×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea a doua a Regilor

Capitolul 23

Testamentul lui David. Vitejii săi.

1 Iată ultimele cuvinte ale lui David:a„Credincios este David, fiul lui Iesei,
şi credincios e omul pe care Domnul l-a ridicat
să fie unsul Dumnezeului lui Iacob;
frumoşi sunt psalmii lui Israel.

2 Duhul Domnului a grăit întru mine,
cuvântul Său a fost pe limba mea.

3 Zice Dumnezeul lui Israel:
Paznicul lui Israel mi-a vorbit,
parabolă a grăit:Cum veţi întări printre oameni frica de
Dumnezeu?

4 În dimineaţă e lumina lui Dumnezeu,
dimineaţa să răsară soarele
prin a cărui lumină a trecut [Domnul]
şi ca din ploaie otava pe pământ.

5 Căci casa mea nu-i astfel cu Cel-Tare;
căci veşnic legământ făcut-a El cu mine,
gata oricând,
de pază’n toată vremea;
că’ntreaga mântuire şi’ntreaga mea dorinţă:
din cel nelegiuit să nu răsară floare.

6 Aceştia toţi sunt ca un ghimpe scos:
ei nu cu mâna vor fi luaţi

7 şi om într’înşii nu se va trudi,
ci cu belşug de fier şi suliţe de lemn
şi’n foc vor arde’ntru ruşinea lor”.

8 Iată acum numele vitejilor lui Davidb: Ioşeb-Basşebet Taşchemonitul, căpetenia peste o treime; el şi-a scos sabia împotriva a opt sute de oameni deodată. 9 După el vine Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi, unul din cei trei viteji ai lui David; când acesta i-a înfruntat pe Filisteni, ei s’au adunat pentru luptă, iar oamenii lui Israel s’au ridicat. 10 Acesta s’a ridicat atunci şi i-a lovit pe Filisteni până ce mâna i-a ostenit şi i s’a lipit de sabie; mare biruinţă a dat Domnul în ziua aceea, iar poporul s’a dus după el doar spre a-i aduna pe cei ucişi. 11 După el vine Şama, fiul lui Aghe, din Harar. Când Filistenii s’au adunat la Lehi, unde era o ţarină semănată cu linte, şi când poporul a fugit de Filisteni, 12 acesta a rămas neclintit în ţarină şi a scăpat-o bătându-i pe Filisteni. Atunci Domnul a dat biruinţă mare.

13 Aceştia trei, din cei treizeci, s’au coborât şi au venit la David în peştera Adulam, când oastea Filistenilor tăbărâse în valea Refaim; 14 David se afla într’un loc întărit, iar o unitate a Filistenilor se afla în Betleem. 15 Şi David, aflându-se în lipsă, a zis: „Cine-mi va da apă din fântâna care este în Betleem, lângă poartă?” (ceata Filistenilor aflându-se atunci în Betleem). 16 Iar cei trei viteji au străpuns tabăra Filistenilor şi au scos apă din fântâna ce se află lângă poarta Betleemului şi au luat-o şi s’au întors la David, dar el n’a vrut s’o bea, ci I-a vărsat-o Domnului; 17 şi a zis: „Departe de mine, Doamne, de a face una ca aceasta; voi bea eu sângele oamenilor care s’au dus punându-şi viaţa în cumpănă?” Şi n’a vrut s’o bea. Aceasta au făcut cei trei viteji.

18 Iar Abişai, fratele lui Ioab, fiul Ţeruiei, era întâiul între [alţi] trei; el a ridicat suliţa împotriva a trei sute, pe care i-a şi ucis; era renumit între cei trei; 19 între cei trei era cel mai lăudat, şi a devenit căpetenie, dar el nu i-a ajuns pe [primii] trei.

20 Benaia, fiul lui Iehoiada, era bărbat care făcuse fapte mari şi multe în Cabţeel; el i-a ucis pe cei doi fii ai lui Ariel Moabitul şi tot el s’a coborât într’o groapă şi a ucis un leu pe vreme de iarnă. 21 Tot el a ucis un egiptean, om chipeş, care avea în mână o suliţă cât o margine de scară; el însă s’a apropiat de el cu un toiag, a smuls suliţa din mâna egipteanului şi l-a ucis cu propria lui suliţă. 22 Pe acestea le-a săvârşit Benaia, fiul lui Iehoiada, şi era renumit între cei trei viteji; 23 între cei trei era slăvit, dar la cei trei [dintâi] n’a ajuns; iar David l-a pus peste sfetnicii săi.

24 Iată numele celor viteji ai regelui David:
Asael, fratele lui Ioab, este unul din cei treizeci;
Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem;

25 Şama Haroditeanul;
Elica Haroditeanul;

26 Heleţ Paltianul;
Ira, fiul lui Icheş, din Tecoa;

27 Abiezer din Anatot;
Mebunai din Huşa;

28 Ţalmon Ahohitul;
Maharai din Netofat;

29 Heleb, fiul lui Baana, din Netofat;
Itai, fiul lui Ribai, din Ghibeea lui Veniamin;

30 Benaia din Piraton;
Hidai din Nahali-Gaaş;

31 Abi-Baal din Araba;
Azmavet din Bahurim;

32 Eliahba din Şaalbon;
Ionatan, unul din fiii lui Iaşen;

33 Şama din Harar;
Ahiam, fiul lui Şarar, din Arar;

34 Elifelet, fiul lui Ahasbai, fiul unui Maacateean;
Eliam, fiul lui Ahitofel, din Ghilo;

35 Heţrai din Carmel;
Paarai din Arba;

36 Igal, fiul lui Natan, din Ţoba;
Bani din Gad;

37 Ţelec Amonitul;
Naharai din Beerot, armaşul lui Ioab, fiul Ţeruiei;

38 Ira din Iatir; Gareb din Iatir;

39 Urie Heteul.
De toţi, treizeci şi şapte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.