×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Estera

Capitolul 4

Mardoheu îi cere Esterei să intervină pe lângă rege. Rugăciunea lui Mardoheu. Rugăciunea Esterei.

1 Când Mardoheu şi-a dat seama de ceea ce se făcuse, şi-a sfâşiat hainele şi s’a îmbrăcat în sac şi s’a presărat cu cenuşăa; şi, alergând pe uliţele cetăţii, striga cu glas mare: „Piere neamul care n’a făcut nimic rău!” 2 Şi a venit la poarta regelui, dar acolo a rămas, căci nu-i era îngăduit să intre în curte având pe el sac şi cenuşă. 3 Şi’n fiecare ţară unde fuseseră vestite scrisorile, strigăt şi tânguire şi plângere mare era printre Iudei: sac pe ei, şi cenuşă şi-au presărat.

4 Atunci slujnicele şi eunucii reginei au venit la ea şi i-au spus: iar ea, când a auzit ce se făcuse, s’a tulburat; şi a trimis la Mardoheu ca să-l îmbrace, adică să ia de pe el haina de sac, dar el nu s’a învoit. 5 Aşa că Estera l-a chemat pe Hatac, eunucul ei, cel care era rânduit să-i stea aproape, şi l-a trimis la Mardoheu, ca să afle adevărul.

6 Şi mergând Hatac la Mardoheu în piaţa oraşului ce se afla în faţa curţii regelui,b 7 Mardoheu i-a spus acestuia ce se petrecuse, şi făgăduinţa pe care Aman i-o făcuse regelui, aceea de a aduce în vistierie zece mii de talanţi pentru ca el să-i nimicească pe Iudei. 8 Şi i-a dat şi o copie de pe porunca pornită din Suza – aceea ce privea nimicirea –, ca s’o arate Esterei. Şi i-a mai zis să-i poruncească să intre la rege şi să-l roage şi să-l înduplece pentru popor; „şi să-ţi aduci aminte de zilele tale cele smerite, cum erai tu hrănită cu mâna mea; fiindcă Aman – cel ce este al doilea după rege – a grăit împotriva noastră, ca să fim daţi morţii. Cheamă-L pe Domnul şi vorbeşte-i regelui despre noi, să ne scape de la moarte”.

9 Aşa că Hatac a venit la ea şi i-a spus toate cuvintele acestea. 10 Atunci Estera a zis către Hatac: „Mergi la Mardoheu şi spune-i: 11 Toate neamurile din regat ştiu că oricine – bărbat sau femeie – va intra la rege (în curtea cea mai dinlăuntru) fără să fi fost chemat, acea persoană nu scapă vie (în afară de aceea asupra căreia regele îşi va întinde sceptrul său de aur); or, sunt treizeci de zile de când eu n’am mai fost chemată să intru la rege”.

12 Iar Hatac i-a spus lui Mardoheu cuvintele Esterei. 13 Şi a zis Mardoheu către Hatac: „Mergi la ea şi spune-i: «Estera, să nu spui în sine-ţi că doar tu, dintre toţi Iudeii, vei scăpa în regat; 14 că dacă tu nu vei vrea să asculţi în această împrejurare, Iudeilor le va veni ajutor şi sprijin din altă parte, iar tu şi casa tatălui tău veţi pieri; [pe de altă parte], cine ştie dacă nu cumva tu ai fost făcută regină tocmai pentru această împrejurare?»”.

