×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Neemia

Capitolul 7

Paza cetăţii. Lista celor întorşi cu Zorobabel.

1 Şi a fost că după ce am isprăvit zidul şi am pus uşile şi am rânduit portarii, cântăreţii şi leviţii, 2 le-am poruncit lui Hanani, fratele meu, şi lui Anania, căpetenia palatului din Ierusalim – că era om adevărat şi temător de Dumnezeu mai mult decât alţii – 3 şi le-am zis: Porţile Ierusalimului să nu se deschidă înainte de răsăritul soarelui; de închis, să fie zăvorâte la vremea când voi aveţi ochii încă deschişi; străjerii rânduiţi-i dintre cei ce locuiesc în Ierusalim; fiecare să stea de strajă înaintea casei sale.

4 Cetatea însă era întinsă şi mare, poporul din ea era puţin, iar case nu se zideaua. 5 Dar Dumnezeu mi-a dat gândul de a-i aduna pe nobili şi pe dregători şi poporul după spiţa neamurilor; şi am aflat condica cu spiţele de neam ale celor ce veniseră întâia oară, şi iată ce am găsit scris în ea:

6 Iată-i pe fiii ţării care au venit din robie, după numărul celor pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, îi strămutase departe şi care s’au întors la Ierusalim şi în Iuda, fiecare la cetatea sa, 7 împreună cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilşan, Misperet, Bigvai, Nehum şi Baana. Oamenii poporului lui Israel:b 8 Fiii lui Paroş: 2172; 9 fiii lui Şefatia: 372; 10 fiii lui Arah: 652; 11 fiii lui Pahat-Moab (adică fiii lui Iosua şi Ioab): 2818; 12 fiii lui Elam: 1254; 13 fiii lui Zatu: 845; 14 fiii lui Zacai: 760; 15 fiii lui Binui: 648; 16 fiii lui Bebai: 628; 17 fiii lui Azgad: 2322; 18 fiii lui Adonicam: 667; 19 fiii lui Bigvai: 2067; 20 fiii lui Adin: 655; 21 fiii lui Ater (din neamul lui Iezechia): 98; 22 fiii lui Haşum: 328; 23 fiii lui Beţai: 324; 24 fiii lui Harif: 112; 25 fiii din Gabaon: 95; 26 fiii din Betleem şi Netofa: 188; 27 fiii din Anatot: 128;

28 oamenii din Bet-Azmavet: 42; 29 oamenii din Chiriat-Iearim, din Chefira şi din Beerot: 743; 30 oamenii din Rama şi din Gheba: 621; 31 oamenii din Micmas: 122; 32 oamenii din Betel şi din Ai: 123; 33 oamenii din Nebo Aher: 52; 34 oamenii din Elam: 1254; 35 fiii din Harim: 320; 36 fiii din Ierihon: 345; 37 fiii din Lod, Hadid şi Ono: 721; 38 fiii lui Senaa: 3930.

39 Preoţi: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosua: 973; 40 fiii lui Imer: 1052; 41 fiii lui Paşhur: 1247; 42 fiii lui Harim: 1017.

43 Leviţi: fiii lui Iosua şi ai lui Cadmiel, din casa lui Hodavia: 74.

44 Cântăreţi: fiii lui Asaf: 148.

45 Portari: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acuv, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai: 138.

46 Natinei: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, 47 fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon, 48 fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Şalmai, 49 fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, 50 fiii lui Reaia, fiii lui Reţin, fiii lui Necoda, 51 fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah, 52 fiii lui Besai, fiii lui Meunim, fiii lui Nefişim, 53 fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, 54 fiii lui Baţlit, fiii lui Mechida, fiii lui Harşa, 55 fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah, 56 fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa.

57 Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida, 58 fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel, 59 fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Amon. 60 De toţi, natineii şi fiii robilor lui Solomon: 392.

61 Iată-i şi pe cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harşa, din Cherub-Adon şi din Imer şi care n’au putut să arate din ce familie se trag şi din ce seminţie – şi că fac parte din Israel: 62 Fiii lui Delaia, fiii lui Tobie, fiii lui Necoda: 642. 63 Iar dintre preoţi:
fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai – cel care, luându-şi de soţie pe una din fiicele lui Barzilai Galaaditul, şi-a însuşit numele acestuia;
64 aceştia, căutându-şi cartea spiţei neamului lor şi negăsind-o, au fost scoşi din preoţie; 65 iar Tirşatac le-a zis să nu mănânce din cele sfinte până nu se va ridica un preot cu Urim şi Tumim.

66 Aşadar, întreaga adunare era în jur de 42360, 67 în afară de robi şi roabe, care erau în număr de 7337. Printre ei se aflau şi 245 de cântăreţi şi cântăreţe. 68 Ei aveau 736 de cai, 245 de catâri,

69 435 de cămile şi 6720 de asini. 70 O parte din capii de familie au dat în vistieria lui Neemia, pentru lucrare, o mie de drahme de aur, cincizeci de cupe şi treizeci de veşminte preoţeşti. 71 Iar alţi capi de familie au dat în vistieria lucrării douăzeci de mii de drahme de aur şi două mii trei sute de mine de argint. 72 Ceilalţi din popor au dat douăzeci de mii de drahme de aur, două mii două sute de mine de argint şi şaizeci şi şapte de veşminte preoţeşti.

73 Iar preoţii şi leviţii şi portarii şi cântăreţii şi unii din popor şi natineii şi tot Israelul s’au aşezat în cetăţile lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.