×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 104

PSALMUL 104 Aliluia*.

1 Mărturisiţi-vă Domnului şi chemaţi-I numele,
vestiţi între neamuri lucrurile Lui.

2 Cântaţi-I şi lăudaţi-L,
povestiţi toate minunile Sale!

3 Lăudaţi-vă întru numele Său cel sfânt,
veselească-se inima celor ce-L caută pe Domnul;

4 căutaţi-L pe Domnul şi vă întăriţi,
pururea căutaţi-I faţa.

5 Aduceţi-vă aminte de minunile Lui, pe care El le-a făcut,
de semnele Lui şi de judecăţile gurii Sale.

6 Voi sunteţi seminţia lui Avraam, robii Săi,
voi, fiii lui Iacob, aleşii Săi.

7 El este Domnul, Dumnezeul nostru,
judecăţile Lui sunt în tot pământul.

8 El pururea Şi-a amintit de legământul Său,
de cuvântul pe care l-a poruncit într’o mie de generaţii,

9 pe care l-a încheiat cu Avraam,
şi de jurământul Său către Isaac.

10 El i l-a pus lui Iacob spre poruncă
şi lui Israel spre legătură veşnică,

11 zicând: „Ţie îţi voi da pământul Canaanului,
partea moştenirii tale”.

12 Când ei erau puţini la număr,
foarte puţini şi străini într’însula

13 şi au trecut de la un neam la altul
şi de la un regat la un alt popor,

14 El nimănui nu i-a îngăduit să le facă nedreptate
şi de dragul lor a certat regi:

15 „Nu vă atingeţi de unşii Mei
şi profeţilor Mei să nu le faceţi rău!”

16 Şi a chemat foamete pe pământ,
paiul pâiniib l-a fărâmat;

17 înaintea lor a trimis un om:
Iosif a fost vândut ca sclav.

18 Picioarele i le-au umilit în obezi,
viaţa lui a trecut prin cătuşec

19 până ce cuvântul său a răzbătut în afară.
Rostirea Domnului l-a trecut prin lamurăd,

20 regele a trimis şi l-a dezlegat
– el, mai-marele poporului – şi liber l-a lăsat;

21 stăpân al casei sale l-a pus
şi căpetenie peste toată strânsura lui,

22 ca să-i înveţe pe mai-marii săi ca şi pe sine
şi pe bătrânii lui să-i deprindă cu înţelepciunea.

23 Şi a intrat Israel în Egipt
şi Iacob a locuit ca străin în ţara lui Ham.

24 Şi El l-a înmulţit foarte pe poporul Său
şi l-a făcut mai puternic decât vrăjmaşii lui;

25 inima acestora le-a întors-o ca să-I urască poporul,
să se poarte cu vicleşug împotriva robilor Săi.

26 El l-a trimis pe Moise, robul Său,
şi pe Aaron, pe care Şi l-a ales;

27 pus-a’ntru ei cuvintele semnelor Lui
şi pe ale minunilor Lui în ţara lui Ham.

28 Întuneric a trimis şi’ntunecare s’a făcut,
căci ei amarnici erau împotriva cuvintelor Lui;

29 apele lor în sânge le-a prefăcut
şi le-a omorât peştii;

30 pământul lor a puit broaşte
în chiar cămările de taină ale regilor lor;

31 El a grăit, şi tăuni au năvălit
şi puzderie de muşte’n toate hotarele lor;

32 şi grindină le-a pus în ploaie
şi pară de foc în pământ;

33 şi le-a bătut viile şi smochinii
şi le-a rupt copacii toţi ai hotarelor lor.

34 El a grăit, şi lăcustă a năvălit
şi omidă, toate fără număr,

35 şi au mâncat toată iarba’n ţara lor
şi tot rodul l-au mâncat de pe pământul lor.

36 Şi El i-a lovit pe toţi întâi-născuţii din ţara lor,
pârga tuturor sârguinţelor lor.

37 Iar pe ei i-a scos afară cu argint şi aur
şi’n neamurile lor nu era nimeni bolnav.

38 De ieşirea lor s’a veselit Egiptul,
căci frica de ei căzuse asupră-le.

39 Un nor a întins deasupra lor să-i acopere
şi foc le-a dăruit să-i lumineze noaptea.

40 Ei au cerut, şi prepeliţe au venit,
şi El cu pâine din cer i-a săturat;

41 a despicat o stâncă şi au curs ape,
în pământ fără de apă râuri au alergat.

42 Că Şi-a adus aminte de cuvântul Său cel sfânt
pe care i-l spusese lui Avraam, robul Său,

43 şi întru bucurie Şi-a scos poporul
şi întru veselie pe cei aleşi ai Săi.

44 Şi le-a dat lor ţările păgânilor,
iar ei ostenelile popoarelor le-au moştenit,

45 ca să-I păzească dreptăţile
şi legea să I-o urmeze.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.