×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea întâia Paralipomena

Capitolul 4

Urmaşii lui Iuda şi ai lui Simeon.

1 Fiii lui Iuda: Fares, Heţron, Carmi, Hur şi Şobal.

2 Reaia, fiul lui Şobal, l-a avut fiu pe Iahat; lui Iahat i s’au născut Ahumai şi Lahad. Acestea sunt familiile Ţoreenilor.

3 Fiii lui Etam: Izreel, Işma şi Idbaş, precum şi sora lor ce se chema Haţlelponi.

4 Panuel, tatăl lui Ghedor, şi Ezer, tatăl lui Huşa, sunt fiii lui Hur, întâiul-născut al Efratei şi tatăl lui Betleem.

5 Aşhur, tatăl lui Tecoa, a avut două femei: Helea şi Naara.

6 Naara i-a născut pe Ahuzam, Hefer, Temni şi Ahaştari. Aceştia sunt fiii Naarei.

7 Iar fiii Helei: Ţeret, Ţohar, Etna şi Coţ. 8 Lui Coţ i s’au născut Anub, Ţobeba, Iaheţ şi odraslele lui Aharhel, fiul lui Harum. 9 Iabeţ a fost un om mai însemnat decât fraţii săi; mama lui i-a dat numele de Iabeţ, zicând: „Cu durere l-am născut”. 10 Iabeţ L-a chemat pe Dumnezeul lui Israel, zicând: „O, de m’ai binecuvânta cu binecuvântare şi de mi-ai lărgi hotarele şi dacă mâna Ta ar fi cu mine şi m’ai face să ştiu că nu mă umileşti…!”. Şi Dumnezeu i-a dăruit tot ce i-a cerut.

11 Lui Chelub, fratele lui Şuha, i s’a născut Mehir; acesta e tatăl lui Eşton. 12 Lui Eşton i s’au născut Bet-Rafa, Paseah şi Techina, întemeietorul cetăţii Nahaş; aceştia erau oameni din Recab.

13 Fiii lui Chenaz: Otniel şi Seraia; fiii lui Otniel: Hatat şi Meonotai. 14 Lui Meonotai i s’a născut Ofra. Lui Seraia i s’a născut Ioab, tatăl lui Gheharaşim; căci ei erau dulgheri.

15 Fiii lui Caleb, fiul lui Iefoni: Ir, Ela şi Naam; fiul lui Ela: Chenaz.

16 Fiii lui Iehaleleel: Zif, Zifa, Tiria şi Asareel.

17 Fiii lui Ezra: Ieter, Mered, Efer şi Ialon. Şi iată-i pe fiii Bitiei, fiica lui Faraon, pe care a luat-o Mered: Miriam, Şamai şi Işbah, tatăl lui Eştemoa. 18 Iar Iehudia, femeia lui, i-a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Heber, tatăl lui Soco, şi pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah.a

19 Fiii femeii lui Hodia, sora lui Naham, tatăl Cheilei: Garmi şi Eştemoa Maacateanul.

20 Fiii lui Simeon: Amnon, Rina, Benhanan şi Tilon. Fiii lui Işi: Zohet şi Benzohet.

21 Fiii lui Şela, fiul lui Iuda: Er, tatăl lui Leca, Laeda, tatăl lui Mareşa, şi familiile din casa lui Aşbeia, 22 Iochim şi locuitorii din Cozeba, Ioaş şi Saraf, care au locuit în Moab şi al căror nume a fost schimbat în Iaşubi şi Lehem. 23 Aceştia erau olari, locuitori ai Netaimului şi ai Ghederei, pe lângă rege; ei au propăşit în regatul acestuia şi trăiau acolo.

24 Fiii lui Simeon: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah şi Saul. 25 Fiul lui Saul: Şalum; fiul acestuia, Mibsam; iar al acestuia, Mişma. 26 Fiii lui Mişma: Hamuel, fiul său; fiul acestuia, Zacar; iar al acestuia, Şimei. 27 Şimei a avut şaisprezece fii şi şase fiice; fraţii lui n’au avut mulţi copii, iar neamurile lor, toate la un loc, nu s’au înmulţit precum fiii lui Iuda.

28 Ei trăiau în Beer-Şeba, Molada, Haţar-Şual, 29 Bilha, Eţem, Tolad, 30 Betuel, Horma, Ţiclag, 31 Bet-Marcabot, Haţar-Susim, Bet-Birei şi Şaarim; acestea erau cetăţile lor de dinainte de [domnia lui] David. 32 Şi mai aveau: Etam, Ain, Rimon, Tochen şi Aşan: cinci cetăţi 33 şi toate satele dimprejurul lor, până la Baal. Iată locurile’n care îşi aveau sălaşul, precum şi spiţa neamului lor: 34 Meşobab, Iamlec şi Ioşa, fiul lui Amasia; 35 Ioil şi Iehu, fiul lui Ioşibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel; 36 Elioenai, Iaacoba, Ieşohaia, Asaia, Adiel, Ieşimiel, Benaia, 37 Ziza, fiul lui Şifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Şimri, fiul lui Şemaia. 38 Aceştia, ale căror nume s’au dat mai sus, erau căpetenii în neamurile lor, iar familiile lor s’au înmulţit peste măsură. 39 Ei s’au întins până la Gherar şi până la răsărit de Gai, în căutare de păşuni pentru vitele lor; 40 şi au găsit păşuni grase şi bune şi pământ cu lărgime’n faţa lor, paşnic şi liniştit; fiindcă înainte de ei trăiseră acolo doar câţiva din fiii lui Ham.

41 Aceştia, ale căror nume sunt scrise mai sus, au venit acolo în zilele lui Iezechia, regele lui Iuda, şi au lovit corturile celor ce se aflau acolo şi i-au nimicit pentru totdeauna şi s’au aşezat în locul lor, căci acolo se aflau păşuni pentru vitele lor.

42 Dar câţiva din ei, fiii lui Simeon, s’au dus la muntele Seir – cinci sute de oameni care-i aveau în frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia şi Uziel, fiii lui Işei; 43 şi i-au bătut pe cei care mai rămăseseră din Amaleciţi [şi trăiesc acolo] până’n ziua de azi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.