×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea întâia Paralipomena

Capitolul 2

Urmaşii lui Iacob (Israel) şi ai lui Iuda.

1 Iată numele fiilor lui Israela: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, 2 Dan, Iosif, Veniamin, Neftali, Gad şi Aşer.

3 Fiii lui Iuda: Ir, Onan şi Şela. Aceştia trei i s’au născut din fiica Şuei, canaaneanca. Ir, întâiul-născut al lui Iuda, a fost rău în ochii Domnului, Care l-a ucis. 4 Tamara, nora lui [Iuda], i-a născut acestuia pe Fares şi pe Zara: toţi fiii lui Iuda au fost cinci.

5 Fiii lui Fares: Heţron şi Hamul.

6 Fiii lui Zara: Zimri, Etan, Heman, Calcol şi Darda; de toţi, cinci.

7 Fiul lui Carmi: Acar, aducătorul de nenorociri asupra lui Israel prin aceea că a dispreţuit anatema.

8 Fiul lui Etan: Azaria.

9 Fiii lui Heţron, care i s’au născut: Ierahmeel, Aram şi Caleb.

10 Aram i-a dat naştere lui Aminadab; Aminadab i-a dat naştere lui Naason, căpetenia casei lui Iuda. 11 Naason i-a dat naştere lui Salmon; Salmon i-a dat naştere lui Booz; 12 Booz i-a dat naştere lui Obed; Obed i-a dat naştere lui Iesei; 13 lui Iesei i s’a născut Eliab, întâiul-său-născut, apoi al doilea, Aminadab, al treilea, Şama, 14 al patrulea, Natanael, al cincilea, Radai, 15 al şaselea, Oţen, al şaptelea, David.

16 Surorile lor au fost Ţeruia şi Abigail. Fiii Ţeruiei au fost trei: Abişai, Ioab şi Asael. 17 Abigail l-a născut pe Amasa, tatăl lui Amasa fiind Ieter Ismaelitul.

18 Caleb, fiul lui Heţron, a luat-o de femeie pe Azuba [dar] şi pe Ieriot. Fiii [Azubei]: Ieşer, Şobab şi Ardonb. 19 Murind însă Azuba, Caleb şi-a luat-o de femeie pe Efrata, iar aceasta i l-a născut pe Hur. 20 Hur i-a dat naştere lui Urie; Urie i-a dat naştere lui Beţaleel.

21 După aceea Heţron a intrat la fiica lui Machir, tatăl lui Galaad, şi a luat-o – el fiind de şaizeci şi cinci de ani –, iar ea i l-a născut pe Segub. 22 Lui Segub i s’a născut Iair; el avea douăzeci şi trei de cetăţi în Galaad. 23 Dar Gheşur şi Aram au luat de la ei satele lui Iair; cu Chenatul şi satele lui, şaizeci de cetăţi. Toate acestea erau ale fiilor lui Machir, tatăl lui Galaad.

24 După moartea lui Heţron, Caleb a intrat la Efrata, femeia lui Heţron, tatăl său, iar ea i l-a născut pe Aşur, tatăl lui Tecoa.

25 Fiii lui Ierahmeel – întâiul născut al lui Heţron –: Ram, întâiul-său-născut, apoi Vuna, Oren, Oţem şi Ahia. 26 Ierahmeel a mai avut şi o altă femeie, care se numea Atara; aceasta este mama lui Onam.

27 Fiii lui Ram – întâiul născut al lui Ierahmeel –: Maaţ, Iamin şi Echer.

28 Fiii lui Onam: Şamai şi Iada. Fiii lui Şamai: Nadab şi Abişur. 29 Numele femeii lui Abişur era Abihail; aceasta i-a născut pe Ahban şi pe Molid. 30 Fiii lui Nadab: Seled şi Efraim. Seled însă a murit fără copii. 31 Fiul lui Efraim a fost Işei; fiul lui Işei a fost Şeşan, iar fiul lui Şeşan a fost Ahlai. 32 Fiii lui Iada, fratele lui Şamai: Ieter şi Ionatan; Ieter a murit fără copii. 33 Fiii lui Ionatan: Pelet şi Zaza. Aceştia sunt fiii lui Ierahmeel.

34 Şeşan n’a avut fii, ci doar fiice. Şeşan avea un serv egiptean, care se numea Iarha. 35 Şeşan i-a dat de femeie lui Iarha, servul său, pe una din fiicele sale, iar ea i l-a născut acestuia pe Atai. 36 Atai i-a dat naştere lui Natan, iar lui Natan i s’a născut Zabad. 37 Zabad i-a dat naştere lui Eflal, iar lui Eflal i s’a născut Obed. 38 Lui Obed i s’a născut Iehu, iar lui Iehu i s’a născut Azaria. 39 Azaria i-a dat naştere lui Heleţ, iar lui Heleţ i s’a născut Eleasa. 40 Lui Eleasa i s’a născut Sismai, iar lui Sismai i s’a născut Şalum. 41 Şalum i-a dat naştere lui Iecami a, iar lui Iecamia i s’a născut Elişama.

42 Fiul lui Caleb, fratele lui Ierahmeel, a fost Meşa, întâiul-său-născut, tatăl lui Zif. Acesta i-a dat naştere lui Mareşa, tatăl lui Hebron. 43 Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem şi Şema. 44 Lui Şema i s’a născut Raham, tatăl lui Iorachean; iar lui Rechem i s’a născut Şamai. 45 Fiul acestuia a fost Maon, iar Maon este tatăl lui Bet-Ţur.

46 Iar Efa, ţiitoarea lui Caleb, i-a născut pe Haran, Moţa şi Gazez; iar Haran a fost tatăl lui Gazez.

47 Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotan, Gheşan, Pelet, Efa şi Şaaf.

48 Maaca, ţiitoarea lui Caleb, i-a născut pe Şeber şi pe Tirhana. 49 Tot ea i-a născut pe Şaaf, tatăl Madmanei, pe Şeva, tatăl Macbenei şi tatăl Ghibeii. Fiica lui Caleb este Acsa.

50 Aceştia au fost fiii lui Caleb.
Fiii lui Hur: întâiul-născut al Efratei, Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim,
51 Salma, tatăl lui Betleem, Haref, tatăl lui Bedgader. 52 Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, i-a avut fii pe Haroe, Haţi şi Hamenuhot 53 şi familiile lui Chiriat-Iearim: Itrienii, Putienii, Şumatienii şi Mişraenii; din acestea se trag Ţoreenii şi Eştaulenii.

54 Fiii lui Salma: Betleem, Netofatiţii, Atrot-Bet-Ioab, jumătate din Manahteni, Ţoareni, 55 familiile Soferiţilor, care trăiau în Iabeţ, Tiratiţii, Şimatiţii şi Sucatiţii. Aceştia sunt Chineenii, care se trag din Hamat, tatăl casei lui Recab.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.