×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea întâia Paralipomena

Capitolul 6

Urmaşii lui Levi şi ai lui Aaron. Cetăţile lor.

1 Fiii lui Levi: Gherşon, Cahat şi Merari.

2 Iată numele fiilor lui Gherşon: Libni şi Şimei. 3 Fiii lui Cahat: Amram, Iţhar, Hebron şi Uziel. 4 Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi. Iată urmaşii lui Levi, după neamurile lor:

5 Gherşon l-a avut pe Libni, fiul său, pe Iahat, fiul său, şi pe Zima, fiul său; 6 pe Ioah, fiul său, pe Ido, fiul său, pe Zerah, fiul său, şi pe Ieatrai, fiul său.

7 Fiii lui Cahat: Aminadab, fiul său; Core, fiul său, şi Asir, fiul său; 8 Elcana, fiul său; Ebiasaf, fiul său, şi Asir, fiul său; 9 Tahat, fiul său; Uriel, fiul său; Uzia, fiul său, şi Saul, fiul său. 10 Fiii lui Elcana: Amasai şi Ahimot, 11 Elcana, fiul său; Ţofai, fiul său şi Nahat, fiul său; 12 Eliab, fiul său; Ieroham, fiul său; Elcana, fiul său şi Samuel, fiul său. 13 Fiii lui Samuel: Ioil, întâiul-născut; al doilea, Abia.

14 Fiii lui Merari: Mahli, Libni, fiul său; Şimei, fiul său; Uza, fiul său; 15 Şimea, fiul său; Aghia, fiul său, şi Asaia, fiul său.

16 Iată-i pe aceia pe care David i-a rânduit căpetenii peste cântăreţi în casa Domnului, de îndată ce chivotul [legământului] a avut un loc de odihnăa, 17 care au servit [cântând] din instrumente în faţa cortului mărturiei până când Solomon a zidit templul Domnului în Ierusalim, fiind ei aşezaţi la slujbe după rânduiala lor;

18 iată-i pe cei care au fost rânduiţi, cu fiii lor; din fiii lui Cahat: Heman, cântăreţul de psalmi, fiul lui Ioil, fiul lui Samuel, 19 fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah, 20 fiul lui Ţuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai, 21 fiul lui Elcana, fiul lui Ioil, fiul lui Azaria, fiul lui Sofonie, 22 fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Abiasaf, fiul lui Core, 23 fiul lui Iţhar, fiul lui Cahat, fiul lui Levi, fiul lui Israel.

24 Şi fratele său Asaf, care stătea în partea lui cea dreaptă, adică Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Şimea, 25 fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia, 26 fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia, 27 fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Şimei, 28 fiul lui Iahat, fiul lui Gherşon, fiul lui Levi.

29 Iar din fiii lui Merari, fraţii lor din partea stângă: Etan, fiul lui Chişi, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc, 30 fiul lui Haşabia, fiul lui Amasia, fiul lui Hilchia, 31 fiul lui Amţi, fiul lui Bani, fiul lui Şemer, 32 fiul lui Mahli, fiul lui Muşi, fiul lui Merari, fiul lui Levi.

33 Iar fraţii lor leviţi, după spiţa părinţilor lor, erau rânduiţi la tot felul de slujbe în casa Domnului. 34 Iar Aaron şi fiii săi aduceau arderi-de-tot pe jertfelnic şi ardeau tămâie pe altarul tămâierii, săvârşind toate slujbele în sfânta-sfintelor, pentru ispăşirea lui Israel, potrivit cu tot ceea ce poruncise Moise, robul Domnului.

35 Iată-i pe fiii lui Aaron: Eleazar, fiul său; Finees, fiul său; Abişua, fiul său; 36 Buchi, fiul său; Uzi, fiul său; Zerahia, fiul său; 37 Meraiot, fiul său; Amaria, fiul său; Ahitub, fiul său; 38 Ţadoc, fiul său; Ahimaaţ, fiul său.

