×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea întâia Paralipomena

Capitolul 11

David rege. Luarea Ierusalimului. Vitejii lui David.

1 Şi întregul Israel a venit la David în Hebron şi i-a zis: „Iată, noi suntem oasele tale şi carnea ta. 2 Chiar şi înainte, când domnea Saul, tu erai cel ce cârmuia intrările şi ieşirile lui Israel, şi tu eşti cel căruia Domnul, Dumnezeul tău, i-a zis: «Tu îl vei paşte pe poporul Meu Israel şi tu vei fi să cârmuieşti peste Israel»”. 3 Şi toţi bătrânii lui Israel au venit la rege în Hebron. Iar regele David, acolo, în Hebron, a făcut cu ei legământ în faţa Domnului; şi ei l-au uns pe David să fie rege peste Israel, după cuvântul Domnului [rostit] prin Samuel.

4 Apoi regele şi oamenii lui Israel s’au dus la Ierusalim (adică la Iebus, căci ţinutul de acolo era locuit de Iebusei). 5 Dar locuitorii Iebusului i-au zis lui David: „Aici nu vei intra!” Atunci el a luat fortăreaţa Sionului; aceasta este cetatea lui David. 6 Şi a zis David: „Oricine îi va lovi întâi pe Iebusei va fi dregător şi căpetenie”. Atunci Ioab, fiul Ţeruiei, s’a ridicat primul şi a devenit căpetenie. 7 David a locuit în fortăreaţă; de aceea s’a numit ea cetatea lui David. 8 Şi a întărit cetatea cu un zid de jur-împrejur. 9 David sporea întru toate şi se ridica; şi Domnul Atotţiitorul era cu el.

10 Iată căpeteniile vitejilor lui David, cei ce l-au întărit pe David să fie rege peste tot Israelul, după cuvântul pe care Domnul îl grăise despre Israel; 11 şi iată numărul vitejilor lui David: Iaşobeam, fiul lui Hacmoni, căpetenie peste treizeci; el şi-a scos o singură dată sabia împotriva a trei sute, pe care i-a ucis dintr’o dată.

12 După el, Eleazar, fiul lui Dodo Ahohitul, unul din cei trei viteji. 13 El se afla cu David în Pasdamim, unde Filistenii se adunaseră pentru război; în ţarină era un ogor plin cu orz, iar poporul a fugit din faţa Filistenilor. 14 El însă a stat în mijlocul ogorului şi l-a apărat şi i-a bătut pe Filisteni; şi mare biruinţă a făcut Domnul.

15 Trei din cele treizeci de căpetenii s’au coborât la stâncă, la David, în peştera Adulam, în timp ce tabăra Filistenior se afla în Valea Uriaşilora. 16 David se afla atunci în loc întărit, iar o unitate a Filistenilor se afla, tot atunci, în Betleem. 17 Şi David a dorit şi a zis: „Cine-mi va da apă din fântâna Betleemului, cea de lângă poartă?” 18 Atunci cei trei au rupt tabăra Filistenilor şi au scos apă din fântâna Betleemului, cea de lângă poartă, şi au luat-o şi au venit la David; dar David n’a vrut s’o bea, ci I-a vărsat-o Domnului 19 şi a zis: „Departe de mine, Doamne, de a face una ca aceasta; voi bea eu oare sângele acestor oameni, cel din vieţile lor?: căci punându-şi vieţile lor în cumpănă, aşa au adus-o”. Şi n’a vrut s’o bea. Iată, deci, ce-au făcut cei trei viteji.

20 Abişai, fratele lui Ioab, era căpetenie între [alţi] trei; el şi-a scos sabia împotriva a trei sute şi i-a ucis dintr’o dată; şi era vestit între cei trei; 21 el a fost mai renumit decât ceilalţi doi din cei trei şi le-a fost căpetenie; dar pe [primii] trei nu i-a ajuns.

22 Benaia, fiul lui Iehoiada, era fecior de viteaz; multe sunt faptele lui din Cabţeel; el a ucis doi oameni leoninib din Moab şi s’a coborât într’o groapă şi a omorât un leu într’o zi cu zăpadă; 23 tot el a ucis un egiptean, om chipeş, [înalt] de cinci coţi, care purta în mână o suliţă cât sulul de la războiul de ţesut; Benaia s’a coborât la el cu un toiag, a smuls suliţa din mâna Egipteanului şi l-a ucis cu propria lui suliţă. 24 Astfel de lucruri a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada; numele lui se află printre cei trei viteji; 25 el era mai de seamă decât cei treizeci, dar pe [primii] trei nu i-a ajuns. David l-a pus peste casa sa.

26 Iată-i pe vitejii oştirilor: Asael, fratele lui Ioab; Elhanan, fiul lui Dodo din Betleem; 27 Şamot din Haror; Heleţ din Pelon; 28 Ira, fiul lui Icheş din Tecoa; Abiezer din Anatot; 29 Sibecai Huşateul; Ilai din Ahoh; 30 Maharai din Netofat; Heled, fiul lui Baana din Netofat; 31 Itai, fiul lui Ribai, din muntele lui Veniamin; Benaia din Piraton; 32 Hurai din Nahali-Gaaş; Abiel din Araba; 33 Azmavet din Bahurim; Eliahba din Şaalbon; 34 fiul lui Haşem din Ghizon; Ionatan, fiul lui Şaghi din Harar; 35 Ahiam, fiul lui Sacar din Harar; Elifelet, fiul lui Ur; 36 Hefer din Mechera; Ahia din Pelon; 37 Heţro Carmelitul; Naarai, fiul lui Ezbai; 38 Ioil, fiul lui Natan; Mibhar, fiul lui Hagri; 39 Ţelec, fiul lui Ammon; Nahrai din Beerot, scutierul lui Ioab, fiul Ţeruiei; 40 Ira din Iatir; Gareb din Iatir; 41 Urie Heteul; Zabad, fiul lui Ahlai; 42 Adina, fiul lui Şiza, căpetenie a Rubeniţilor, care avea sub el treizeci de inşi; 43 Hanan, fiul lui Maaca; Iosafat din Mitni; 44 Uzia din Aştarot; Şama şi Iehiel, fiii lui Hotam din Aroer; 45 Iediael, fiul lui Şimri, şi Ioha, fratele său, Tiţitul; 46 Eliel din Mahavim; Ieribai şi Ioşavia, fiii lui Elnaam, şi Itma Moabitul; 47 Eliel, Obed şi Iaasiel din Meţoba.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.