×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Isaia

Capitolul 30

Profeţii asupra Egiptului şi Ierusalimului. Pedepsirea neamurilor.

1 Vai de fiii răzvrătiţi, zice Domnul;
voi aţi făcut sfat, dar nu prin Mine;
şi înţelegerea aţi făcut, dar nu prin Duhul Meu,
ca să adăugaţi păcate peste păcate;

2 da, cei ce pornesc să coboare în Egipt
fără să Mă fi întrebat pe Mine,
ca să capete ajutor de la Faraon
şi să fie ocrotiţi de Egipteni.

3 Căci ocrotirea lui Faraon vă va fi vouă
spre ruşine,
iar celor ce-şi pun nădejdea în Egipt le va
fi spre ocară.

4 Că sunt în Hanesb nişte principi, răi vestitori.

5 Zadarnic se vor strădui ei să-şi apropie poporul,
că aceasta nu le va fi de nici un ajutor,
ci spre ruşine şi ocară.

6 Vedenia fiarelor cu patru picioare în Pustiu.
În necaz şi’n strâmtorare,
acolo unde sunt leul şi puiul de leu,
de unde vin şi aspide şi pui de aspidă
zburătoare,
acolo vor fi cei ce-şi poartă averea
pe asini şi pe cămile
către un neam care nu le va fi de nici un folos,
ci spre ruşine şi ocară.c

7 Zadarnic vă vor ajuta Egiptenii,
fără nici un folos; spuneţi-le:
„Mângâierea aceasta a voastră e zadarnică”.

8 Acum aşază-te şi scrie aceste cuvinte
pe o tăbliţă şi într’o carte;
căci lucrurile acestea vor fi pentru multe
şi îndelungate zile, şi chiar pentru vecie.

9 Căci poporul e neascultător:
copii neadevăraţi, care nu vor să audă legea
lui Dumnezeu;

10 cei ce le spun profeţilor: „Nu ne vestiţi nouă!”,
iar celor ce văd vedenii: „Nu ni le spuneţi nouă,
ci spuneţi-ne şi vestiţi-ne o altă rătăcire

11 şi întoarceţi-ne din calea aceasta;
scutiţi-ne de această cărare
şi scutiţi-ne de Sfântul lui Israeld!”

12 Drept urmare, acestea zice Domnul, Sfântul
lui Israel:
– Pentru că n’aţi vrut să ascultaţi de cuvintele
acestea,
ci v’aţi încrezut în minciună,
şi pentru că aţi cârtit şi v’aţi rezemat pe
un astfel de cuvânt,

13 iată de ce păcatul acesta o să vă fie
ca un zid care năprasnic se năruie
atunci când o cetate tare a fost luată,
a cărei cădere e ca şi cum a fost.

14 Iar căderea ei va fi ca sfărâmarea unui vas
de lut,
ca fărâmiţele rămase dintr’o ulcică,
aşa ca printre ele să nu găseşti un ciob
în care să aduci foc
sau cu care să iei puţină apă.

15 Aşa zice Domnul, Sfântul lui Israel:
– Când te vei întoarce şi vei suspina, atunci
te vei mântui;
şi vei cunoaşte unde ai fost
atunci când îţi puneai nădejdea în cele
zadarnice.
Atunci deşartă vi s’a făcut tăria,
dar n’aţi vrut să luaţi seama,

16 ci aţi zis: „Vom fugi pe cai!”,
şi iată că veţi fugi;
şi aţi zis: „Pe cai iuţi vom încăleca!”,
şi iată că iuţi vor fi cei ce vă vor goni.

17 O mie vor fugi de glasul unuia,
iar de glasul a cinci vor fugi o mulţime,
până ce veţi rămâne ca un catarg pe un
vârf de munte
şi ca un steag pe un vârf de deal.e

18 Şi iarăşi va aştepta Dumnezeu, ca să Se
îndure de voi,
şi de aceea Se va înălţa, pentru ca să aibă
milă de voi;
fiindcă Domnul Dumnezeul vostru e judecător:
unde v’aţi lăsat mărirea?
Fericiţi sunt toţi cei ce rămân întru El!

19 Că popor sfânt va locui în Sion.
Şi’n vreme ce Sionul plângea amarnic:
„Miluieşte-mă!”,
El te va milui,
iar când El a văzut glasul strigătului tău,
atunci te-a ascultat.f

20 Şi cu toate că Domnul vă va da pâinea necazului
şi apă zgârcită,
cei ce te fac să rătăceşti nu se vor mai
apropia de tine,
pentru că ochii tăi îi vor vedea pe cei ce
te fac să rătăceşti

21 şi urechile tale vor auzi cuvintele celor
ce te-au îndemnat la rătăcire,
ale celor ce zic: „Aceasta e calea,
pe ea să mergem, fie la dreapta, fie la stânga…”.

22 Iar tu vei ridica idolii suflaţi cu argint
şi suflaţi cu aur
şi-i vei zdrobi făcându-i pulbere
şi-i vei arunca aşa cum se aruncă apa unei
femei la scurgere
şi ca pe o scârnăvie îi vei lepăda.

23 Atunci ploaie va fi pentru sămânţa câmpului tău,
iar pâinea ca rod al pământului tău
va fi multă şi hrănitoare,
iar vitele tale în ziua aceea vor paşte în loc
mănos şi întins.

24 Taurii voştri şi boii care vă lucrează
pământul
vor mânca paie amestecate cu orz vânturat.

25 Şi pe tot muntele înalt şi pe tot dealul semeţ
va curge apă în ziua aceea când mulţi vor pieri
şi când turnuri vor cădea.

26 Şi va fi lumina lunii ca lumina soarelui,
iar lumina soarelui va fi de şapte ori mai mare
în ziua aceea când Domnul va tămădui
scrântitura poporului Său
şi când durerea rănii tale o va vindeca.

27 Iată, numele Domnului vine după multă
vreme:g
arzătoare mânie; rostirea buzelor Sale e
plină de slavă:
rostire plină de mânie,
iar aprinderea mâniei Sale va mistui ca focul.

28 Şi suflarea Lui, ca apa prăvălindu-se’ntr’o vale,
pân’ la grumaz va ajunge
şi se va împărţi ca să tulbure neamurile
pentru zadarnica lor rătăcire;
rătăcirea însăşi le va urmări şi le va prinde
din urmă.

29 Oare’ntotdeauna trebuie să vă veseliţi
şi fără’ncetare să intraţi în sfintele Mele locaşuri
precum fac aceia care se ţin de praznice?
Oare, asemenea celor ce o duc într’o veselie,
cu fluier trebuie să mergeţi voi în muntele
Domnului,
la Dumnezeul lui Israel?

30 Şi Domnul Îşi va face auzită slava glasului Său
şi mânia braţului Său,
privelişte să facă din mânie şi din urgie şi
din flacără mistuitoare;
şi groaznic va fulgera,
iar mânia Sa fi-va ca apa şi ca grindina ce
bate cu putere.

31 Că prin glasul Domnului fi-vor Asirienii bătuţi,
prin chiar lovirea cu care El îi va lovi.

32 Şi din toate părţile se va întâmpla
că aceia de la care avea nădejde de ajutor,
aceia în care se încredea,
aceia vor purta, în schimb, război împotriva
lui cu tobe şi alăute.

33 Căci tu vei fi cerut mai înainte de a-ţi fi
venit vremea;
oare şi ţie ţi s’a pregătit să domneşti?
Domnul ţi-a pregătit un şanţ adânc,
copaci îngrămădiţi, foc şi lemne din belşug;
mânia Domnului va fi ca un şanţ aprins
cu pucioasă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.