39 Iată locuinţele lor, după satele lor în hotarele lor: Fiilor lui Aaron din familia lui Cahat, după cum le-a căzut sorţul, 40 li s’a dat Hebronul, în ţinutul lui Iuda, cu păşunile dimprejur; 41 dar ţarinile cetăţii, precum şi satele ei, i s’au dat lui Caleb, fiul lui Iefone. 42 Fiilor lui Aaron li s’au dat, de asemenea, cetăţile de scăpare Hebron şi Libna, cu păşunile lor, Iatir şi Eştemoa cu păşunile lor, 43 Hilenul cu păşunile lui, Debirul cu păşunile lui, 44 Aşanul cu păşunile lui, Bet-Şemeşul cu păşunile lui; 45 iar de la tribul lui Veniamin: Gheba cu păşunile ei, Alemetul cu păşunile lui, Anatotul cu păşunile lui; cetăţile familiilor lor erau, de toate, treisprezece cetăţi.

46 Celorlalţi fii ai lui Cahat, din familiile acestui trib, li s’au dat, după sorţi, zece cetăţi din hotarele jumătăţii tribului lui Manase. 47 Fiilor lui Gherşon, după familiile lor, li s’au dat treisprezece cetăţi din tribul lui Isahar, din tribul lui Aşer, din tribul lui Neftali şi din tribul lui Manase, în Vasan. 48 Fiilor lui Merari, după familiile lor, li s’au dat prin sorţi douăsprezece cetăţi din tribul lui Ruben, din tribul lui Gad şi din tribul lui Zabulon. 49 Aşa le-au dat fiii lui Israel leviţilor cetăţi cu păşunile lor.

50 Li s’au dat, prin sorţi, din tribul fiilor lui Iuda, din tribul fiilor lui Simeon şi din tribul fiilor lui Veniamin aceste cetăţi pe care ei le-au numit pe nume.

51 Iar unora din familiile fiilor lui Cahat li s’au dat, de asemenea, cetăţi din tribul lui Efraim. 52 Li s’au dat cetăţile de scăpare: Sichemul cu păşunile lui din muntele lui Efraim, Ghezerul cu păşunile lui, 53 Iocmeamul cu păşunile lui şi Bet-Horonul cu păşunile lui, 54 Aialonul cu păşunile lui şi Gat-Rimonul cu păşunile lui. 55 Din jumătatea tribului lui Manase li s’au dat: Anerul cu păşunile lui, Bileanul cu păşunile lui; acestea sunt locuinţele pentru ceilalţi fii ai lui Cahat.

56 Fiilor lui Gherşon din familiile din jumătatea tribului lui Manase li s’au dat: Golanul, în Vasan, cu păşunile lui, şi Aştarotul cu păşunile lui. 57 Din tribul lui Isahar li s’au dat Chedeşul cu păşunile lui, Dobratul cu păşunile lui, 58 Ramotul cu păşunile lui şi Anemul cu păşunile lui. 59 Din tribul lui Aşer li s’au dat Maşalul cu păşunile lui şi Abdonul cu păşunile lui; 60 Hucocul cu păşunile lui şi Rehobul cu păşunile lui. 61 Din tribul lui Neftali li s’au dat Chedeşul, în Galileea, cu păşunile lui, Hamonul cu păşunile lui şi Chiriataimul cu păşunile lui.

62 Iar celorlalţi fii ai lui Merari li s’au dat: din tribul lui Zabulon, Rimonul cu păşunile lui şi Taborul cu păşunile lui. 63 Iar dincolo de Iordan, în faţa Ierihonului, la răsărit de Iordan, li s’au dat în tribul lui Ruben: Beţerul, în pustiu, cu păşunile lui, şi Iahţa cu păşunile ei, 64 Chedemotul cu păşunile lui şi Mefaatul cu păşunile lui. 65 Din tribul lui Gad li s’au dat Ramotul, în Galaad, cu păşunile lui, şi Mahanaimul cu păşunile lui, 66 Heşbonul şi Iazerul cu păşunile lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.