×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 106

PSALMUL 106 Aliluia.

1 Mărturisiţi-vă Domnului, că este bun,
că în veac este mila Lui!

2 S’o spună cei ce-au fost izbăviţi de Domnul,
cei pe care El i-a izbăvit din mâna vrăjmaşului.

3 Din ţări i-a adunat,
de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la marea.

4 Ei au rătăcit prin pustie, în pământ fără de apă,
fără să afle vreo cale spre cetate de locuit.

5 Flămânzind şi însetând,
sufletul în ei li se sfârşea.

6 Şi în necazul lor au strigat către Domnul,
iar El i-a scăpat din nevoile lor

7 şi i-a călăuzit pe calea cea dreaptă,
aşa ca ei să poată merge spre o cetate de locuit.

8 Să-I dăm Domnului mulţumire pentru milele Saleb
şi pentru minunile Sale spre fiii oamenilor,

9 că suflet însetatc a săturat
şi suflet flămând a umplut de bunătăţi.

10 Cei ce şedeau în întuneric şi în umbra morţiid,
ferecaţi în sărăcie şi fier,

11 – fiindcă amarnici se făcuseră împotriva spuselor lui Dumnezeu
şi mâniaseră sfatul Celui-Preaînalt,

12 da, în muncă grea li se înjosise inima,
slăbeau şi nu era cine să-i ajute –

13 în necazul lor au strigat către Domnul
şi El i-a mântuit din nevoile lor

14 şi i-a scos din întuneric şi din umbra morţii
şi legăturile lor le-a rupt în bucăţi.

15 Să-I dea ei Domnului mulţumire pentru milele Sale
şi pentru minunile Sale spre fiii oamenilor,

16 că porţi de aramă a sfărâmat
şi zăvoare de fier a rupt.

17 El i-a ajutat să iasă din calea fărădelegii lor,
că pentru fărădelegile lor fuseseră umiliţi;

18 sufletul lor a urât orice fel de mâncare
şi s’au apropiat pân’la porţile morţii;

19 şi’n necazul lor au strigat către Domnul
şi El i-a mântuit din nevoile lor;

20 L-a trimis pe Cuvântul Său şi El i-a vindecat
şi i-a izbăvit din stricăciunile lor.

21 Să-I dea ei Domnului mulţumire pentru milele Sale
şi pentru minunile Sale spre fiii oamenilor

22 şi jertfă de laudă să-I jertfească
şi’ntru bucurie să vestească lucrurile Sale.

23 Cei ce se coboară la mare în corăbii
făcându-şi lucrarea lor în ape multe,

24 aceia au văzut lucrurile Domnului
şi minunile Lui întru adânc;

25 El a zis, şi vânt de furtună s’a stârnit
şi valurile mării s’au înălţat;

26 pân’la ceruri se urcă
şi până’n adâncuri se coboară,
iar sufletul lor în tot ce e mai rău li se topea;

27 tulburaţi erau şi se clătinau ca omul când e beat
şi toată înţelepciunea le-a fost înghiţită.

28 Şi’n necazul lor au strigat către Domnul
şi El i-a scos din necazurile lor;

29 El i-a poruncit furtunii, şi ea s’a făcut adiere
şi valurile ei au tăcut;

30 şi ei s’au veselit că se alinaseră,
iar El i-a călăuzit la limanul vrerii Sale.

31 Să-I dea ei Domnului mulţumire pentru milele Sale,
pentru minunile Sale spre fiii oamenilor;

32 să-L înalţe în adunarea poporului,
în scaunul bătrânilor să-L laude.

33 El a prefăcut râuri în albii pustii,
curgeri de ape, în pământ însetat,

34 pământ roditor, în sărătură,
din pricina răutăţii celor ce locuiesc pe el.

35 El a prefăcut un pustiu în iezere de apă,
şi pământ scorojit, în curgeri de ape,

36 şi i-a aşezat acolo pe cei flămânzi;
iar ei au întemeiat cetăţi de locuit

37 şi au semănat ţarine şi au sădit vii
şi au făcut roadă de sămânţă.

38 Iar El i-a binecuvântat, şi ei s’au înmulţit foarte
şi numărul vitelor lor nu l-a micşorat.

39 Şi ei din nou au fost împuţinaţi
şi încovoiaţi de necazuri, rele şi dureri.

40 Dispreţ au revărsat asupra mai-marilor lor,
iar El i-a făcut să rătăcească în pământ neumblat, unde nu-i nici o cărare.

41 Dar pe cel sărac l-a ajutat să iasă din sărăcie
şi familia i-a făcut-o cât o turmă.

42 Vedea-vor drepţii şi se vor veseli
şi toată fărădelegea îşi va astupa gura.

43 Cine este oare înţelept şi va păzi aceste lucruri
şi va pricepe milele Domnului?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.