15 Atunci Estera l-a trimis la Mardoheu pe cel ce venise la ea, ca să-i spună: 16 „Du-te şi adună-i pe Iudeii din Suza şi postiţi pentru mine; timp de trei zile să nu mâncaţi şi să nu beţi, nici noaptea şi nici ziua; şi nici eu cu slujnicele mele nu vom mânca; atunci voi intra la rege înfruntând legea, chiar dacă va trebui să mor”. 17 Aşa că Mardoheu s’a dus şi a făcut aşa cum îi poruncise Estera. Şi I s’a rugat Domnului, pomenind toate lucrurile Domnului, şi a zis:c
„Doamne, Doamne, Împărate Atotţiitorule,
toate se află sub a Ta stăpânire
şi nu-i nimeni care să-ţi stea împotrivă
dacă Tu vei vrea să-L mântuieşti pe Israel.Că Tu ai făcut cerul şi pământul
şi tot ce e minunat în lumea de sub cer;
Tu eşti Domnul tuturor
şi nu-i nimeni care să-ţi poată sta Ţie
împotrivă, Doamne!
Tu pe toate le cunoşti,
Tu ştii că nu din semeţie şi nici din trufie
şi nici din poftă de slavă
am făcut ceea ce am făcut,
anume să nu mă închin
trufaşului Aman
– că de dragul mântuirii lui Israel
aş fi fost bucuros chiar să-i sărut
picioarele –;
ci am făcut aceasta
ca să nu pun slava omului
mai presus de slava lui Dumnezeu
şi pentru ca să nu mă închin la nimeni
în afară de Tine, Domnul meu,
lucrul acesta nefăcându-l din trufie.
Şi acum, Doamne, Dumnezeule,
Împăratul şi Dumnezeul lui Avraam,
fie-ţi milă de poporul Tău,
căci [duşmanii noştri] caută să ne dea
pierzării
şi au poftit să nimicească vechea Ta
moştenire.
Nu trece cu vederea partea Ta
pe care Ţi-ai răscumpărat-o din ţara
Egiptului.
Ascultă-mi rugăciunea
şi îmblânzeşte-Te faţă de moştenirea Ta;
plânsul nostru întoarce-l întru veselie,
ca să putem rămâne vii şi să lăudăm
numele Tău, Doamne,
şi să nu astupi
gura celor ce Te laudă”.
Şi tot Israelul a strigat cu putere, căci moartea lor le stătea înaintea ochilor.
Iar regina Estera, fiind cuprinsă de frica morţii, a alergat la Domnul; şi, lepădându-şi hainele slavei, s’a îmbrăcat în haine de plângere şi de jale, iar în locul uleiurilor aromate şi-a umplut capul cu cenuşă şi gunoi; trupul foarte şi l-a smerit, şi fiece loc al desfătării sale l-a umplut cu smocuri smulse din părul ei. Şi s’a rugat către Domnul, Dumnezeul lui Israel, zicând:
„Doamne al meu, doar Tu eşti Împăratul
nostru;
ajută-mă pe mine cea singură,
cea care nu am alt ajutor decât numai de la
Tine;
că pieirea mea îmi stă înainte.
Eu am auzit de la tatăl meu,
în neamul părinţilor mei,
că Tu, Doamne, Ţi l-ai ales
pe Israel din toate neamurile
şi pe părinţii noştri din toţi strămoşii lor
spre moştenire veşnică,
şi că ai făcut pentru ei tot ce ai grăit.
Şi acum, noi am păcătuit faţă de Tine,
iar Tu ne-ai dat în mâinile vrăjmaşilor noştri
fiindcă noi i-am cinstit pe dumnezeii lor;
drept eşti Tu, Doamne!
Dar acum, ei nu s’au mulţumit
cu amărăciunea robiei noastre,
ci şi-au dat mâna cu idolii lor,
ca să răstoarne poruncile gurii Tale
şi să nimicească moştenirea Ta
şi să astupe gura celor ce Te laudă pe Tine
şi să stingă slava casei Tale şi jertfelnicul
Tău
şi să dezlege gura neamurilor
spre a-i preaslăvi pe dumnezeii lor cei
mincinoşi
şi pentru ca regele cel muritor să
fie’ntotdeauna preţuit.
Doamne, nu da sceptrul Tău
celor ce nu sunt,
ca să nu râdă ei de căderea noastră,
ci întoarce-le uneltirea împotriva lor înşişi,
iar pe cel ce a început să ne rănească
fă-l de ruşine.
Adu-Ţi aminte de noi, Doamne,
arată-Te în vremea necazului nostru
şi dă-mi curaj,
Tu, Împărat al dumnezeilor şi Stăpân a
toată stăpânirea.
Pune-mi în gură cuvânt cu trecere
în faţa leului
şi umple-i inima de ură împotriva celui
ce se luptă cu noi,
pentru ca să piară acela,
el şi cei de un gând cu el.
Pe noi însă izbăveşte-ne cu mâna Ta,
iar mie, celei singure, ajută-mi,
că nu am pe nimeni în afară de Tine,
Doamne!
Tu pe toate le cunoşti
şi ştii că eu urăsc slava nelegiuiţilor,
că îmi este silă de patul celor
netăiaţi-împrejur
şi de tot străinul.
Tu eşti Cel ce-mi cunoşti nevoia,
că nu pot suferi semnul mândriei mele,
care se află pe capul meu în zilele când
ies la vedere,
că-mi e silă de el ca de o haină întinată
cu sânge
şi că nu-l port atunci când sunt singură.
Roaba Ta n’a mâncat din masa lui Aman,
nici n’a preţuit ospăţul regelui,
nici că am băut din vinul jertfit idolilor;
nici că roaba Ta s’a veselit,
din ziua ridicării mele şi până acum,
fără numai întru Tine, Doamne,
Dumnezeul lui Avraam.
Dumnezeule, Cel ce ai putere peste toate,
auzi glasul celei fără de nădejde
şi izbăveşte-ne din mâna celor ce caută
să ne facă rău
şi eliberează-mă de frica mea!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.