16 Aşa grăieşte Domnul Atotţiitorul:
Nu ascultaţi la vorbele profeţilor,
că’n zadar îşi închipuie loruşi vedenii;
din propria lor inimă vorbesc,
iar nu din gura Domnului.

17 Ei le spun celor ce leapădă cuvântul Domnului:
«Pace va fi vouă!».
Şi tuturor celor ce umblă întru poftele lor
şi oricui umblă’ntru rătăcirea inimii sale:
«Nici un rău nu va veni asupră-ţi!».

18 Dar cine oare a stat în adânculg Domnului
şi I-a văzut cuvântul? cine a ascultat şi a auzit?

19 Iată, cutremur de la Domnul:
mânie se-aruncă’n cutremur,
vârtej se va roti pe deasupra necredincioşilor;

20 şi urgia Domnului nu va mai da înapoi
până când El o va fi’mplinit
până când El o va fi’ntărit
după sfatul inimii Lui.
La sfârşitul zilelor, ei o vor înţelege.

21 Pe profeţi nu i-am trimis,
dar ei aleargă;
către ei n’am grăit,
dar ei profeţesc!…

22 Dar dacă ei ar fi stat în sfatul Meu
şi ar fi ascultat la cuvintele Mele,
atunci Mi-ar fi întors poporul
de la faptele cele rele.

23 Eu sunt un Dumnezeu de aproape,
zice Domnul,
iar nu un Dumnezeu de departe.

24 Se va ascunde oare cineva în locuri ascunse
fără ca Eu să-l văd?
Oare nu umplu Eu cerul şi pământul?
zice Domnul.

25 Am auzit ce spun profeţii, cum anume profetizează ei minciuni în numele Meu, zicând: «Azi-noapte am avut un vis!».h 26 Până când vor fi acestea în inima acelor profeţi care profeţesc minciuni vestind voile inimilor lor? 27 ale celor ce, prin visele pe care şi le povestesc unii altora, îi fac [pe oameni] să uite legea Mea, aşa cum părinţii lor Mi-au uitat numele în [închinarea lor la] Baal? 28 Profetul care a visat, să-şi povestească visul, iar cel căruia îi este cuvântul Meu, cuvântul Meu întru adevăr să-l povestească.
Ce are de-a face pleava cu grâul?
Aşa-i cu cuvintele Mele, zice Domnul.

29 Iată, oare nu sunt cuvintele Mele ca focul
– zice Domnul –
şi ca un ciocan care taie piatra?

30 Iată, de aceea sunt Eu împotriva profeţilor – zice Domnul Dumnezeu –, a celor ce-Mi fură cuvintele, fiecare de la vecinul său.i 31 Iată, Eu sunt împotriva profeţilor care scornesc vorbe profetice şi-şi dormitează somnul.j 32 De aceea, iată, Eu sunt împotriva profeţilor care profeţesc vise mincinoase şi, povestindu-le, Îmi înşală poporul cu minciunile şi rătăcirile lor. Dar nu Eu i-am trimis şi nu Eu le-am poruncit; ca atare, ei nu-i vor fi acestui popor de nici un folos.

33 Şi dacă poporul acesta, sau preotul, sau profetul, va întreba: «Care este povara Domnuluik?», atunci tu le vei spune: «Voi sunteţi povara, şi Eu vă voi prăvăli», zice Domnul.

34 Pe profetul şi pe preoţii şi pe cei din popor care vor zice: «Povara Domnului», ei bine, pe omul acela Mă voi răzbuna, pe el şi pe casa lui. 35 Aşa veţi grăi fiecare către aproapele său şi fiecare către fratele său: «Ce a răspuns Domnul?» şi: «Ce a zis Domnul?» 36 Şi să nu mai pomeniţi de «povara Domnului», căci povară îi va fi omului cuvântul său. 37 Dar din ce pricină – [vei spune] – a grăit Domnul Dumnezeul nostru? 38 De aceea, aşa grăieşte Domnul Dumnezeul nostru: Pentru că tu ai spus cuvântul acesta: «Povara Domnului», cu toate că Eu v’am trimis cuvânt: Nu veţi spune «Povara Domnului», 39 de aceea, iată, Eu vă apuc şi vă prăvălesc, pe voi şi cetatea pe care v’am dat-o, vouă şi părinţilor voştri; 40 şi voi aduce peste voi ocară veşnică şi veşnică necinste, de neuitat”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.