×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea întâia Paralipomena

Capitolul 8

Alte ştiri despre urmaşii lui Veniamin. Urmaşii şi familia lui Saul.

1 Lui Veniamin i s’a născut Bela, întâiul-său-născut; al doilea, Aşbel; al treilea, Ahrah; 2 al patrulea, Noha; şi al cincilea, Rafa. 3 Fiii lui Bela: Adar, Ghera, tatăl lui Ehud, 4 Abişua, Naaman, Ahoah, 5 Ghera, Şefufan şi Huram.

6 Iată-i pe fiii lui Ehud (aceştia au fost capii familiilor care locuiau în Gheba şi pe care ei le-au strămutat în Manahat): 7 Naaman, Ahia şi Ghera – acesta le-a strămutat; lui i s’au născut Uza şi Ahiud.

8 Lui Şaharaim i s’au născut copii în câmpia Moabului, după ce el le-a dat drumul femeilor sale Huşim şi Baara. 9 Din Hodeşa, femeia sa, i s’au născut Iobab, Ţibia, Meşa, Malcam, 10 Iehuţ, Şachia şi Mirma. Aceştia au fost fiii săi, capi de familie.

11 Din Huşim i s’au născut Abitub şi Elpaal. 12 Fiii lui Elpaal: Eber, Mişeam, precum şi Şemed; acesta a zidit Ono, precum şi Lodul cu satele lui;

13 de asemenea, Beria şi Şema (aceştia au fost capii de familie ai locuitorilor Aialonului; ei i-au alungat pe locuitorii din Gat).

14 Fraţii lor erau Şaşac, Iremot, 15 Zebadia, Arad, Eder, 16 Micael, Işpa şi Ioha, fiii lui Beria;

17 Zecadia, Meşulam, Hizchi, Heber, 18 Ieşmere, Izliah şi Iobab, fiii lui Elpaal;

19 Iachim, Zicri şi Zabdi, 20 Elienai, Ţiltai, Eliel, 21 Adaia, Beraia şi Şimrat, fiii lui Şimei;

22 Işpan, Eber, Eliel, 23 Abdon, Zicri, Hanan, 24 Hanania, Elam, Antotia, 25 Ifdia şi Fanuil, fiii lui Şişac;

26 Şamşerai, Şeharia, Atalia, 27 Iaareşia, Elia şi Zicri, fiii lui Ieroham.

28 Aceştia erau capi de familie, căpetenii în curgerea neamului lor. Ei au locuit în Ierusalim.

29 Ieguel, tatăl Gabaoniţilor, a locuit în Gabaon. Pe femeia lui o chema Maaca. 30 Fiul ei cel întâi-născut a fost Abdon; după el, Ţur, Chiş, Baal, Nadab, Ner, 31 Ghedeor, Ahio, Zecher şi Miclot; 32 lui Miclot i s’a născut Şimea. Ei au locuit în Ierusalim împreună cu fraţii lor.

33 Lui Ner i s’a născut Chiş; lui Chiş i s’a născut Saul; lui Saul i s’a născut Ionatan, Melchişua, Aminadab şi Eşbaal. 34 Fiul lui Ionatan a fost Meribaal; Meribaal i-a dat naştere lui Mica. 35 Fiii lui Mica: Piton, Melec, Tarea şi Ahaz. 36 Lui Ahaz i s’a născut Iehoada; lui Iehoada i s’au născut Alemet, Asmavet şi Zimri; lui Zimri i s’a născut Moţa; 37 lui Moţa i s’a născut Binea; Rafa, fiul său; Eleasa, fiul său; Aţel, fiul său.

38 Aţel a avut şase fii; iată numele lor: Azricam, Bocru, Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan; toţi aceştia sunt fiii lui Aţel.

39 Fiii lui Eşec, fratele său: Ulam, întâiul-său-născut; al doilea, Ieuş; al treilea, Elifelet. 40 Fiii lui Ulam au fost oameni războinici, trăgători cu arcul, având mulţi copii şi nepoţi: o sută cincizeci. Toţi aceştia erau din fiii lui Veniamin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.