×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 105

PSALMUL 105 Aliluia.

1 Mărturisiţi-vă Domnului, că e bun,
că în veac este mila Lui!a

2 Cine va spune puternicele fapte ale Domnului,
cine va face ca toate laudele Lui să fie auzite?

3 Fericiţi cei ce păzesc judecata
şi fac dreptate fără’ncetare.

4 Adu-Ţi aminte de noi, Doamne,
întru bunăvoinţa Ta faţă de poporul Tău;
cercetează-ne cu mântuirea Tab,

5 pentru ca s’o vedem în bunătăţile aleşilor Tăi,
să ne veselim întru veselia neamului Tău,
să ne lăudăm cu moştenirea Ta.

6 Păcătuit-am împreună cu părinţii noştric,
nelegiuire şi nedreptate am făcut.

7 Părinţii noştri în Egipt n’au înţeles minunile Tale,
nu şi-au adus aminte de mulţimea milei Tale
şi Te-au amărât când s’au suit la Marea Roşie.

8 Iar El i-a mântuit de dragul numelui Său,
să-Şi facă El cunoscută slăvita Sa putere.

9 Şi a certat Marea Roşie şi a secat-o
şi prin adâncuri i-a călăuzit ca prin pustie;

10 El i-a scăpat din mâna celor ce-i urau
şi din mâna vrăjmaşului i-a izbăvit;

11 asupritorii au fost acoperiţi de ape,
că n’a rămas nici unul.

12 Iar ei au dat crezare cuvintelor Lui
şi I-au cântat lauda.

13 S’au pripit, au uitat de lucrurile Lui,
sfatul nu I l-au aşteptat;

14 cu poftă au poftit în pustie
şi’n loc fără de apă L-au pus pe Dumnezeu la’ncercare.

15 El le-a plinit cererea
şi saţ a pus în sufletele lor.

16 Iar ei l-au mâniat pe Moise’n tabără
şi pe Aaron, sfântul Domnului;

17 deschisu-s’a pământul şi l-a înghiţit pe Datan
şi a acoperit adunarea lui Abirond;

18 şi foc s’a aprins în adunarea lor,
văpaie i-a ars pe păcătoşi.

19 Iar în Horeb au făcut un viţel
şi s’au închinat la chip cioplit;

20 şi slava Lui au schimbat-o
în asemănarea unui viţel ce mănâncă iarbă.

21 Şi L-au uitat pe Dumnezeu Care-i scăpase,
Cel ce lucruri mari făcuse în Egipt,

22 minunate lucruri în ţara lui Ham,
înfricoşătoare la Marea Roşie.

23 Iar El a zis, şi i-ar fi dat pierzării,
dacă Moise, alesul Său,
nu I-ar fi stat cu zdrobire’nainte,
ca să-I întoarcă mânia şi să nu-i nimicească.

24 La ţara cea dorită ei se gândeau cu dispreţ,
cuvântului Său nu i-au dat crezare

25 şi cârteau în corturile lor
şi de glasul Domnului n’au ascultat.

26 El mâna Şi-a ridicat-o împotriva lor,
ca să-i doboare’n pustie,

27 seminţia să le-o doboare printre neamuri
şi prin ţinuturi să-i risipească.

28 Ei s’au închinat lui Baal-Peor
şi au mâncat jertfele morţilor;

29 iar pe El L-au întărâtat cu scornirile lor
şi nimicirea între ei a sporit.

30 Atunci a stătut înainte Finees şi a făcut ispăşire
şi plaga a încetat;

31 şi i s’a socotit lui ca dreptate
din neam în neam, până’n veac.

32 Apoi L-au mâniat la Apa Certării
şi Moise a’ndurat necaz de dragul lor,

33 că ei îi amărâseră duhul,
iar el a rostit judecăţi cu buzele sale.

34 Ei nu i-au nimicit pe păgânii despre care le vorbise Domnul,

35 ci s’au amestecat cu păgânii
şi s’au deprins cu lucrurile lor

36 şi au slujit chipurilor lor celor cioplite
şi piatră de poticnire li s’a făcut aceasta;

37 pe fiii lor şi pe fiicele lor
le-au jertfit demonilor

38 şi sânge nevinovat au vărsat,
sângele fiilor şi fiicelor lor
pe care i-au jertfit chipurilor cioplite ale Canaanului;
şi s’a înecat pământul în sânge de omor

39 şi pângărit a fost în faptele lor,
iar ei s’au desfrânat întru scornirile lore.

40 Şi S’a aprins Domnul cu mânie împotriva poporului Său
şi iată că Şi-a urât moştenirea.

41 Şi i-a dat pe ei în mâinile păgânilor
şi cei care-i urau le-au devenit stăpâni;

42 vrăjmaşii lor i-au asuprit
şi umiliţi erau sub mâinile acestora.

43 De multe ori i-a izbăvit,
dar ei L-au amărât cu sfatul lor
şi umiliţi au fost în fărădelegile lor

44 Dar i-a văzut când erau în necaz,
le-a auzit rugăciunea

45 şi Şi-a adus aminte de legământul Său
şi I-a părut rău, după mulţimea milei Sale,

46 şi a făcut ca ei să afle milă
în ochii tuturor celor ce-i robiseră.

47 Mântuieşte-ne, Doamne, Dumnezeul nostru,
şi ne adună de printre neamuri,
ca să putem mărturisi numele Tău cel sfânt
şi să ne fălim întru lauda Ta!

48 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel,
din veac şi până’n veac!;
şi tot poporul să zică: Amin! Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.