×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ezdra

Capitolul 2

Numele şi numărul surghiuniţilor care s’au întors cu Zorobabel în Ierusalim şi’n Iuda.

1 Iată-i pe fiii ţării care s’au suit din robia înstrăinării, cei pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, îi înstrăinase în Babilon şi care s’au întors în Ierusalim şi în Iudeea, fiecare în cetatea sa, 2 cei care au venit cu Zorobabela: Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Nahamani, Mardoheu, Bilşan, Mispar, Bigvai, Rehum şi Baana. Numărul poporului lui Israel: 3 Fiii lui Paroş: 2172; 4 fiii lui Şefatia: 372; 5 fiii lui Arah; 775; 6 fiii lui Pahat-Moab, făcând parte din fiii lui Iosua şi Ioab: 2812; 7 fiii lui Elam: 1254; 8 fiii lui Zatu: 945; 9 fiii lui Zacai: 760; 10 fiii lui Bani: 642; 11 fiii lui Bebai: 623; 12 fiii lui Azgad: 1222; 13 fiii lui Adonicam: 666; 14 fiii lui Bigvai: 2056; 15 fiii lui Adin: 454; 16 fiii lui Ater, cei din Iezechia: 98; 17 fiii lui Beţai: 323; 18 fiii lui Iora: 112; 19 fiii lui Haşum: 223; 20 fiii lui Ghibar: 95; 21 fiii din Betleem: 123; 22 fiii din Netofa: 56; 23 fiii din Anatot: 128; 24 fiii din Azmavet: 42; 25 fiii din Chiriat-Iearim, Chefira şi Beerot: 743; 26 fiii din Rama şi Gheba: 621; 27 fiii din Micmas: 122; 28 fiii din Betel şi din Ai: 223; 29 fiii din Nebo: 52; 30 fiii din Magbiş: 156; 31 fiii altui Elam: 1254; 32 fiii lui Harim: 320; 33 fiii din Lod, Hadid şi Ono: 725; 34 fiii din Ierihon: 345; 35 fiii lui Senaa: 3630;

36 Preoţi: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosua: 973; 37 fiii lui Imer: 1052; 38 fiii lui Paşhur: 1247; 39 fiii lui Harim: 1017;

40 Leviţi: fiii lui Iosua şi Cadmiel, din fiii lui Hodavia: 74;

41 Cântăreţi: fiii lui Asaf: 128.

42 Fiii portarilor: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acuv, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, de toţi: 139.

43 Natinei:b fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, 44 fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Padon, 45 fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub, 46 fiii lui Hagab, fiii lui Şamlai, fiii lui Hanan, 47 fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia, 48 fiii lui Reţin, fiii lui Necoda, 49 fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah, 50 fiii lui Besai, fiii lui Asna, fiii lui Meunim, 51 fiii lui Nefişim, fiii lui Bacbuc, 52 fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, fiii lui Baţlut, fiii lui Mechida, fiii lui Harşa, 53 fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah, 54 fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa.

55 Fiii robilor lui Solomonc: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda, 56 fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel, 57 fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Ami. 58 Natineii şi fiii robilor lui Solomon erau, de toţi, 392.

59 Iar cei ce au ieşit din Tel-Melah, din Tel-Harşa şi din Cherub-Adan şi Imer şi care n’au putut să arate din ce familie se trag sau din ce seminţie – şi că fac parte din Israel – au fost: 60 Fiii lui Delaia, fiii lui Tobie şi fiii lui Necoda: 652. 61 Iar din fiii preoţilor: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoţ şi fiii lui Barzilai – cel care, luându-şi de soţie pe una din fiicele lui Barzilai Galaaditul, şi-a însuşit numele acestuia; 62 aceştia, căutându-şi cartea spiţei neamului lor şi negăsind-o, au fost scoşi din preoţie; 63 iar Tirşatad le-a zis să nu mănânce din cele sfinte până nu se va ridica un preot cu Urim şi Tumim.

64 Aşadar, întreaga adunare la un loc era alcătuită din 42.360 de oameni, 65 în afară, de robii şi roabele lor, care erau în număr de 7.337; şi mai erau cu ei 200 de cântăreţi şi cântăreţe. 66 Şi aveau 736 de cai, 245 de catâri, 67 435 de cămile, 6.720 de asini.

68 Şi dacă o seamă din capii de familie au ajuns la templul Domnului ce se afla în Ierusalim, au făcut de bună voie daruri pentru templul lui Dumnezeu, spre a fi reaşezat pe locul său cel dinainte pregătit. 69 După puterea lor au dat în vistieria lucrărilor şaizeci şi una de mii de drahme de aur, cinci mii de talanţi de argint şi o sută de veşminte preoţeşti.

70 Aşa că preoţii şi leviţii şi poporenii şi cântăreţii şi portarii şi natineii şi-au aşezat locuinţele în cetăţile lor, şi tot Israelul în cetăţile sale.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.