×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea întâia Paralipomena

Capitolul 1

Neamul patriarhilor până la Iacob.

1 Adamaa, Set, Enos; 2 Cainan, Maleleil, Iared;

3 Enoh, Matusalem, Lameh; 4 Noe. Fiii lui Noe: Sem, Ham şi Iafet.

5 Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras.

6 Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Rifat şi Togarma.

7 Fiii lui Iavan: Elişa şi Tarşiş, Chitim şi Dodanim.

8 Fiii lui Ham: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan.

9 Fiii lui Cuş: Seba, Havila, Sabta, Rama şi Sabteca. Fiii lui Rama: Şeba şi Dedan. 10 Lui Cuş i s’a născut şi Nimrod; acesta, cel dintâi, a fost un puternic vânător pe pământ.

11 Lui Miţraim i s’au născut: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim, 12 Patrusim, Casluhim – din care se trag Filistenii – şi Caftorim. 13 Lui Canaan i s’au născut: Sidon, întâiul său născut, şi Heteul, 14 Iebuseul, Amoreul, Ghergheseul, 15 Heveul, Archeul, Sineul, 16 Arvadeul, Ţemareul şi Hamateul.

17 Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpaxad, Lud şi Aram. Fiii lui Aram: Uţ, Hul, Gheter şi Meşec.

18 Lui Arpaxad i s’a născut Cainan, lui Cainan i s’a născut Şelah, lui Şelah i s’a născut Eber. 19 Lui Eber i s’au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că în zilele lui a fost împărţit pământul; iar numele fratelui său era Ioctan.

20 Lui Ioctan i s’au născut: Almodad, Şelef, Haţarmavet, Ierah, 21 Hadoram, Uzal, Dicla, 22 Ebal, Abimael, Şeba, 23 Ofir, Havila şi Iobab. Toţi aceştia sunt fiii lui Ioctan.

24 Sem: Arpaxad, Cainan, Şelah, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Terah 27 şi Avram, adică Avraam. 28 Fiii lui Avraam: Isaac şi Ismael;

29 iată-i pe urmaşii lor: Nebaiot, întâiul-născut al lui Ismael; apoi Chedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mişma, Duma, Maşa, Hadad, Tema, 31 Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia sunt fiii lui Ismael.

32 Fiii Cheturei, ţiitoarea lui Avraamb: Ea i-a născut pe Zimran, Iocşan, Medan, Madian, Işbac şi Şuah. Fiii lui Iocşan: Şeba şi Dedan. Fiii lui Dedan: Raguel, Navdeel, Aşurim, Letuşim şi Leumim. 33 Fiii lui Madian: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. Toţi aceştia sunt fiii Cheturei.

34 Avraam i-a dat naştere lui Isaac. Fiii lui Isaac: Esau şi Iacob.

35 Fiii lui Esau: Elifaz, Raguel, Ieuş, Ialam şi Core. 36 Fiii lui Elifaz: Teman, Omar, Ţefo, Gatam, Chenaz; iar Timna, ţiitoarea lui Elifaz, l-a născut pe Amalec. 37 Fiii lui Raguel: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.

38 Fiii lui Seir: Lotan, Şobal, Ţibeon, Ana, Dişon, Eţer şi Dişan. 39 Fiii lui Lotan: Hori şi Heman; iar sora lui Lotan se numea Timna. 40 Fiii lui Şobal: Alvan, Manahat, Ebal, Şefo şi Onam. Fiii lui Ţibeon: Aia şi Ana. 41 Fiii lui Ana: Dişon şi Olibama. Fiii lui Dişon: Hemdan, Eşban, Itran şi Cheran. 42 Fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan şi Acan. Fiii lui Dişan: Uţ şi Aran.

43 Aceştia sunt regii lorc: Bela, fiul lui Beor, a cărui cetate se numea Dinhaba. 44 Bela a murit; iar în locul lui a devenit rege Iobab, fiul lui Zerah din Boţra. 45 După moartea lui Iobab, în locul său a domnit Huşam, din ţara Temaniţilor. 46 Huşam a murit, iar după el a domnit Hadad, fiul lui Bedad, care i-a lovit pe Madianiţi în câmpia Moabului; cetatea lui se numea Avit. 47 După moartea lui Hadad a domnit Samla, din Masreca. 48 După moartea lui Samla, în locul său a domnit Şaul, din Rehobotul cel de lângă râu. 49 Şaul a murit, iar în locul său a domnit Baal-Hanan, fiul lui Acbor.

50 După moartea lui Baal-Hanan, în locul său a domnit Hadad. Cetatea lui se chema Pau, iar numele femeii sale era Mehetabel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab.

51 După moartea lui Hadad, în Edom au fost căpetenii: căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet, 52 căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, 53 căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar, 54 căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.