×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea întâia Paralipomena

Capitolul 5

Urmaşii lui Ruben, Gad, Manase şi Levi.

1 Fiii lui Ruben, întâiul-născut al lui Israel (căci el a fost născut întâi, dar pentru că el a întinat patul tatălui său, binecuvântarea [de întâietate] i-a fost dată fiului său Iosif – fiul lui Israel –, aşa că el n’a mai fost socotit ca întâi-născut; 2 cu toate că Iuda era cel mai puternic între fraţii săi – şi din el avea să fie un cârmuitor –, întâietatea i-a fost dată lui Iosif)

3 Fiii lui Ruben, întâiul-născut al lui Israel: Enoh, Falu, Heţron şi Carmi.

4 Fiii lui Ioil: Şemaia, fiul său; fiul acestuia, Gog; iar al acestuia, Şimei; 5 fiul acestuia: Mihea; al acestuia, Reaia; iar al acestuia, Baal; 6 fiul acestuia: Beera – pe care Tiglatfalasar, regele Asiriei, l-a dus în robie; el era căpetenia Rubeniţilor.

7 Şi fraţii lui, după familiile lor, după spiţa neamului lor: cel mai însemnat, Ioil; apoi, Zaharia 8 şi Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Şema, fiul lui Ioil. El locuia în Aroer, până la Nebo şi Baal-Meon; 9 iar spre răsărit se întindea până la marginea pustiului care începe de la râul Eufrat, fiindcă vitele lor erau foarte multe în ţinutul Galaadului.

10 În zilele lui Saul au purtat ei război cu localnicii, care au căzut în mâinile lor; şi toţi au locuit în corturile lor, în latura de răsărit a Galaadului.

11 Fiii lui Gad trăiau în faţa lor, în ţinutul Vasanului, până la Salca: 12 Ioil, întâiul-născut; Şafam, al doilea, apoi Iaenai şi Şafat în Vasan.

13 Fraţii lor, după familiile părinţilor lor, erau în număr de şapte: Micael, Meşulam, Şeba, Iorai, Iacan, Zia şi Eber;

14 ei erau fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui Ieşişai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz; 15 Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era capul familiilor lor.

16 Ei trăiau în Galaad, în Vasan şi în satele acestora, în tot ţinutul dimprejurul Şirionului, până la margini. 17 Ei au fost cu toţii număraţi în zilele lui Iotam, regele lui Iuda, şi în zilele lui Ieroboam, regele lui Israel.

18 Fiii lui Ruben, ai lui Gad şi jumătate din seminţia lui Manase aveau războinici, bărbaţi care purtau scut şi sabie, care încordau arcul şi erau deprinşi cu războiul: patruzeci şi patru de mii şapte sute şaizeci care ieşeau la luptă. 19 Ei au dus război cu Agarenii, cu Ietur, cu Nafiş şi cu Nodab 20 şi i-au biruit; Agarenii au fost daţi în mâna lor, ei şi toate corturile lor; fiindcă ei în vremea luptei au strigat spre Dumnezeu şi El i-a ascultat, pentru că ei aveau încredere în El. 21 Şi le-au poprit ce mai aveau: cincizeci de mii de cămile, două sute cincizeci de mii de oi, două mii de asini şi o sută de mii de oameni; 22 fiindcă mulţi căzuseră ucişi, de vreme ce războiul fusese al lui Dumnezeu. Şi au trăit în locul acelora până la ducerea în robie.

23 Jumătate din seminţia lui Manase au locuit ţinutul de la Vasan până la Baal-Hermon şi Senir şi până la muntele Hermon; şi s’au întins şi în Liban.

24 Iată capii lor de familie: Efer, Işei, Eliel, Azriel, Ieremia, Hodavia şi Iahdiel, bărbaţi puternici, bărbaţi vestiţi, căpetenii ale neamurilor lor.

25 Dar când ei s’au răzvrătit împotriva Dumnezeului părinţilor lor şi s’au desfrânat după dumnezeii neamurilor din acel ţinut, cele pe care Dumnezeu le izgonise din faţa lor, 26 atunci Dumnezeul lui Israel a întărâtat duhul lui Ful, regele Asiriei – adică duhul lui Tiglatfalasar, regele Asiriei –, şi acesta i-a strămutat pe Rubeniţi şi pe Gadiţi şi jumătate din seminţia lui Manase şi i-a dus în Halach, Habor, Hara şi la râul Gozan, unde sunt până azi.

27 Fiii lui Levi: Gherşon, Cahat şi Merari. 28 Fiii lui Cahat: Amram, Iţhar, Hebron şi Uziel. 29 Fiii lui Amram: Aaron, Moise şi Mariam. Fiii lui Aaron: Nadab, Abiud, Eleazar şi Itamar.

30 Lui Eleazar i s’a născut Finees; lui Finees i s’a născut Abişua; 31 lui Abişua i s’a născut Buchi, iar lui Buchi i s’a născut Uzi; 32 lui Uzi i s’a născut Zerahia, iar lui Zerahia i s’a născut Meraiot; 33 lui Meraiot i s’a născut Amaria, iar lui Amaria i s’a născut Ahitub; 34 lui Ahitub i s’a născut Ţadoc, iar lui Ţadoc i s’a născut Ahimaaţ; 35 lui Ahimaaţ i s’a născut Azaria, iar lui Azaria i s’a născut Iohanan; 36 lui Iohanan i s’a născut Azaria; acesta a slujit ca preot la templul pe care Solomon l-a zidit în Ierusalim. 37 Lui Azaria i s’a născut Amaria, iar lui Amaria i s’a născut Ahitub; 38 lui Ahitub i s’a născut Ţadoc, iar lui Ţadoc i s’a născut Şalum; 39 lui Şalum i s’a născut Hilchia, iar lui Hilchia i s’a născut Azaria; 40 lui Azaria i s’a născut Seraia, iar lui Seraia i s’a născut Iehosadac. 41 Iehosadac a fost dus în robie cu Iuda şi Ierusalimul, sub Nabucodonosor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.